CH_Newsletter Sweden case

Dagvattenutredning i Örnsköldsviks kommun

I dagens urbana samhälle ökar andelen hårdgjord yta vilket leder till ökade dagvattenflöden. Samtidigt innehåller dagvatten olika föroreningar, till exempel metaller, sediment och näringsämnen. Vanligtvis når dagvattnet vattenvägar och hav utan någon rening alls. Gröna dagvattensystem kan användas för att skydda vår miljö då de fördröjer och renar dagvatten.

Precis som många andra kommuner i Sverige bygger och exploaterar Örnsköldsvik för att tillgodose behovet för en ständigt växande befolkning. Den förändrade verksamheten innebär att oexploaterade ytor tas i anspråk och hårdgörs. Det leder till ökade dagvattenflöden med ett förändrat föroreningsinnehåll. Med det som bakgrund måste dagvatten från den planerade verksamheten utredas. Vi på AFRY har tagit fram en dagvattenutredning för att klarlägga hur omhändertagandet av dagvatten bör ske från den nya verksamheten. Utgångspunkten är att den ursprungliga vattenbalansen inom området behålls efter planens genomförande. Förslag på lösning för dagvattenhantering inom området redovisas i dagvattenutredningen. Även eventuell renings- respektive fördröjningseffekt för den föreslagna dagvattenlösningen redovisas.

AFRY har tagit fram ett flertal dagvattenutredningar åt Örnsköldsviks kommun. Vi börjar alltid med att titta på de områdesspecifika förutsättningarna. Vi tittar på vad för mark och vegetations det finns inom området och hur det kommer påverkas av en exploatering. De geotekniska förutsättningarna ger svar på om det är möjligt att infiltrerar dagvatten inom planområdet. Vi utför även beräkningar och analyser av dagvattenflöden och föroreningar för att kunna utreda hur situationen ser ut före respektive efter exploatering. I dialog med kommunen ger vi förslag på bästa lösningen utifrån ett platsspecifikt perspektiv och med hänsyn till lokalt omhändertagande av dagvatten.