Two people playing basketball

Drivkrafter

Vi skapar förändring i allt vi gör med ett högre syfte i åtanke, att accelerera övergången till ett hållbart samhälle.

Vi ser fyra huvudsakliga drivkrafter som driver denna övergång inom våra affärsområden; dekarbonisering, cirkularitet, elektrifiering och digitalisering.

Alla sektorer och branscher vi verkar inom påverkas i hög grad av dessa drivkrafter, och vi är väl positionerade att vara en ledande partner i den pågående hållbarhetsomställningen. Du kan läsa mer om vårt arbete inom dessa områden längre ner på sidan.

Urbanisering och demografisk utveckling

I dag bor mer än hälften av världens befolkning i stadsområden och andelen förväntas öka till närmare 70 procent senast 2050. Samtidigt står städerna för 70 procent av utsläppen av växthusgaser. Urbanisering och demografiska förändringar skapar nya utmaningar i stadsområden och driver efterfrågan på hållbara lösningar.

Digitalisering

Digitalisering är en av de mest kraftfulla och universella krafter vi har för att driva omställningen till ett hållbart samhälle. Den digitala tekniken är en nyckelförutsättning för utfasning av fossila bränslen, smart tillverkning, uppkopplade fordon, intelligenta och energieffektiva byggnader och smart mobilitet.

Klimatförändringar och förlust av biologiskt mångfald

Under de senaste årtiondena har fokus legat på klimatförändringar och de åtgärder som krävs för att säkerställa att den globala genomsnittliga temperaturökningen inte överstiger 1,5 ºC jämfört med förindustriell nivå. I framtiden kommer utmaningar i form av extrema väderförhållanden, sänkta grundvattennivåer och förlust av biologisk mångfald att bli alltmer avgörande att hantera.

Förändrad globalisering

Vår värld är mer dynamisk, komplex och flyktig än tidigare. Under de senaste åren har vi sett ökande hot mot världens säkerhet och stabilitet, protektionistisk handelspolitik, handelskrig och covid-19-pandemin som stör leveranskedjorna, vilket tvingar företag att undersöka nya modeller och strategier för att minska sina risker. En minskad global handeln är en ny verkligheten där regionalisering kommer att bli allt viktigare. Den nuvarande omställningen mot ett mer hållbart samhälle är dock uppenbar och flera hållbarhetsinitiativ och lagstiftningar under det kommande decenniet kommer att driva på investeringar för att stödja industrier att övergå till en ren och cirkulär produktion och öka andelen förnybar energiproduktion. AFRY är väl positionerat för att ta en ledande roll i omställningen.

Drivkrafter som accelererar omställningen inom alla affärssektorer

På AFRY ser vi fyra huvudsakliga drivkrafter som accelererar omställningen inom våra sektorer; dekarbonisering, elektrifiering, cirkularitet och digitalisering. Förändringar är nödvändiga inom alla sektorer för att uppnå nettonollutsläpp och ett hållbart samhälle.

Dekarbonisering

Minskade utsläpp av växthusgaser är avgörande för att uppfylla de globala klimatmålen och kan uppnås genom ersättning av fossila energislag, energieffektivitet och avskiljning och lagring av koldioxid. Ett exempel är användningen av grön vätgas, vilket är avgörande för att minska koldioxidutsläppen från tung industri, mobilitet och el- och värmesektorn, och fylla de luckor där andra förnybara energikällor är svåra att använda.

Elektrifiering

Elektrifiering avser processen att ersätta fossildrivna teknologier med elektriska alternativ, främja användningen av rena energikällor och övergången till ett hållbart energisystem. Ett exempel på detta är utvecklingen av hybrid- och elfordon. 2021 bidrog elfordon till nettominskningen av 40 miljoner ton koldioxid.

Cirkularitet

Cirkularitet innebär att produkter delas, återanvänds, repareras, uppgraderas och återvinns för att minska behovet av nya produkter och råvaror, vilket blir allt viktigare när vi står inför en global resursbrist och behovet av att minimera avfall och miljöförstöring. Till exempel är cirkularitet nyckeln till att realisera miljöfördelar med batterier som används i försörjnings-och transportsektorn. I Europa måste 50 procent av ett batteri återvinnas, med målet att öka andelen till 70 procent till 2030.

Digitalisering

Digital teknik som automatisering, digitala tvillingar och artificiell intelligens kan möjliggöra kostnadsminskningar, optimera värdekedjor och automatisera processer, vilket resulterar i betydande fördelar för den hållbara omställningen. Till exempel inom vindenergi spelar digitala applikationer en betydande roll vid utveckling, övervakning och underhåll av vindkraftverk. Med hjälp av digitalisering kommer Europa att öka kapaciteten för havsbaserad vindkraft med 7 procent årligen för att nå 190 GW 2050.

Two AFRY employees photographed in urban environments

Års- och hållbarhetsredovisning 2023

Welcome to a world engineered by AFRY

Join us in Making Future