Bårstaskolans skolgård

FSK Bårstaskolan

FSK Bårstaskolan, Södertjäle

Ny förskolegård för 240 elever skapades på 9800m2 fd skolgård och park, med fokus på variation, rörelse och grönt naturlek.

Bårstaskolan skolgård med ett barn som leker

Utformning  

Gården delades i 5 områden med olika utbud. Nu finns plats för fri lek, utmaningar, rollspel, vattenlek, lugn och ro, samlingsplatser och äventyr. Utformningen varierades för att stimulera barnens utveckling genom olika barns ålder. Befintlig skollek till äldre barn ersätts, men det flesta kan integreras i det nya konceptet. Till stor andel valdes ätliga och doftande buskar och perenner för att öka sinnesintryck och upplevelser. Ett flertal rum och smygstigar formades i lekbuskage, som samtidigt uppfyllde krav på trygghet och uppsyn för personal.  

Bårstaskolans skolgård

Utmaningar  

Det lyckades att samordna en del motstridiga önskemål från ett flertal aktörer från verksamheten, drift, fastighetsförvaltningen och miljöutan att förlora barnperspektivet. Arbetsmoment inom uppdraget omfattade bl a bygglovsansökan, tillgänglighetsanpassningar, rumsindelning, fuktproblem mot fasad, brandsäkerhet, integration av konst, angöring för inlastning samt sophantering, val av material och utrustning enligt SundaHus och ansökan om SundaHus-bedömningar

bårstaskolan skolgård samt byggnad

Projektfakta:

Typ av projekt: Förskolegård

Kund: Skanska

År: 2020

AFRY: Landskap, VAS

Skeden: Gestaltningsförslag, systemhandling, förfrågningsunderlag

Bårstaskolans skolgård