Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

Tystnaden är en bristvara i vårt samhälle

mån, 04/04/2016 - 12:34 CEST

Tystnaden har blivit en bristvara i det moderna samhället. Vi omges av buller från alla möjliga typer av ljudkällor. Trafiken på våra vägar och järnvägar står för en stor andel av störningarna.

Tystnaden har blivit en bristvara i det moderna samhället. Vi omges av buller från alla möjliga typer av ljudkällor. Trafiken på våra vägar och järnvägar står för en stor andel av störningarna.

ÅF har fått i uppdrag utföra en kartläggning av tysta områden på uppdrag av Göteborgsregionens kommunalförbund och Länsstyrelsen Västra Götaland (Lst).

I Göteborgsregionen finns det flera stora tysta områden. Samtidigt är stora delar av attraktiva friluftsområden påverkade av bullerkällor i samhället. Detta kan till viss del bero på att det inte är ett uttalat mål att skydda våra tysta områden. Fokus har varit att skydda befolkningens bostadsområden och bullerkällor har placerats på platser där de inte stör. Vid framtida planering bör tillkommande bullerkällor samlokaliseras med befintliga bullerkällor om arealen av de tysta områdena inte ska minska.

Tysta områden är ett viktigt underlag för samhällsplaneringen i stort och det regionala miljömålsarbetet. Tysta områden blir ett underlag för arbetet med upplevelsevärden i de gröna kilarna där Delsjön- Härskogen är ett delprojekt.

En omgivning fri från buller behövs för att återhämta sig. Inom sjukvården har det konstaterats att en bättre ljudmiljö påskyndar läkandet och en avhandling från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp visar att det finns tydliga kopplingar mellan stresslindring och vistelse i naturmiljöer.

De bullerkällor som påverkar störst presumtiva tysta arealer i Göteborgsregionen är flyg, väg och järnväg. Industrier och hamnar ligger ofta i närområdet till relativt befolkningstäta områden, vilket innebär att de inte påverkar friluftsområden. Vindkraft, bergtäkter, skjutbanor, motorsportbanor är vanligtvis placerade på platser långt från tätorter och stör lokalt på de platser där de är etablerade.

Några tysta områden som vi har identifierat är:

  1. Söder om Alingsås
  2. Vättlefjäll, Alefjäll mot Risveden
  3. Nordvästra Alingsås
  4. Södra delen av Sandsjöbacka
  5. Sydöst om Lygnern
  6. Stenungsund östra med Grandalen mot Älvängen - Lödöse
  7. Området kring Tjolöholm
  8. Öster om Kärna
  9. Området kring Öresjö

De största delarna av de tysta områdena kommer att upplevas som naturområden med enbart naturliga ljud. Vid vissa speciella metrologiska förhållande kan dock ljud från samhället aktiviteter höras på långt avstånd och kanske även in i delar av de områden som redovisas som tysta i denna rapport. Samtidigt kommer områden som redovisats som bullriga av många upplevas som helt tysta. Speciellt kan det ske när det är ett fåtal bullerhändelser som styr ljudmiljön. Hur störande är det att höra skottbuller eller flygpassager på långt avstånd? Hur störande är det att höra ett lågt brus från en avlägsen motorväg?

ÅF anser att denna redovisning av tysta områden ger en relativt bra bild av var goda naturliga ljudmiljöer med hög ljudstandard för rekreation hittas inom Göteborgsregionen.

Kontaktperson:

Mats Hammarqvist

+46 10 505 84 33

 mats.hammarqvist@afconsult.com

Related images

Related files