Artificial intelligence, AI, will play an increasingly important role in the development of sustainable cities.

Ansvarsfull AI i framtidens städer

Artificiell intelligens, AI, kommer att spela en allt viktigare roll i utvecklingen av hållbara städer

Med hjälp av AI kan insamlad data om människors och fordons rörelsemönster skapa mer energisnåla samhällen och ett säkrare och effektivare transportnät. Men med framväxten av AI väcks också frågor om personlig integritet. För AFRY har integritetsfrågan varit central i utvecklingen av AI-verktyget Flowity.

Växande städer innebär nya utmaningar för människor och miljö, med ökad belastning på central infrastruktur som energiförsörjning, avfallshantering och kollektivtrafik. I allt större utsträckning används uppkopplade system för att effektivisera och möta de problem som följer med urbanisering och befolkningstillväxt. Men för att det ska fungera behövs insamling och analys av enorma mängder data som indikerar hur människor lever i staden. Med rätt data och AI finns en enorm potential att utforma lösningar som gör samhället mer hållbart, samtidigt som det ställer högre krav på lösningar som kan säkerställa integritet och trygghet.

Verktyg för att optimera offentliga miljöer

En sådan lösning är Flowity, AFRYs egenutvecklade produkt som analyserar videoflöden med AI och omvandlar det till anonymiserad data. Systemet använder maskininlärning som gör det möjligt för en dator att känna igen objekt, och tekniken innebär att en algoritm har tränats till att känna igen saker i bilder som bara människor kunnat göra tidigare – så kallad bildigenkänning. Flowity kan därefter presentera både hur många personer eller objekt som befinner sig inom ett angivet område och hur länge de vistas där.

Unikt för Flowity är tillämpningen av djupa neurala nätverk för rörelseanalys, vilken ger en högre grad korrekta detekteringar och är mer anpassningsbar jämfört med tidigare tekniker. Tekniken möjliggör också detektering av objekt i bilden även om de står stilla, vilket minskar felmarginalen i rörelseanalyserna. Informationen kan sedan användas för att bland annat styra ventilation och värme i en byggnad utifrån hur människor använder olika ytor och rum.

- Än så länge har vi främst testat Flowity hos ett flertal större fastighetsbolag, men vi ser att det finns otroliga möjligheter med den här spännande tekniken, både för realtidsanalyser av olika områden, men även som statistiskt underlag för olika stadsplaneringsprojekt. Tanken är även att Flowity ska kunna integreras med andra system, som exempelvis digitala tvillingar eller geografiska informationssystem (GIS), och på så sätt bidra till en fullständig digital kartläggning av en byggnad eller ett kvarter, säger Per Brendelökken, systemutvecklare på AFRY

Trustworthy AI in cities of the future

Ser ut som en legobit

En central frågeställning som fångas upp i projektet är hur människor upplever AI som Flowity när den introduceras i det offentliga. Känslan av övervakning, att ens rörelsemönster och beteende analyseras, blir särskilt påtagligt när kameror sitter uppe i publika rum. Här blir den fysiska, yttre designen av systemet avgörande för att skapa förtroende hos allmänheten.

I praktiken fungerar Flowity mer som en sensor i en butiksräknare än en övervakningskamera, och det har vi förstärkt i den yttre designen genom att låta den påminna mer om en överdimensionerad legobit än en kamera, säger Fredrik Hofflander, produktägare av Flowity.

Etiska frågeställningar

Många gånger är det en utmaning att designa ett system som ger en så komplett analys som möjligt, samtidigt som hänsyn tas till den personliga integriteten. Diskussioner om individens integritet och datasäkerhet har haft en självklar plats genom hela utvecklingsprocessen kring Flowity – särskilt i den initiala designfasen.

- Det häftiga med Flowity är att fokus hela tiden har legat på personlig integritet. Datan ska inte bara hanteras anonymt och uppfylla GDPR, utan integitetsfrågan har haft en självklar plats även i utformningen av designen och funktionen av Flowity. Lösningen finns redan i verktyget utan att vi behöver förlita oss på att datan sen kommer användas etiskt hos en tredje part, säger Fredrik Hofflander.

I praktiken innebär det att ingen ickeanonymiserad data eller bild sparas. Till skillnad från många andra AI-verktyg kan Flowity sköta analysen direkt, utan att någon känslig information skickas vidare till en sekundär analyskälla.

- Som vi har designat produkten sparar vi aldrig videon utan Flowity bearbetar den i realtid. Det enda som kommer ut är statistisk data. AI-teknik kan skapa många hållbara värden – om den används på rätt sätt. Därför vill vi säkerställa att människor kan känna sig trygga när AI som Flowity blir en del av det vardagliga livet, säger Roger Tedblad, mjukvaruutvecklare på AFRY.