Hopefully this will inspire the transformation of more cities across Europe

Från smutsig kloak till grön oas

Tiden då Ruhrområdet i Tyskland var känt för sina tunga industrier och kolgruvor är över.

Men decennier av föroreningar har satt sina spår på miljön. I en satsning på att reparera en del av skadorna deltar AFRY i ett massivt infrastrukturprojekt i regionen med målet att få naturen att blomstra igen.

Under 1800-talet utmärkte sig Ruhrområdet i västra Tyskland genom sin accelererande industriella utveckling som den ledande regionen i Västeuropa inom stålproduktion och kolbrytning. De växande industrierna gav ekonomiskt välstånd, men var också de starkast bidragande orsakerna till de ökande halterna av föroreningar i regionen – som särskilt drabbade floden Emscher i närheten. Avrinningsdistriktet på 865 kvadratkilometer fylldes snabbt med avloppsvatten från de kraftigt förorenande industrierna och lokalbefolkningen. Till slut förvandlades floden till en stinkande öppen kloak med svårt förorenat vatten som började förstöra ekosystemen i och runtomkring den.

Över ett sekel senare är Emscher fortfarande en av Tysklands mest förorenade floder. På 1990-talet grundades den statliga vattenmyndigheten Emschergenossenshaft med ambitionen att förbättra vattensystemen runt området och återställa ekologin i Emscher. AFRY har varit involverade i projektet sedan 2002 i planeringen och designen av det nya underjordiska avloppssystemet, avloppsledningarna och avloppsreningsverken.

De stora satsningarna och investeringarna i återställningsprojektet har gjort Emscher till ett av de största infrastrukturprojekten i Europa. Tillsammans med flera uppgraderade och nybyggda avloppsreningsverk kommer 421 kilometer avloppskanaler att byggas under jorden längs floden.

Skador från det förflutna medför tekniska utmaningar

AFRY is taking part in a massive infrastructure project

Projektets mål att återuppliva området har medfört omfattande arbeten på de underjordiska avloppssystemen för att möjliggöra återställningen ovan mark.

Under de första åren av projektet fokuserade 80 procent av AFRYs arbete på att analysera och designa lösningar som inte är synliga från ovan jord.

- Människor förstår inte alltid varför man måste lägga ner så mycket arbete på något man inte kan se. Men genom att omdesigna det underjordiska avloppssystemet lägger vi grunden till att förbättra vattenkvaliteten i Emscher och hjälper den omgivande miljön att blomstra, säger Ralf Janyga, Manager Business Unit Water Germany, AFRY.

Projektets komplexitet liksom de dåliga förhållandena som den tidigare kolbrytningen orsakat medför nya tekniska utmaningar som inte har en motsvarighet i Europas historia.

- Att rätta till de fel som begåtts under de senaste 100 åren och återställa floden till ett nära naturligt tillstånd är en enorm uppgift som man inte har försökt sig på någon annanstans i Europa. Det finns uppenbarligen flera nya frågor som måste besvaras, i synnerhet hur man ska göra det tekniskt, säger Reinhard Ketteler, projektdirektör på Emschergenossenschaft.

Den instabila marken och den höga risken för jordskred orsakad av gruvdriften är ett exempel på något som skapar utmanande förhållanden för byggandet av det nya underjordiska avloppssystemet. I stället för att bygga ledningarna några meter under ytan är avloppssystemet konstruerat med rör på djup upp till 40 meter under marken.

Byggandet av ett nytt avloppssystem har i sin tur skapat ett behov av att renovera och modernisera de befintliga vattenreningsverken. Tidigare renades allt vatten som strömmande från Emscher på anläggningarna, som hanterade omkring 30 kubikmeter vatten per sekund. Med det nya avloppssystemet samlas endast avloppsvattnet in för att sedan transporteras till anläggningarna, vilket gör dem mer effektiva. Idag är avloppssystemet det mest moderna i världen.

- När vi endast behöver rena avloppsvattnet behöver vi bara hantera 15 kubikmeter vatten per sekund, vilket ger en mer energieffektiv avloppsrening. Vi har också designat nya sedimenteringsbassänger för avloppsreningsverken med en modernare och mer effektiv metod för att separera fasta partiklar från vattnet jämfört med de gamla meto - derna, som inte har uppgraderats sedan 70-talet, säger Ralf Janyga.

Från skyddsområde till grön huvudstad

I många år har området runt Emscher varit ett skyddsområde avskilt från allmänheten. En viktig aspekt i projektet är att visa att det faktiskt är möjligt att återställa naturen och öka den biologiska mångfalden. De många åren av industrialisering och mänsklig påverkan har haft en oerhört negativ inverkan på miljön, så en fullständig återupplivning kanske inte är möjlig. Målet är att återställa floden Emscher på bästa möjliga sätt under de rådande förhållandena när det gäller infrastruktur och tillgäng - ligt utrymme, med ambitionen att skapa en blomstrande yta för växter, djur och människor längs floden.

Nu, över två decennier efter att projektets påbörjades, har växter och djurliv återvänt till området. Räkor och sniglar har observerats i floden och fler arter väntas tillkomma. Ytterligare renoveringar längs flod - bankerna kommer att få ekosystem i den omgivande naturen att återi - gen växa tillbaka. I den närliggande staden Essen har återställningen av floden Emscher spelat en stor roll i stadens gröna utveckling under de senaste åren. 2017 utsågs Essen till ”europeisk grön huvudstad” av Euro - peiska kommissionen, för att ha visat på bästa praxis när det gäller att bygga blomstrande, hållbara städer av tidigare industriella regioner.

- För regionen och de 6,5 miljoner människor som lever omkring floden Emscher har projektet haft en stor inverkan på det dagliga livet. Det gör att de kan bygga samhällen med skolor, bostäder och rekreationsom - råden på platser där människor inte ville bo för 50 år sedan. Förhopp - ningsvis kommer det här att inspirera till omvandling av fler städer runt om i Europa, säger Ralf Janyga.