AFRY press release generic image

Villkoren fastställda för ÅFs företrädesrättsemission: 1:4 och 93 SEK per aktie

fre, 06/16/2006 - 09:10
Får ej distribueras i Amerikas Förenta Stater, Kanada, Japan eller Australien För mer information: Jonas Wiström, VD & Koncernchef 08-657 11 15/ 070-608 12 20 Viktor Svensson, Informationschef 08-657 12 01/ 070-657 20 26 Vid en extra bolagsstämma i AB Ångpanneföreningen den 15 juni beslutades i enlighet med styrelsens förslag att genomföra en företrädesrättsemission om högst 4 500 000 B-aktier. Styrelsen för ÅF har med stöd av bemyndigande fastställt de slutliga villkoren för företrädesrättsemissionen enligt följande: Aktieägare som är registrerade hos VPC på avstämningsdagen den 22 juni 2006 har rätt att teckna sig för en ny aktie per fyra innehavda aktier. Teckningskursen är 93 SEK per ny B-aktie. Företrädesrättsemissionen kommer vid full teckning att tillföra ÅF 300,6 MSEK före avdrag för kostnader relaterade till genomförande av nyemissionen.
ÅF har för närvarande totalt 12 928 656 aktier, fördelade på 804 438 A-aktier och 12 124 218 B-aktier, vilket innebär att högst 3 232 164 nya B-aktier tillkommer genom företrädesrättsemissionen. Vid full teckning i emissionen kommer det att finnas totalt 16 160 820 aktier, fördelade på 804 438 A-aktier och 15 356 382 B-aktier. ÅFs aktiekapital ökar från 129 286 560 SEK till maximalt 161 608 200 SEK.
"Nyemissionen kommer att återställa ÅFs finansiella flexibilitet efter förvärven av Ingemansson Technology, Enprima och Benima", säger Jonas Wiström, VD och koncernchef för ÅF. "Vi ser många möjligheter framför oss till nya lönsamma förvärv." Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse och Stiftelsen ÅFOND ställer sig positiva till teckning i nyemissionen. Stiftelserna ägde den 28 april 2006 sammanlagt 27,4 procent av aktierna med 54,3 procent av röster i ÅF.
Emissionsgaranti Svenska Handelsbanken AB (publ) ("Handelsbanken") har garanterat att teckna aktier som inte tecknas av aktieägare med eller utan stöd av teckningsrätter för ett sammanlagt belopp om 231,8 MSEK. Handelsbankens garantiåtagande lämnas under förbehåll av sedvanliga villkor.

Sammanfattning av villkor och tider för nyemissionen Bolagets aktieägare skall ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de förut äger. Aktier av serie A och/eller serie B berättigar till teckning av nya aktier av serie B. En teckningsrätt erhålls per aktie. Fyra teckningsrätter ger ägaren rätt att teckna en ny aktie. Teckningskursen är 93 SEK per ny aktie Avstämningsdag för att erhålla teckningsrätter är den 22 juni 2006 och sista dag för handel med ÅF-aktien inklusive teckningsrätt är 19 juni 2006. Handel med teckningsrätter sker under perioden 28 juni - 8 augusti 2006. Teckningsperioden pågår under perioden 28 juni - 11 augusti 2006. Aktieteckning med stöd av teckningsrätter skall ske genom kontant betalning. Styrelsen skall äga rätt att förlänga teckningstiden. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning från och med för räkenskapsåret 2006.
Ett prospekt med villkoren för företrädesrättsemissionen samt information om ÅF och dess finansiella ställning beräknas finnas tillgängligt omkring den 21 juni 2006. Prospektet kommer att skickas till aktieägare registrerade hos VPC per den 22 juni 2006.
Stockholm den 16 juni 2005 Styrelsen för AB Ångpanneföreningen (publ) Inget i detta pressmeddelande skall anses utgöra ett erbjudande att investera i eller på annat sätt handla med aktier i AB Ångpanneföreningen. Företrädesrättsemissionen riktar sig inte till aktieägare i Amerikas Förenta Staterna, Kanada, Japan eller Australien eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Varken teckningsrätterna, de betalda tecknade aktierna eller de nya aktierna kommer att registreras enligt United States Securities Act 1933 ("Securities Act") eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i Amerikas Förenta Stater eller i Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada. ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. Vi är även en ledande aktör inom kontroll och besiktning. ÅF har idag 3500 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.