Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

Styrelsen i ÅF föreslår nyemission om cirka 300 MSEK

ons, 24/05/2006 - 11:11 CEST
Regulatory
Styrelsen i ÅF föreslår nyemission om cirka 300 MSEKFör mer information:Jonas Wiström, VD & Koncernchef 08-657 11 15/ 070-608 12 20Viktor Svensson, Informationschef 08-657 12 01/ 070-657 20 26ÅF har sedan januari 2006 genomfört tre större förvärv; Ingemansson Technology med 130 medarbetare inriktade mot akustik och vibrationer, Enprima som är Finlands ledande energikonsult med 270 medarbetare samt Benima med 500 medarbetare i Norden verksamma inom automation och industriell IT. De tre förvärven har skett med såväl nyemitterade aktier som kontanta medel. Syftet med den föreslagna företrädesrättsemissionen är att stärka ÅFs finansiella ställning och likviditet för att därigenom återställa koncernens finansiella flexibilitet samt att säkra den fortsatta förvärvskapaciteten. En framtida förvärvskapacitet är av stor vikt för att ÅF skall kunna realisera sin tillväxtstrategi. Den föreslagna företrädesrättsemissionen kommer att tillföra ÅF cirka 300 MSEK. Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse och Stiftelsen ÅFOND står bakom beslutet om nyemission och ställer sig positiva till teckning. Den föreslagna nyemissionen kommer att vara garanterad av Handelsbanken Capital Markets. Föreslagna villkorStyrelsen föreslår nyemission av högst 4 500 000 B-aktier (antalet aktier som kan tecknas skall fastställas senast av styrelsen enligt nedanstående bemyndigande) Bolagets aktieägare skall ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de förut äger Aktier av serie A och/eller serie B berättigar till teckning av ny aktie av serie B Aktieteckning med stöd av teckningsrätter skall ske genom kontant betalning Avstämningsdag för att erhålla teckningsrätter föreslås vara den 22 juni 2006 Teckningsperioden är 28 juni - 11 augusti 2006Styrelsen bemyndigas att senast den 16 juni 2006 besluta om: Med vilket belopp ÅFs aktiekapital högst skall ökas med, dvs det antal aktier i bolaget som erfordras för att teckna en ny aktie med företrädesrätt Teckningskursen för varje ny aktie Föreslagen tidsplan:Extra bolagsstämman 15 juni 2006 Fastställande av emissionsvillkor och emissionskurs15 juni 2006Sista handelsdagen i ÅF-aktien inklusive rätt att delta i nyemissionen19 juni 2006Första handelsdagen i ÅF-aktien utan rätt att delta i nyemissionen20 juni 2006Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen 22 juni 2006Teckningstid28 juni - 11 augusti 2006Handel med teckningsrätter 28 juni - 8 augusti 2006Meddelande om utfall av nyemissionen18 augusti 2006 Det är styrelsens avsikt att fastställa de slutliga villkoren för nyemissionen så att det sammanlagda emissionsbeloppet uppgår till cirka 300 MSEK. De slutliga villkoren kommer att fastställas och offentliggöras den 15 juni 2006. Ett prospekt innehållande villkoren för nyemissionen samt finansiell och annan information om ÅF beräknas distribueras omkring den 27 juni 2006 till de som är aktieägare i ÅF den 22 juni 2006. Prospektet kommer offentliggöras och hållas till handa enligt svensk praxis och tillämpliga regler. Aktieägare i vissa länder kan komma att vara förhindrade att delta i nyemissionen. Information om detta kommer att återfinnas i prospektet. Handelsbanken Capital Markets är finansiell rådgivare till ÅF i samband med nyemissionen. Stockholm den 24 maj 2006Styrelsen för AB Ångpanneföreningen Inget i detta pressmeddelande skall anses utgöra ett erbjudande att investera i eller på annat sätt handla med aktier i AB Ångpanneföreningen. Företrädesrättsemissionen riktar sig inte till aktieägare i Amerikas Förenta Staterna, Kanada, Japan eller Australien eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Varken teckningsrätterna, de betalda tecknade aktierna eller de nya aktierna kommer att registreras enligt United States Securities Act 1933 ("Securities Act") eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i Amerikas Förenta Stater eller i Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada. ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. Vi är även en ledande aktör inom kontroll och besiktning. ÅF har cirka 3500 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.Attachment: Pressmeddelande (PDF)Text version / Internet version / Print / Close