Woman working on computer

AFRY förprojekterar Selma Lagerlöfs torg, Hisingsbacka, Göteborg

Selma Lagerlöfs torg omformas från den befintliga 60-talsstrukturen till ett modernt torg för framtiden. AFRY ritade trafikförslagen och förprojekterade allmän platsmark i den nya detaljplanen.

Befintliga handelsbyggnader och parkeringsplatser kommer att ersättas med nya bostäder i kvartersstruktur sam nya centrumbyggnader med handel och parkering.

Detaljplanen är den första etappen i en tänkt utbyggnad av bostadsbebyggelse utmed Litteraturgatan. Planen syftar till att komplettera utbudet av bostäder samt 20.000 kvm handel, kontor, bibliotek och kultur. Med ett större befolkningsunderlag är målet att utveckla Selma Lagerlöfs torg till en attraktiv handels- och mötesplats.

Korsning vid Selma Torg

Planområdet innefattar 800 nya bostäder; 500-600 i form av flerbostadshus, 200 ungdoms-/ studentlägenheter samt ett 20-tal radhus.

Projektet har haft fokus på att skapa en ökad stadsmässighet i området med bebyggelsen placerad närmare gatorna. Befintliga planskilda passager tas bort och gång- och cykeltrafiken prioriteras i gestaltningen av gaturummet. Kollektivtrafiken ges en god framkomlighet och är väl sammankopplad med det nya torget.

Cykelparkering Selma torg

FAKTA:

Projekt: Detaljplan för område vid Selma Lagerlöfs Torg, etapp 1

Ort: Hisings-Backa i Göteborg

Kund: Trafikkontoret Göteborgs Stad

Status: Byggnation pågår

 

Vill du veta mer, kontakta

Henrik Rönnqvist
Sektionschef Trafik
T: +46 10 505 47 13
henrik.ronnqvist@afry.com