översikt spårportal

Gestaltningsprogram, Höghastighetsjärnväg Ostlänken, Sverige

Ostlänken är det första steget mot nya stambanor i Sverige.

Projektet svarar på människors behov av hållbara resor och transporter, ger regionerna chans att växa och skapar möjligheter att utöka andelen godstransporter på befintlig järnväg.

AFRY deltar i planeringen för Ostlänken som kommer att innebära snabbare tågtransporter för resenärer genom östra Sverige. Ostlänken, som nu börjat byggas, är en ny dubbelspårig stambana mellan Stockholm och Linköping. Det är första delen i de nya stambanorna för höghastighetsjärnväg som ska knyta ihop Stockholm, Göteborg och Malmö. Tågen kommer att kunna köra i ca 250 km/ timmen och ta passagerare från Stockholm till Linköping på en timme.

edeby södra

AFRY arbetar tillsammans med Tyréns med utvecklingen av Ostlänkens första etapp mellan Södertälje och Trosa. Projektet är ett samarbete mellan ett flertal olika teknikområden och omfattar projektering av järnvägsplaner med miljökonsekvensbeskrivning, systemhandlingar och gestaltningsprogram.

översikt spårportal

Gestaltningsprogrammet sammanfattar det gestaltningsarbete som genomförts och beskriver hur den slutgiltiga anläggningen ska utformas. Programmet innehåller motiv för valda ställningstaganden och lösningar samt rekommendationer för fortsatt arbete. Den presenterade gestaltningen är konkret och kan omsättas i gestaltningskrav för vidare projektering, byggande och drift.

Kund: Trafikverket
Plats: Södertälje-Trosa
År: 2014-pågående
AFRYs kompetenser: cirka 30 teknikområden
Skeden: Järnvägsplan