Tomtebo planskiss

Bostadsgården som utgår från naturen

I östra delen av Umeå växer ett av Umeås största bostadsprojekt fram, kallat Tomtebo Gård. Området planeras för 1000 - 1200 nya bostäder i form av flerbostadshus och radhus. AFRY fick i uppdrag av Bonava att gestalta en av bostadsgårdarna – Tomtebo Gård Kv F, med 175 nya lägenheter fördelat på totalt fyra huskroppar.

Gården tar sin utgångspunkt i det naturområde som tidigare funnits på området och har därför utformats med organiska former för att få en lekfull och böljande karaktär med mycket grönska. Ett centralt placerat torg blir en gemensam samlingsyta med olika typer av sittytor och grillplatser. På stora öppna gräsytor intill torget finns möjlighet till fria aktiviteter och även odlingsmöjligheter. I den södra delen av gården är miljön som mest naturlik med tallar och undervegetation av skogsmatta. Här finns också två lekytor som ramas in av tre mindre kullar.

 

Fakta

Kund: Bonava Sverige AB
Plats: Tomtebo, Umeå
År: 2021
AFRYs kompetenser: Landskapsarkitektur, Mark, VA, Uppdragsledning
Skeden: Programhandling/bygghandling
Kontakt: Helene Wahlberg
Landskapsarkitekt
Telefon: +46 70 885 84 56
E-post: helene.wahlberg@afry.com

Tomtebo skiss
AFRY har utformat bostadsgården för fyra huskroppar, som rymmer 175 lägenheter i Umeås nya bostadsområde.