Path through a forest

Hållbarhet

AFRYs tjänster inom hållbarhet

Med AFRYs hjälp blir hållbarhet lönsamt

Att tolka era behov och förstå hur hållbara marknader utvecklas är av yttersta vikt för oss. Vi hittar de affärsfördelar som medförs av hållbarhet och förbereder er för den cirkulära ekonomin.

Med AFRY vid er sida blir hållbarheten lönsam. Genom att bemöta era behov med vår erfarenhet och expertkunskap inom många tekniska discipliner skapar vi lösningar – allt från övergripande strategier till implementering och konkreta åtgärder. Strategiska hållbarhetstjänster har mycket att erbjuda kunder inom både den offentliga och den privata sektorn.

Som kund stödjer vi er i utformningen av strategier, mål och nyckeltal som gör att ni kan styra företaget mot bättre hållbarhetsresultat.

Våra tjänster

 • Omvärlden och nuvarande situation
  • Benchmarking och undersökning av luckor
  • Riskbedömning
  • Intressentanalys och dialog
  • Väsentlighetsanalys
  • Cirkulär ekonomi
  • Klimatberäkningar
    
 • Strategi och hållbar affärsutveckling
  • Hållbarhetsstrategi
  • Mål och nyckeltal
  • Uppförandekod och policyer
  • Workshops och utbildning
    
 • Kommunikation och övervakning
  • Revisioner
  • Hållbarhetsredovisning

Vi börjar ofta med att analysera den nuvarande situationen genom riskbedömningar och analys av värdekedjan. Vi genomför också dialoger med utvalda intressenter. Att känna till sina intressenters åsikter och prioriteringar är en avgörande del av processen med att fastställa ramen för hållbarhetsarbetet. Väsentlighetsanalysen leder till definierade fokusområden och handlingsplaner och utgör grunden för en övergripande hållbarhetsstrategi. Förankring och utveckling av analysen sker i workshops med organisationen.

Vi erbjuder utveckling och implementering av utbildningsinitiativ av olika slag, såsom onlinekurser och seminarier. Vi är väl förtrogna med FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer. Vi hjälper er att tillämpa olika standarder såsom GRI G4, CDP och PRI.

Vi utför revisioner av kontrolldokument, såsom miljöplaner, baserade på de officiella kontrolldokumenten på regional och nationell nivå, till exempel i offentliga förvaltningar.

Vi erbjuder även riskbedömning för projekt eller som ett stödverktyg för finansmarknaden. Vi kartlägger och beräknar koldioxidutsläpp så att ni kan formulera och förverkliga företagets klimatstrategi.

Vi erbjuder analyser utifrån de krav som ställs av en cirkulär ekonomi. På branschnivå kan vi genomföra studier och benchmarking för att kartlägga hur långt er bransch har kommit. Vi kan också analysera ert företags processer för att hitta nya cirkulära lösningar som kan implementeras både omedelbart och i ett mer långsiktigt perspektiv. Om ni vill engagera era anställda arrangerar vi en workshop där vi utbildar om cirkulär ekonomi, och leder därefter en brainstorming-övning för att identifiera vilka cirkulära lösningar som skulle passa ert företag.

Vi kan stödja er process för att utveckla mål och nyckeltal som leder till hållbara resultat. Ett sätt att göra detta på är att använda de globala utvecklingsmålen som inspiration, vilket också resulterar i ett ”utifrån-perspektiv”. Vi kan analysera de aktuella målen i förhållande till företagets primära hållbarhetsaspekter och introducera möjliga nya dimensioner såsom gemensamt värde – den nytta samhället drar av målformuleringen. De rätta målen och de viktigaste nyckeltalen är nödvändiga för att uppnå ett effektivt hållbarhetsarbete.

Kontakt

Therese Wernstedt

Senior Sustainability Expert, Environment Sweden

Our competencies

Relaterade projekt