Energy_Hydro

Vattenkraft

I framkant av tekniska innovationer inom vattenkraft

Vattenkraftens betydelse ökar i ett framtida energisystem med högre andel fossilfri produktion och intermittent kraft.

Vi har jobbat med vattenkraft i över 120 år och tillhandahåller tjänster från tidiga skeden koncept och förstudie till genomförande och implementering samt drift och underhåll. Detta inkluderar expertis från alla tekniska områden t.ex. geologi, geoteknik, berg, byggteknik, hydrologi, hydraulik, turbin- och generatorteknik samt el- och kontroll. Vi är också specialiserade på olika regulatoriska delar som påverkar utformningen av vattenkraften som sociala, miljöanpassning, juridiska etc.

Oavsett om du behöver en oberoende teknisk rådgivning eller en partner genom hela projektlivscykeln, kan vi genom vår omfattande expertis skräddarsy och tillhandahålla exakt de tjänster du behöver. I ett nära samarbete med dig, bidrar vi med bästa praxis till ditt projekt tack vare vår expertis inom vattenkraft som bygger på över 120 års erfarenhet. Vi hjälper dig att framgångsrikt genomföra ditt projekt på ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt ansvarsfullt sätt.

Som ett resultat av kommande förändrade energilanskapet och det ökade energibehovet är många befintliga kraftverk i behov av modernisering och uppgradering för att öka energieffektiviteten, driftsäkerheten och flexibiliteten. För att dessa anläggningar ska ha en kontinuerlig, kostnadseffektiv drift förser vi våra kunder med kompletta moderniseringskoncept, investeringsplanering, renovering av stationshus, utskov etc. samt optimeringslösningar av turbiner och elektromekanisk utrustning. Vi levererar även kvalificerade produkter inom exempelvis magnetiseringssystem, vattenkraftsautomation och batterienergilager.

Våra nyckelkompetenser

 • Vattenkraftverk
 • Dammar och reservoarer
 • Pumpkraftverk
 • Rehabilitering, modernisering och uppgradering

Våra expertområden

 • Byggnadsinformationsmodellering (BIM)
 • Koncept och förstudier
 • Förprojektering (basic design) Anbudshandlingar
 • Detaljprojektering
 • Plats- och byggledning
 • Idrifttagning och idrifttagningsledning
 • Due Diligence/företagsbesiktning
 • Tillgångsvärdering
 • Övervakning och undersökning
 • Drift och underhåll
 • Miljö- och socialkonsekvensbedömning
 • Utbildning och kunskapsöverföring
 • Samordning av hälsa och säkerhet
 • Modelleringsverktyg i samband med klimatförändringar, modellering (CFD), sedimenthantering etc.
Energy_Beyhan Kasim Project
Beyhan Kasim Hydro Project

Vanliga frågor

Är vattenkraft förnybar? Arrow pointing right

Vattenkraft är allmänt erkänt som en förnybar energikälla av organ inklusive FN, International Energy Agency (IEA), International Renewable Energy Agency (IRENA) och forskarvärlden. Den förbränner inte fossila bränslen, inga direkta utsläpp släpps ut i atmosfären och den är mycket effektiv, vilket gör den till en av de renaste formerna av elproduktion.

Kan vattenkraften utvecklas på ett hållbart sätt? Arrow pointing right

Liksom alla större infrastrukturprojekt kan vattenkraftprojekt ha effekter på lokala samhällen och miljön, samt ge fördelar. Projekt som är placerade, planerade och genomförda i enlighet med erkänd internationell god praxis inom hållbarhet kan ge positiva nettovinster för berörda samhällen och den bredare miljön. Som den största förnybara energin, som utgör mer än hälften av den globala förnybara energiproduktionen, är hållbar vattenkraft en del av lösningen för att skydda planetens biosfär – och allt liv på jorden – genom att minska koldioxidutsläppen i den globala ekonomin, bromsa takten i klimatförändringarna och förebygga föroreningar som släpps ut från fossila bränslen. Hållbarhet i vattenkraftsutveckling definieras av Hydropower Sustainability Standard. Detta internationellt erkända certifieringssystem har utvecklats genom samförstånd mellan flera intressenter med regeringar, icke-statliga organisationer, civilsamhället, industrin och finanssektorn. Den täcker ett omfattande utbud av hållbarhetsaspekter från planering till förberedelse och gör det möjligt för utvecklare att maximera fördelarna som vattenkraftprojekt ger samhället.

Hur kan vattenkraftprojekt ta hänsyn till de lokala samhällenas oro? Arrow pointing right

Det är oerhört viktigt att lokalsamhällets medlemmar hörs när de planerar och utvecklar en vattenkraftsanläggning, med deras behov och bekymmer som hjälper till att forma projektresultat. Hydropower Sustainability Standard beskriver god praxis för kommunikation och samråd med intressenter och praktiska åtgärder som kan bidra till att bygga förtroende. Vattenkraftsprojekt kan, och bör, utvecklas på ett ansvarsfullt sätt, med nettopositiva effekter på miljön och lokalsamhällena. Detta kräver att de utformas, implementeras och utvärderas i enlighet med internationellt erkända goda och bästa praxis.

Hur minskar vattenkraften koldioxidutsläppen? Arrow pointing right

Vattenkraft är bland de renaste källorna till el, med en låg utsläppsintensitet av växthusgaser jämfört med andra energiformer. Oberoende forskning tyder på att användningen av vattenkraft istället för fossila bränslen för elproduktion har bidragit till att undvika mer än 100 miljarder ton koldioxid enbart under de senaste 50 åren, vilket till och med överstiger de utsläpp som avvärjts av kärnkraft. Om vattenkraften ersattes med kol, uppskattar IHA att upp till 4 miljarder ton ytterligare växthusgaser skulle släppas ut årligen, vilket ökar de globala utsläppen från fossila bränslen och industrin med 10 procent. Det skulle också släppas ut 150 miljoner fler ton luftförorenande partiklar varje år (IHA-analys). Vattenkraften är fri från föroreningar och hjälper därför till att undvika luftföroreningar som orsakas av fossila bränslen. Världshälsoorganisationen (WHO) säger att cirka 4,2 miljoner dödsfall varje år inträffar som ett resultat av exponering för luftföroreningar utomhus.

Är vattenkraft dyrt? Arrow pointing right

Även om vattenkraft har relativt höga byggkostnader i förväg, ger den mycket låg kostnad el under sin långa livslängd. Effekten och icke-kraftfördelarna med hållbara vattenkraftprojekt kan pågå betydligt längre än alternativa energikällor, och i vissa fall mer än 100 år. Den globala vägda genomsnittliga kostnaden för el från vattenkraftprojekt 2020 var 0,044 USD per kWh, vilket är lägre än någon annan förnybar energikälla utom för landbaserad vindkraft (0,039 USD/kWh), och vilket gör den till den lägsta elkällan i många marknader (IRENA).

Vattenkraften ger en möjlighet att generera betydande intäkter från export till grannländerna. Dessutom sysselsätter vattenkraftsindustrin direkt cirka 2 miljoner människor världen över, och många fler i uppkopplade försörjningskedjor (IRENA).

Bör vi inte satsa på andra lösningar för energilagring? Arrow pointing right

Pumpad lagringsvattenkraft, eller "pumpad vattenkraft", är världens i särklass största källa för energilagring och står för över 94 % av den installerade energilagringskapaciteten över hela världen. Pumpad vattenkraft ger långvarig energilagring, vilket kommer att bli allt viktigare för att stabilisera energisystem när mer varierande förnybara energikällor utvecklas. Vind- och solenergi kan lagras i vatten under långa perioder och frigöras närhelst det behövs med kort varsel. Att flytta bort från pumpad lagring skulle innebära att man vänder sig till tekniker som litiumjonbatterier, som är lämpliga för korta varaktigheter (mindre än fyra timmar) men snabbt förlorar kostnadseffektivitet under längre perioder. Andra tekniker som fortfarande är under utveckling, såsom utnyttjande och lagring av koldioxidavskiljning (CCUS), är fortfarande i ett barndomsstadium och långt ifrån redo att användas i stor skala

Miriam Mesquine - Business Unit Head, Hydro, Sweden
Miriam Mesquine
Business Unit Head, Hydro, Sweden

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Miriam Mesquine

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.

Relaterade nyheter, events och artiklar