honnorsparken sol

Bland trädkronor i Växjö - gestaltning & förprojektering

Gestaltningen av den nya stadsdelsparken i Växjö ger en park där de byggda elementen bildar utropstecken som adderar värden till den bevarade naturmarken.

Naturmarkens vilda karaktär kompletteras med en skywalk och lekelement som även används som fördröjning av vatten vid skyfall.

Koncept för Honnörsparken

Den nya stadsdelsparken i Bäckaslöv, Honnörsparken, tar avstamp i befintlig naturmark med fullvuxna tallar och ekar som varsamt kompletteras med byggda element. Den övergripande gestaltningsidén är att skapa tillägg som kontrasterar mot naturmarkens mer vilda karaktär. De byggda platserna och punktvis placerade elementen bildar utropstecken som adderar värden till befintlig natur. Här ryms nya funktioner som lek, en skywalk, rekreativa platser och inte minst fördröjning av vatten vid skyfall.

Honnorsparken regn

Lek

I Honnörsparken är leken integrerad i hela parken och återfinns på olika platser, befintliga och skapade. Parkens olika lekrum- ravinen, småkrypsleken, trädpromenaden och de återkommande lekgläntorna binds samman av stigar och andra kopplingar i såväl markhöjd som i trädhöjd. Återkommande mindre lekfågelholkar uppförs i olika utförande och storlek. Hela parken uppmanar till lek och upptäckarlust genom att lek för blandade åldrar medvetet integreras på flera platser i den aktivt utformade parken.

Illustrationsplan maj

Trädpromenaden

Parkens pärla är en promenadslinga i form av en skywalk bland trädkronorna. Den är vackert utformad och gör skogen tillgänglig för alla. Trädpromenaden bidrar till att skapa ett värde i parken som kan locka besökare från hela Växjö, stora som små. Upp på slingan kommer man via en tillgänglighetsanpassad ramp eller någon av trapporna. Ner från slingan kommer man via rampen, trapporna eller en rutschkana. Uppe bland trädkronorna föreslås en större lekholk som blickar ut över den stora gräsmattan, en plats som bildar en allmänning för sociala sammankomster. Under årets mörka timmar belyses marken och pelarna under trädpromenaden utan att störa djurlivet i träden.

honnorsparken sol

Lekravinen som fördröjer skyfall

Lekravinen utgör den hårdgjorda delen av parken och anläggs i det område som saknar befintliga träd. Ravinens form är anpassad efter intilliggande träds droppzon, därav den slingrande formen.

I ravinen finns en inhägnad yta för basket, bandy och andra bollsporter, en scen med högtalare, asfaltsmålning och stora vistelseytor för häng och umgänge. Ravinen är inte bara en plats för bollsport och andra aktiviteter som passar på en hårdgjord yta, den är även dimensionerad för att hantera kraftiga skyfall (20 års-regn och uppåt). Regnet som faller på Esplanaden och kringliggande ytor rinner ner i ravinen där det så småningom leds bort till en dagvattendamm.

 

Kund: Växjö kommun
Plats: Bäckaslöv, Växjö
År: 2018-2019
AFRYs kompetenser: Landskap, VA, Mark
Skeden: Gestaltning och förprojektering