AFRY Bygg och fastighet Forskning Natrium

Forskning - Natrium

Ny forskningsbyggnad med högsta hållbarhetsbetyg

AFRY ansvarar för energi- och miljösamordning i Akademiska Hus projekt Natrium på Campus Medicinareberget, nära Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Den nya forskningsbyggnaden är certifierad enligt Miljöbyggnad Guld.

Akademiska Hus uppför en ny forskningsbyggnad, Natrium, för naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet. Projektet omfattar en tillbyggnad på 32 000 kvadratmeter till den befintliga Medicinarelängan samt en ombyggnation på cirka 2000 kvadratmeter. Skanska är entreprenör i projektet som ska vara färdigställt 2023.

Stärker kopplingen till Sahlgrenska akademin

Tillbyggnaden består av två huskroppar med åtta våningsplan som binds samman av ett stort, ljust atrium. De nya lokalerna kommer främst att användas till avancerade labbmiljöer men rymmer även undervisningslokaler och kontor. Tack vare Natrium kan Göteborgs universitet samlokalisera stora delar av den naturvetenskapliga fakulteten. Samtidigt stärks kopplingen till den medicinska utbildningen och forskningen vid Sahlgrenska akademin.

AFRY anlitas som energi- och miljösamordnare

AFRY har deltagit som energi- och miljösamordnare under hela projektet, från programhandling till produktion. Under projektets tidiga skeden låg fokus på fasadstudie och byggnadsoptimering, där AFRY undersökte hur byggnadens utformning, fönsterstorlekar och solskydd etcetera påverkar energi och inneklimat.

AFRY har också, tillsammans med Akademiska Hus, tagit fram en projektspecifik miljöplan med krav och mål avseende energi och miljö. Planen följs upp med projektörer och entreprenör genom hela projektet. Stor vikt har lagts på hållbara materialval, bland annat genom återbruk.

Hybridfasad sparar energi och förbättrar inneklimatet

Natrium har låg beräknad energianvändning, 47 kWh/m2/år (exklusive verksamhetsenergi), vilket uppnås dels genom solceller på taket och dels genom ett lågt U-medelvärde (0,35 W/m², K). Byggnaden har en hybridfasad som möjliggör dagsljusinsläpp samtidigt som värmelaster från solen minimeras för att spara energi och skapa ett bra inomhusklimat.

Certifierad enligt Miljöbyggnad Guld

Från början var det tänkt att byggnaden skulle miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver, men efter systemhandlingen beslutades det att sikta på nivå Guld istället. Miljöbyggnadsansökan för Guld godkändes av Sweden Green Building Council med endast två granskningskommentarer.

Kontakt

För mer information om uppdraget och vår kompetens inom området vänligen kontakta uppdragsledare Lisa Nordström (föräldraledig) eller hennes kollega Simon Roos på simon.roos@afry.com eller 010-505 31 62 alternativt marknadsområdeschef Henrik Johansson på henrik.johansson@afry.com eller 010-505 33 67.

Faktaruta

Kund: Akademiska Hus

Objekt: Natrium, Göteborgs universitet

Projekt: Ny forskningsbyggnad

Period: 2017-2023

AFRYs uppdrag: Energi- och miljösamordnare

Kompetensområden: Hållbart byggande

 

Bild: Kanozi Arkitekter

AFRY Bygg och fastighet Forskning Natrium
AFRY har deltagit som energi- och miljösamordnare under hela projektet, från programhandling till produktion.