Sewage farm. Static aerial photo looking down onto the clarifying tanks and green grass.

Behandling av avloppsvatten

AFRYs tjänster inom avloppsrening

AFRY utvecklar och optimerar vattenreningsverk och processer

Avloppsvattenhantering är kärnan i miljöskyddet, eftersom det syftar till att undvika föroreningar av våra värdefulla floder, sjöar och stränder. Korrekt planerad och genomförd är modern avloppsrening ett konkret exempel på hållbar utveckling, resurseffektivitet och cleantech.

Oavsett om du behöver hjälp med en individuell processutmaning eller med en storskalig anläggningsinvestering kan vi hjälpa dig genom hela livscykeln - från förstudier till operativt stöd. Vår expertis inom planering, konstruktion, drift och underhåll och riskhantering står till ditt förfogande.

När vi utvecklar avloppsrening agerar vi som oberoende rådgivare och hjälper dig att ta hänsyn till ekonomiska effekter och ekologiska krav för att välja lämplig teknik.

Anläggningar för avloppsrening

Vi är aktivt involverade i design och konstruktionsövervakning av anläggningar för avloppsvatten av alla storlekar, för motsvarande 100 invånare till mer är fem miljoner.

Vid anläggningsdesign är vi förtrogna med all relevant teknik, inklusive grön teknik och membranteknik för kompakta anläggningar med hög prestanda. Vi tillhandahåller innovativa lösningar för slamhantering, såsom förbränning med fluidiserad bädd, soltorkning och filtrering genom vassbädd.

Våra tjänster inkluderar:

  • Design, anbud och konstruktionsövervakning
  • Avluftbehandling
  • Drift- och energioptimering
  • Utarbetande av anvisningar för drift och service

Process- och anläggningsdesign

Vi behärskar hela värdekedjan för vatten, avloppsvatten och slam. Våra process- och anläggningsdesigntjänster täcker alla delar från vattenintag till avloppsvatten och slambehandling.

Tjänster för vattenföretag:

  • Processtudier (alternativa studier)
  • Processdimensionering
  • Specialstudier av processenheter
  • Processupphandlingstjänster
  • Pilotundersökningar, övervakning och idrifttagning.

Anläggningsdesign omfattar layout, mekanik, rörledningar, konstruktion, arkitektur, VVS och MKB samt upphandlingstjänster och konstruktionshantering.

Vår kunskap inbegriper anläggningsdesign med hjälp av 3D-teknik, modellering av WWTP: s biologiska reningsprocesser, modellering av vattenbassänger, design av avancerad slampumpning samt energistudier.

Kontakt

 Richard Cederborg - Consultant, Water Sweden

 Richard Cederborg

Consultant, Water Sweden

Kontakta  Richard Cederborg

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.

Våra kompetenser