Tampere_Case

Analys av dagvattensystemet i Tampere, Finland

2014 genomfördes en funktionsutredning av dagvattensystemet i centrala Tampere i Finland. Projektet omfattade kalibreringsmätningar, framtagande av översvämningskartor, identifiera flödesvägar, uppskatta effekterna av förändrad markanvändning på dagvattenflödena samt en kartläggning av nödvändiga åtgärder för minskad översvämningsrisk genom magasinering alternativt genom att utöka ledningsnätets kapacitet. Förutom att föreslå åtgärder, presenterades även lämpliga markområden att reservera för dagvattenfördröjning. Området som modellerades var 464 ha stort och relativt tätbebyggt centrumområde bestående av 46 km ledningar som även inkluderade områden med kombinerade avloppssystem.

Den uppbyggda modellen uppdaterades 2017 med dagvattenåtgärder som senare installerades vid Rongankatuvägen och inkluderade en kulvert och ett dagvattenmagasin. Med hjälp av modellsimuleringar av kraftiga regnevent kunde nödvändiga retentionsvolymer bestämmas för att förhindra översvämningar av vägområdet.

Under 2018-2019 genomfördes ytterligare en dagvattenrelaterad utredning i syfte att stödja stadsplaneringen. Genom att addera ett dagvattenförvaltnings- och hanteringsperspektiv så bidrog projektet med initiala nyckeldata och ett ramverk för vidareutveckling av dagvattensystemet.

Medan det lokala dagvattensystemet (i Amuri-distriktet) studerades som en helhet, så beslutades målen för dagvattenhanteringen, inklusive dimensioneringen av dagvattenmagasinet, med hjälp av modellen.