Two people playing basketball

Megatrender

Trender som ökar efterfrågan på hållbara lösningar

Megatrender som urbanisering och demografisk utveckling, digitalisering och klimatförändringar är starka drivkrafter bakom AFRYs nuvarande och framtida verksamhet. Alla sektorer och branscher som vi verkar i påverkas starkt av dessa trender och vi är väl positionerade för att ta en ledande roll i den nuvarande omställningen och har ett starkt fokus på tillväxt och värdeskapande.

Urbanisering och demografisk utveckling

I dag bor mer än hälften av världens befolkning i stadsområden och andelen förväntas öka till närmare 70 procent senast 2050. Samtidigt står städerna för 70 procent av utsläppen av växthusgaser. Urbanisering och demografiska förändringar skapar nya utmaningar i stadsområden och driver efterfrågan på hållbara lösningar. AFRY stöder kunderna i deras strävan efter effektiv och hållbar infrastruktur, innovativa lösningar för byggnader, resurshantering och tekniska framsteg inom hälsovetenskap för en bättre livskvalitet.

Digitalisering

Digitalisering är en av de mest kraftfulla och universella krafter vi har för att driva omställningen till ett hållbart samhälle. Den digitala tekniken är en nyckelförutsättning för utfasning av fossila bränslen, smart tillverkning, uppkopplade fordon, intelligenta och energieffektiva byggnader och smart mobilitet. AFRY stöttar kunderna i omställningen genom skräddarsydda affärsapplikationer och digitala tjänster. Vi har därför inrättat en ny division, AFRY X, där en betydande del av vår kapacitet inom digitala tjänster för industriell IoT, Industrial AI, cybersäkerhet, utformning av tjänster och SaaS-lösningar kommer att finnas.

Klimatförändringar

Under de senaste årtiondena har fokus legat på klimatförändringar och de åtgärder som krävs för att säkerställa att den globala genomsnittliga temperaturökningen inte överstiger 1,5 ºC jämfört med förindustriell nivå. I framtiden kommer utmaningar i form av extrema väderförhållanden, sänkta grundvattennivåer och förlust av biologisk mångfald därför att bli alltmer avgörande att hantera. Dessa förutsättningar ökar efterfrågan på hållbara lösningar som minskar klimatpåverkan, ger en effektivare resursanvändning och anpassar samhället till ett förändrat klimat. Detta har uppmuntrat oss att ta fram nya lösningar inom exempelvis industriell digitalisering, hållbarhetstjänster inklusive miljö och hälsa och säkerhet samt effektivisering av material-, energi- och vattenanvändning.

Nyheder

Års- och hållbarhetsredovisning 2021

Vi accelererar omställningen till ett hållbart samhälle

Making Future