Klippor vid vatten och stadssiluett

AFRY sänker klimatutsläppen i Åbo-regionen

AFRY sänker klimatutsläppen i Åbo-regionen

Genom ett nytt utsläppsrör ska vattenkvaliteten i Åbo hamn och skärgård förbättras - och klimatavtrycket minska.

Turku Region Wastewater Treatment Plant Ltd. är en leverantör av avloppsvattenrening som ägs av 14 kommuner i västra Finland. Företaget ansvarar för driften av Kakolanmäki reningsverk i Åbo stad och renar kommunalt avloppsvatten för cirka 300 000 invånare. AFRY har agerat som designer i ett nytt utloppsrörsprojekt sedan 2015 och bistått kunden i flertalet miljöfrågor.

Det nya avloppsröret till Åbo hamnbassäng är under uppbyggnad och skall vara klart för drift år 2023. En betydande del av projektet avslutades under sommaren 2020 då 800 meter av utsläppsrör installerades i det mest trafikerade området i Åbo och hamnområdet genom metoden mikrotunnelborrning.

Minskade utsläpp genom rätt metod

AFRY:s miljökonsulter granskade alternativa konstruktionsmetoder samt beräknade koldioxidutsläpp. Resultaten visade att genom att välja byggmetoden TBM (tunnelborrmaskin) lyckades Turku Region Wastewater Treatment Plant Ltd. undvika cirka 55% av växthusgasutsläppen i byggnadsfasen. Genom mikrotunnelborrning undviks också trafikstörningar, omdirigeringar av trafik och potentiell ökning av trafikrelaterade växthusgasutsläpp.

 

Bidrar till klimatmålen om förbättrad miljö

De klimatförändringar som förutspås drabba regionen innebär att kraftiga regn kan komma att bli allt vanligare. Detta begränsar mängden avloppsvatten som reningsverket kan ta emot och ökar samtidigt sannolikheten för översvämning i avloppssystemen. Genom klok design och arbetet med tillståndsprocessen för det nya utloppsröret bistod AFRYs experter Turku Region Wastewater Plant Ltd. att förbereda sig för mer extrema framtida väderförhållanden och samtidigt inte vara lika beroende av Åbo stads regnvattenshantering.

Fördelar med det nya utsläppsröret är att det förbättrar utloppskapaciteten och de hygieniska förhållandena i Åbo skärgård nära Åbo hamn samt minskar de negativa klimateffekterna.Avloppsreningsverket i Kakolanmäki har även minskat tillförseln av näringsämnen till Åbo skärgård och utformningen av det nya utsläppsröret kommer att minska effekterna i havet än mer.

Projektet bidrar direkt till flera av FN:s globala hållbarhetsmål, till exempel Mål 11 "Hållbara städer och samhällen" och Mål 13 "Bekämpa klimatförändringarna".

För närvarande genomför AFRY en granskning av koldioxidutsläppen för Turku Region Wastewater Plant Ltd. för att förbättra deras rapportering och därmed bidra till en minskning av växthusgasutsläppen.

Mer information om detta uppdrag:

https://www.turunseudunpuhdistamo.fi/poistoputki

Kaisa Vähänen - Head of Business Unit, Environment & Sustainability, Finland
Kaisa Vähänen
Head of Business Unit, Environment & Sustainability, Finland

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Kaisa Vähänen

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.