Power

Power-to-X

Power-to-X är nästa industriella revolution

På AFRY tror vi att Power-to-X kommer att vara en viktig pusselbit till framtidens elförsörjning och avgörande i omställningen till förnybar energi och dekarbonisering av energisektorn.

Användningen av P2X-teknik och P2X-produkter kommer att främja integrering av förnybar energi i andra energiintensiva sektorer som utgör en stor del av den globala ekonomin. Inom områden som transport, tillverkning, kemisk industri och jordbruk kan Power-to-X spela en nyckelroll i att påskynda energiomställningen genom att minska efterfrågan och beroendet av fossila bränslen. 

Enligt diverse rapporter kan Power-to-X-teknologi tillhandahålla 28% av den globala energiförbrukningen fram till 2050 med potential att minska 30% av de globala växthusgasutsläppen.

Vad är Power-to-X?

Power-to-X (P2X) handlar om att förvandla förnybar elkraft till något annat, X:et. Eftersom energi bara genereras när den behövs kommer ökad sol- och vindkraft att leda till att vi genererar mer el än vi använder. Detta scenario kommer att öka behovet av energilagring, vilket gör det möjligt för Power-to-X att omvandla överskottsenergin till något annat, såsom gas, syntetiskt bränsle eller ammoniak, vilket bidrar till att frikoppla energiproduktion från konsumtion.

Vätgas är kärnan i Power-to-X

Kravet att övergå från fossila bränslen är högprioriterat inom olika branscher. På AFRY är vi övertygade om att det kommer att vara avgörande för att uppnå klimatmål och underlätta avkoloniseringen av industri-, transport-, uppvärmnings- och kraftsektorer genom att använda Power-to-X-teknik för att producera väte och syntetiska bränslen från förnybara energikällor. Väte har potential att ersätta fossila bränslen och traditionella energikällor i många olika tillämpningar, där det fungerar som en råvara, bränsle eller energilagringsmedium.

För kunder som är intresserade av att investera i Power-to-X (P2X) erbjuder AFRY omfattande och mångsidig expertis för att stödja investeringsplaner, utveckling och genomförande över hela värdekedjan för Power-to-X och vätgas. Detta inkluderar allt från energikällor till elektrolys och användning av vätgas i olika tillämpningar som ammoniak, e-metanol och bioflygbränsle.

Geopolitiska faktorer påskyndar införandet av väte. Europeiska ambitioner för förnybart väte ökar för att minska beroendet av ryska fossilbränsleimporter och påskynda Europeiska unionens energiövergång och avkolonisering av dess energisystem.

I ett arbetsdokument med kommissionens REPowerEU-plan, publicerat i maj 2022, beskrivs ett koncept med en ”väteaccelerator” för att öka utbyggnaden av förnybart väte. REPowerEU-planens mål är att producera 10 miljoner ton förnybart väte inom EU fram till 2030, en ökning från de 5,6 miljoner ton som förutspåddes i den reviderade direktivet om förnybar energi som publicerades i juli 2021. Dessutom syftar planen till att importera 10 miljoner ton förnybart väte från tredjeländer.

Att bibehålla en oberoende inställning till teknologier och leverantörer

Vi erbjuder god insikt i energimarknader och regleringar, tillsammans med omfattande expertis inom processteknik, teknisk utformning och projektutförande. Vår roll som oberoende konsultrådgivare när det gäller teknikleverantörer, gör det möjligt för oss att ge neutral vägledning för att identifiera de mest lämpliga teknologiska lösningarna anpassade till varje kunds unika behov.

Med vår breda tvärvetenskapliga kunskap erbjuder vi en komplett lösning för alla faser av en kunds resa i energiomställningen. Vår portfölj för Power-to-X och vätgas omfattar alla faser av investeringslivscykeln, från strategiutveckling och analytiskt stöd till projektinitiering och konceptutvecklingstjänster, hela vägen till fullt projektgenomförande med inkluderande genomförbarhetsstudier, konceptuell utformning och ingenjörstjänster.

Förståelse för komplexa industriella verksamheter

Genom årtionden av erfarenhet att designa och implementera komplexa industriella processer och produktionsanläggningar har vi kapacitet att integrera Power-to-X-teknologi i våra kunders befintliga infrastrukturer eller designa fristående gröna enheter från grunden. Vi stöttar våra kunder från tidiga konceptstudier genom att tillföra bred kompetens inom energimarknader, energi- och processteknik, kemisk industri, infrastrukturdesign, samt användningen av väte inom fordons- och mobilitetsapplikationer.

AFRY har över 100 specialister inom området Power-to-X och vätgas. Vi är för närvarande involverade i flera Power-to-X-projekt både i Norden och Europa, som strategiska rådgivare, tekniska experter och ingenjörer, och är ett av de ledande företagen inom detta område.

Med 19 000 dedikerade experter inom infrastruktur, industri, energi och digitalisering är AFRY en europeisk ledare inom teknik, design och rådgivande tjänster.

Vår expertis och erbjudanden inom Power-to-X och värdekedjan för vätgas inkluderar:

Rådgivningstjänster
 • Strategisk rådgivning inklusive företagsstrategi, marknadsinträde, samarbets- och investeringsstrategier
 • El, gas, vätgas och marknader
 • H2-projektutveckling i tidigt skede
 • Övergripande projektutformning, granskning, finansiering och transaktionsstöd
Energi- och kraftspecialister
 • Teknikstudier, (För-) genomförbarhet, design, ingenjörstjänster, projektutföranden, hälsa och säkerhet, miljö, digitalisering
 • Lösningar för förnybar energi, inklusive vind, sol och vattenkraft
 • Elproduktion, överföring och distribution
 • Storskaliga elektrolysörer
Energilager
 • Process- och kemisk industrikompetens
 • Teknikbedömningar, (För-) genomförbarhet, design, ingenjörstjänster, projektutföranden, hälsa och säkerhet, miljö, digitalisering
 • Elektrolysprocessteknologier
 • H2-infrastruktur och användning i flera processindustriella processer som t.ex. bränslen, metanol och ammoniak
 • H2-baserat stål och metall
Infrastrukturtjänster
 • Vätgasfyllningsstationer
 • Hamninfrastruktur
 • Tåginfrastruktur
 • Infrastruktur för kolbindning och lagring (CCS)
Fordon och mobilitet
 • H2-användning inom fordons- och mobilitetsapplikationer

Om Power-to-X

Vad är Power-to-X? Arrow pointing right

Power-to-X beskriver processen att omvandla el till något annat – X:et. Det handlar om att kombinera alla tillgängliga alternativ för effektiv och flexibel användning av överflödig förnybar energi. Energisystem är utformade för att endast generera elektricitet när det behövs. Med ökad produktion av förnybar energi, såsom sol- och vindkraft, kommer vi ofta att generera mer elektricitet än vi förbrukar. Detta scenario kommer att öka behovet av energilagring, vilket möjliggör att Power-to-X-processen omvandlar denna energi till något annat, såsom gas, syntetiskt bränsle eller mobilitet, och hjälper därmed att avskilja energiefterfrågan från produktionen.

Vad betyder X:et? Arrow pointing right

X:et i Power-to-X kan stå för olika sätt att använda överskott av elenergi från sol och vind. Det kan vara för att skapa bränsle, gas, mer el, kemikalier, vätgas, ammoniak, metan, mobilitet (som elbilar) eller värme. Med andra ord handlar Power-to-X om att använda överskottsel på många olika sätt beroende på vad som behövs.

Hur påverkar väte Power-to-X-tekniken? Arrow pointing right

Väte spelar en central roll i Power-to-X (P2X)-tekniken. Elektrolys är hjärtat i förnybar P2X-teknik. Med hjälp av elektrolys kan elektricitet från förnybara energikällor som vind eller sol omvandlas till "grön" eller förnybart väte. Med hjälp av Power-to-X-tekniken kan vätgas sedan ytterligare omvandlas och användas i sekundära konverteringsprocesser, såsom metanisering, och Fischer-Tropsch, för att generera olika kolväteprodukter. Vätgas kan också användas i Haber-Bosch-processen för att generera ammoniak.

 På detta sätt fungerar vätgas som en nyckelkomponent i P2X genom att fungera som en energilagrings- och transportmedium som kan omvandlas till olika användningsområden och energibärare, vilket gör det möjligt att effektivt utnyttja överskott av förnybar energi.

Pedro Raposo - Director Power to X
Pedro Raposo
Director Power to X

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Pedro Raposo

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.

Du kanske också är intresserad av