Water canister floating in water

Slam- och avfallshantering

AFRYs tjänster inom slam- och avfallshantering

PÅ AFRY använder vi de senaste metoderna för att hantera slam, avfall och utsläpp.

Modern, materialåtervinningsbaserad avfallshantering tar itu med utmaningar som är kopplade till klimatskydd och resurseffektivitet.

Vi hjälper våra kunder att även tillämpa den nya framväxande och mycket produktiva tekniken för avfallshantering, att hantera den ökande globala efterfrågan på råvaror, återvinna energi från avfall och bidra till klimatskyddet. Vi har hjälpt kunder att utveckla avfallshantering och cirkulära ekonomilösningar och strategier, alltid med hänsyn tagen till miljön, den lokala lagstiftningen och kundens behov.

Vid projektering av avfallshanteringsanläggningar erbjuder vi ett komplett utbud av tjänster, från preliminära studier till detaljprojektering och driftstart. Vi strävar alltid efter att hitta det bästa förhållandet mellan teknik, kostnads- och resurseffektivitet och optimerade drifts- och finansieringsmodeller.

Vi är väl förtrogna med slamhanteringsprocesserna för avloppsreningsverk. Vi kan stötta våra kunder när det gäller biogasanläggningar, uppsamlingssystem för bioavfall, nedbrytning av bioavfall och slamstrategier.

 • Energi & resursåtervinning från avfall
 • Anläggnings- & teknikresultat
 • Koncept för avfallshantering & avfallsstrategier
 • Avfallsanalyser, besiktningar & lager
 • Avgas-, lukt och luftbehandling

Exempel på tjänster:

 • Stöd till myndigheter och aktörer i inrättandet av effektiva organisatoriska enheter.
 • Planering, projektering och layout för avfallshanteringsanläggningar.
 • Kompostering och rötning.
 • Mekanisk-biologisk avfallsbehandling.
 • Bränsle som härrör från avfall och återvinning.
 • Studier om teknik och anläggningsprestanda.
 • Identifiering av optimeringspotential för anläggningar och processer.
 • Anpassning av anläggningar och processer till nya ramkrav.
 • Utarbetande av koncept och strategier för avfallshantering.
 • Bedömning av klimatpåverkan och energiåtervinningspotentialer för avfallshantering.
 • Avfallsanalyser och lager
 • Utsläppsundersökningar av anläggningar och processer.
 • Avfallsmängd och kvalitetsutvecklingsscenarier.

Kontakta Christin Eriksson

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.