Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

Välkommen till extra bolagsstämma i ÅF AB

ons, 12/12/2018 - 18:00 CET
Regulatory

Aktieägarna i ÅF AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma som äger rum torsdag den 10 januari 2019 klockan 16:00 på bolagets huvudkontor med adress Frösundaleden 2A, Solna. Inregistrering sker från klockan 15:30.

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 4 januari 2019, och
 • anmäla sitt deltagande senast fredagen den 4 januari 2019. Anmälan görs till bolaget via ÅFs webbplats www.afconsult.com, via e-post egm@afconsult.com, per telefon +46 (0)10 505 00 00 vardagar kl. 09.00 – 16.00, eller skriftligen till adress:
  ÅF AB

  Extra bolagsstämma

  169 99 Stockholm

Vänligen uppge vid anmälan namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt eventuella biträden.

Se nedan för information om behandling av personuppgifter.

Bolagsstämman hålls på svenska.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att ha rätt att delta i bolagsstämman, begära att vara införd i aktieboken per fredagen den 4 januari 2019. Aktieägaren bör därför underrätta förvaltaren om detta i god tid före nyssnämnda datum.

Ombud

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bifogas kopia av registreringsbevis eller, om sådant inte finns, motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen som styrker behörigheten att utfärda fullmakten. Det är önskvärt att fullmakt i original samt eventuell annan behörighetshandling i god tid före bolagsstämman sänds till ÅF AB, Extra bolagsstämma, 169 99 Stockholm. Handlingarna liksom annan korrespondens avseende bolagsstämman kan också sändas via e-post till egm@afconsult.com.

Fullmaktsformulär för utskrift finns tillgängligt på ÅFs webbplats: www.afconsult.com.

ÅF AB, Frösundaleden 2a Solna, postadress SE-169 99 Stockholm Sweden
Tel +46 (0)10 505 00 00, Registered office in Stockholm, www.afconsult.com
Organisationsnummer 556120-6474, VAT SE556120647401
  

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid bolagsstämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av justerare.
 5. Prövning om bolagsstämman blivit sammankallad i behörig ordning.
 6. Beslut om ändring av bolagsordningen.
 7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.
 8. Beslut om:
  a)
  fastställande av antal styrelseledamöter,
  b)
  fastställande av arvode till styrelsen och
  c)
  val av ny styrelseledamot.
 9. Beslut om ändring av bolagets företagsnamn genom ändring av bolagsordningen.
 10. Bolagsstämmans avslutande.
    

Punkt 6

För att anpassa bolagsordningens gränser avseende aktiekapitalet och antalet aktier till det föreslagna bemyndigandet under punkt 7 i dagordningen samt för att anpassa bolagsordningen till lagstiftningsändringar, föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningens § 1, § 4, § 5, § 6 andra stycket, § 12 första stycket och § 13 enligt följande (ändringar i kursivt).

Nuvarande lydelse § 1:
 
Bolagets firma är ÅF AB, organisationsnummer 556120-6474. Bolaget är publikt (publ).
Föreslagen lydelse § 1:
   
Bolagets företagsnamn är ÅF AB, organisationsnummer 556120-6474. Bolaget är publikt (publ).


Nuvarande lydelse § 4:
  
Aktiekapitalet skall uppgå till lägst etthundratjugofem miljoner (125 000 000) kronor och högst femhundra miljoner (500 000 000) kronor.
Föreslagen lydelse § 4:
   
Aktiekapitalet skall uppgå till lägst etthundrasjuttiofem miljoner (175 000 000) kronor och högst sjuhundra miljoner (700 000 000) kronor.


Nuvarande lydelse § 5:
  
Antalet aktier i bolaget skall vara lägst tjugofem miljoner (25 000 000) och högst etthundra miljoner (100 000 000).
Föreslagen lydelse § 5:
  
Antalet aktier i bolaget skall vara lägst sjuttio miljoner (70 000 000) och högst tvåhundraåttio miljoner (280 000 000).


Nuvarande lydelse § 6 andra stycket:
   
Aktier av serie A skall kunna utges till ett antal av högst etthundra miljoner (100 000 000) stycken och aktier av serie B till ett antal av högst etthundra miljoner (100 000 000) stycken.
Föreslagen lydelse § 6 andra stycket:
   
Aktier av serie A skall kunna utges till ett antal av högst tvåhundraåttio miljoner (280 000 000) stycken och aktier av serie B till ett antal av högst tvåhundraåttio miljoner (280 000 000) stycken.


Nuvarande lydelse § 12 första stycket:
   
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämma skall dels vara upptagen som aktieägare i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken, så som avses i 7 kapitlet 28 § tredje stycket aktiebolagslagen (2005:551), avseende förhållandena fem (5) vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
Föreslagen lydelse § 12 första stycket:
   
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämma skall dels vara upptagen som aktieägare i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken, så som avses i 7 kapitlet 28 § tredje stycket aktiebolagslagen (2005:551), avseende förhållandena fem (5) vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.


Nuvarande lydelse § 13:
   
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kapitlet lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kapitlet 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kapitlet 39 § aktiebolagslagen (2005:551).
Föreslagen lydelse § 13:
   
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kapitlet lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kapitlet 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kapitlet 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

   
Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i bolagsstämmans beslut enligt denna punkt 6 som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.
  

Punkt 7

Den 10 december 2018 offentliggjorde bolaget ett offentligt uppköpserbjudande avseende Pöyry PLC (det ”Offentliga Uppköpserbjudandet”). Med anledning av detta föreslår styrelsen att bolagsstämman bemyndigar styrelsen:

dels att vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till årsstämman 2019, besluta om nyemission av nya A- och B-aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare, varvid det totala antalet aktier som kan komma att emitteras enligt bemyndigandet ska rymmas inom aktiekapitalets gränser enligt bolagsordningen och som högst ska uppgå till det antal aktier som motsvarar en emissionslikvid om cirka 2 790 miljoner kronor (före transaktionskostnader); och

dels att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till årsstämman 2019, besluta om nyemission av högst 6 576 866 nya B-aktier till en teckningskurs om 184,03 kronor per aktie. Skälet för en avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra nyemission av B-aktier till vissa nuvarande aktieägare i Pöyry PLC som i samband med det Offentliga Uppköpserbjudandet har åtagit sig att direkt eller indirekt teckna aktier i ÅF efter ett genomförande av det Offentliga Uppköpserbjudandet (den ”Riktade Emissionen”).

Utöver vad som angivits ovan ska nyemission av aktier ske på de villkor som styrelsen bestämmer.

Syftet med bemyndigandet är att använda emissionslikviden från emissionerna till att reducera bolagets skuldsättning efter genomförande av det Offentliga Uppköpserbjudandet. Utnyttjande av bemyndigandet förutsätter således att det Offentliga Uppköpserbjudandet fullföljts.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i bolagsstämmans beslut enligt denna punkt 7 som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Punkt 8

Stiftelsen ÅForsk (”ÅForsk”), som vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse innehar cirka 14,3 procent av aktiekapitalet och 37,5 procent av rösterna i ÅF, har, med anledning av det Offentliga Uppköpserbjudandet, lämnat förslag i enlighet med vad som framgår under punkterna 8 a) – 8 c) nedan. Beslut i enlighet med förslagen under punkterna 8 a) – 8 c) nedan är villkorade av att, och ska träda ikraft först vid den tidpunkt då, det Offentliga Uppköpserbjudandet har fullföljts och den Riktade Emissionen har registrerats vid Bolagsverket.

a) Beslut om fastställande av antal styrelseledamöter

ÅForsk föreslår att styrelsen ska bestå av nio (9) ledamöter utan suppleanter för tiden intill nästa årsstämma.
  

b) Beslut om fastställande av arvode till styrelsen

Vid årsstämman 2018 beslutade bolagsstämman att arvode ska utgå med 810 000 kronor till styrelsens ordförande och med 350 000 kronor till var och en av styrelsens övriga stämmovalda ledamöter. Vidare beslutades att arvode för utskottsarbete ska utgå med 150 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och med 60 000 kronor till var och en av övriga ledamöter i revisionsutskottet, samt med 75 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande och med 45 000 kronor till var och en av övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

ÅForsk föreslår att den nyvalda styrelseledamoten ska erhålla styrelsearvode och arvode för eventuellt utskottsarbete för tiden från det att bolagsstämmans beslut under denna punkt 8 träder ikraft i enlighet med de arvodesnivåer som beslutades vid årsstämman 2018 i proportion till mandatperiodens längd.

Till de vid årsstämman 2018 valda styrelseledamöterna utgår arvode oförändrat i enlighet med beslutet på årsstämman 2018.

Förslaget innebär att det totala styrelsearvodet som kommer att utgå fram till årsstämman 2019 blir högre än det totala belopp om 3 695 000 kronor som beslutades vid årsstämman 2018.
  

c) Beslut om val av styrelseledamöter

ÅForsk föreslår att Henrik Ehrnrooth väljs till ny styrelseledamot för tiden intill nästa årsstämma.
   

Henrik Ehrnrooth

Henrik Ehrnrooth, född 1954, har en M.Sc. i Forest Economics från Helsingfors universitet och en B.B.A. från Hanken Svenska Handelshögskolan i Helsingfors. Han är styrelseordförande i Pöyry, Otava Group och Climate Leadership Coalition samt styrelseledamot i Marcus Wallenbergs Stiftelse. Henrik Ehrnrooth har tidigare varit VD för Pöyry samt styrelseordförande i YIT Corporation och Caverion Corporation. Efter ett genomförande av det Offentliga Uppköpserbjudandet och den riktade emissionen av B-aktier i enlighet med förslaget till bemyndigande enligt punkt 7 ovan, kommer Corbis S.A., som Henrik Ehrnrooth tillsammans med sina två bröder indirekt kontrollerar, att inneha 4 926 020 B-aktier i ÅF, motsvarande 5,87 procent av totalt antal aktier och 4,36 procent av röstetalet i ÅF.

Henrik Ehrnrooth är att anse som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt ÅFs större aktieägare.

ÅForsks förslag till styrelsesammansättning uppfyller oberoendekraven i Svensk kod för bolagsstyrning.

Beslutar bolagsstämman i enlighet med förslaget kommer styrelsen, från den tid beslutet träder ikraft och intill slutet av nästa årsstämma, att bestå av följande stämmovalda ledamöter: Anders Narvinger (ordförande), Anders Snell, Gunilla Berg, Joakim Rubin, Jonas Abrahamsson, Kristina Schauman, Maud Olofsson, Ulf Södergren och Henrik Ehrnrooth.

För tiden från den extra bolagsstämman intill dess att beslutet träder ikraft kommer styrelsen fortsättningsvis bestå av följande vid årsstämman 2018 valda ledamöter: Anders Narvinger (ordförande), Anders Snell, Gunilla Berg, Joakim Rubin, Jonas Abrahamsson, Kristina Schauman, Maud Olofsson och Ulf Södergren.

Medlemmarna i ÅFs valberedning har informerats om ovanstående förslag.

Punkt 9

I anledning av det Offentliga Uppköpserbjudandet, föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om ändring av företagsnamnet genom ändring av bolagsordningens § 1 enligt följande (ändring i kursivt).

Lydelse § 1 under förutsättning att bolagsstämman beslutar enligt styrelsens förslag i punkt 6:
   
Bolagets företagsnamn är ÅF AB, organisationsnummer 556120-6474. Bolaget är publikt (publ).
Föreslagen lydelse § 1:
   
Bolagets företagsnamn är ÅF Pöyry AB, organisationsnummer 556120-6474. Bolaget är publikt (publ).

  
Beslut om ändring av bolagsordningen enligt denna punkt förutsätter och är villkorat av att det Offentliga Uppköpserbjudandet har fullföljts.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i bolagsstämmans beslut enligt denna punkt 9 som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.
   

Villkor och majoritetskrav

Styrelsen föreslår att vart och ett av bolagsstämmans beslut enligt punkterna 6 och 7 ska vara villkorade av att bolagsstämman beslutar i enlighet med samtliga styrelsens förslag i punkterna 6 och 7.

Bolagsstämmans beslut om ändring av bolagsordningen enligt punkterna 6 och 9 samt bemyndigandet för styrelsen att besluta om nyemission av aktier enligt punkten 7 är giltiga endast om de har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Aktier och röster

ÅFs aktiekapital uppgår till 193 440 827,50 kronor bestående av totalt 77 376 331 aktier, varav 3 217 752 aktier av serie A och 74 158 579 aktier av serie B, motsvarande sammanlagt 106 336 099 röster. A‑aktier berättigar till 10 röster per aktie och B‑aktier berättigar till en röst per aktie. ÅF innehade vid tiden för kallelsen inga egna aktier. 

Upplysningar på bolagsstämman

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till ÅF AB, Extra bolagsstämma, 169 99 Stockholm.

Handlingar

Fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 6, 7, 8 och 9 framgår ovan. Bolagsordningarna i deras föreslagna lydelser under punkterna 6 och 9 kommer att hållas tillgängliga hos bolaget (besöksadress: Frösundaleden 2A i Solna) och på bolagets webbplats, www.afconsult.com, senast den 20 december 2018. Handlingarna kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress respektive e‑postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf].
   

Stockholm i december 2018
ÅF AB (publ)
Styrelsen

Related files