Swan standing on a rock in the water, old bridge in the background

Dagvattenhantering och översvämningsskydd

AFRYs tjänster inom dagvatten och översvämningsskydd

Ett stort antal stadsområden i olika delar av världen har fallit offer för svåra översvämningar de senaste åren. För att klara klimatförändringen måste både kommuner och industrier öka sin motståndskraft för att bli bättre på att hantera dagvatten såväl som översvämningar. Lagstiftningen när det gäller dagvattenhantering utvecklas konstant och ställer nya krav på kommunerna.

Dagvattenhantering

Med växande städer och den pågående klimatförändringen är det viktigt att vi minskar de negativa effekterna på vår miljö. Dagvattenhantering har en nyckelroll i utvecklingen av den hållbara staden. Med en god dagvattenhantering kan riskerna med och effekterna av översvämningar minskas och avrinningskvaliteten förbättras. Det är också viktigt att klargöra vem som är juridiskt ansvarig för dagvattenhanteringssystemen.

Vi skapar dagvattenhanterings- och behandlingsplaner för våra kunder. Detta inbegriper beräkningar av avrinningsområden, hydrologiska inventeringar och inventeringar av små vattendrag samt våtmarksstudier. Vi hjälper också till att definiera ansvarsområden mellan vattenverk och kommuner och genomför utvärderingar av dagvattenavgifter.

Översvämningsskydd

Vi anser att en förutsättning för ett bra översvämningsskydd är ett inkännande och holistiskt förhållningssätt till det område som kräver skydd. Ett av de första stegen i projekteringen av ett översvämningsskydd är att förvärva pålitliga hydrauliska data. Systemet för översvämningsskydd föreslås sedan för en nivå av nominellt flöde som utökas med ett fribord för säkerhet. Rent tekniskt genomförs översvämningsskyddet med hjälp av fördämningar, vallar och moderna mobila barriärer. System för översvämningsskydd måste införliva miljökrav och omfattar ofta skydd av flöden över översvämningsbenägna områden genom att befintliga översvämningsområden utnyttjas och avrinningsområden eller utjämningsmagasin konstrueras.

Våra tjänster omfattar till exempel följande:

 • Planer för hantering och behandling av dagvatten.
 • Utvärderingar av områden som påverkas av dagvattensystemen.
 • Riskbedömningar av översvämningar, modellering av översvämningsvägar.
 • Genomförandeplaner för hantering av dagvatten.
 • Inspektions- och driftsstöd.
 • Vattenbyggnadsprojekt med anknytning till
  • dammar och utjämningsmagasin,
  • fördämningar, dammar,
  • skop- och pumpstationer,
  • hamnar och marinor,
  • fisktrappor.

Kontakt

Martin Jonsson - Bitr. Affärsområdeschef Samhällsbyggnad

Martin Jonsson

Bitr. Affärsområdeschef Samhällsbyggnad

Kontakta Martin Jonsson

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.