Two persons at a desk

Personalkonvertibel-program 2016

Årsstämman beslutade den 27 april 2016 att anta styrelsens förslag om Personalkonvertibelprogram 2016. Programmet innebär att ÅF AB upptar ett konvertibelt förlagslån om nominellt högst 200 000 000 kronor genom emission av konvertibler. För det fall konverteringskursen vid emissionstillfället skulle bestämmas till ett belopp som skulle leda till en utspädning efter full konvertering med mer än 2 procent av aktiekapitalet, ska dock det maximala lånebeloppet minskas så att den maximala utspädningen blir 2 procent. Teckningskursen för varje konvertibel ska motsvara dess nominella belopp.

 

Frågor om konvertibelprogrammet
Telefon: Cecilia Karlsen: +46 (10) 505 20 91
hrcenter@afconsult.com

Frågor om lån hos Handelsbanken: 
Telefon: Handelsbanken: +46 (0) 8- 674 19 30
af@handelsbanken.se