Man and woman at desk working

Genomförandestudie Spårväg Frihamnen – Lindholmen

På uppdrag av trafikkontoret, Göteborgs stad, utförde AFRY en genomförandestudie för att möjliggöra spårväg , buss- samt pendlingscykelstråk på sträckan Frihamnen – Lindholmen, ett utredningsuppdrag utfört med en bred kompetensbas.

AFRYs studie omfattar en av tre delsträckor för en ny spårvägslinje genom Göteborg. Delsträckan på drygt två km löper genom stadsdelen Lundby, från den nya Hisingsbron via Frihamnen vidare genom befintlig bussgata i Lindholmsallén till en vändslinga i höjd med Plejadgatan.  

Spårvägen, buss-stråket och pendlingscykelbanan är tänkt att trafikförsörja den blandstad som planeras för Frihamnen, en plats som idag kännetecknas av öppna asfaltsytor, samt för Lindholmen, ett område med utbildnings- och teknikföretagskluster, där bostäder byggs.

Förutsättningar för studien, vilken omfattade både att ta fram ett trafikförslag samt att utreda dess genomförbarhet, var specifika trafikkoncept, definierade i det politiskt beslutade dokumentet Målbild Koll2035. AFRYs trafikförslag togs därför fram utifrån parametrar för trafikkoncepten ”citybuss” samt ”stadsbana”, vars respektive utformningsstandard för buss och spårväg syftar till att öka framkomligheten.

Genomförbarheten för trafikförslaget för stadsbana, citybuss och pendlingscykelstråk studerades utifrån ett flertal olika teknikområden så som geoteknik, markmiljö, naturmiljö, skyfall och dagvatten, buller, vibrationer etc.

För att möjliggöra byggnation av stadsbanan tog Göteborgs Stad fram en detaljplan parallellt med genomförandestudien. AFRY levererade specifika studier till detaljplanen vars tidplan skilde sig åt jämfört med genomförandstudien.

 

Illustration

FAKTA:

Projekt: GFS Spårväg Frihamnen - Lindholmen

Ort: Göteborg

Tid: juni 2019 – oktober 2020

Kund: Trafikkontoret Göteborgs Stad

Status: Inför projektering

 

Vill du veta mer, kontakta:

Henrik Rönnqvist
Sektionschef Trafik
T: +46 10 505 47 13
henrik.ronnqvist@afry.com