Train in a railway station / railyard

Hållbara person- och godstransporter i stråket Stockholm-Oslo

Värmland ligger strategiskt mitt i stråket Stockholm-Oslo och ett stort antal resor och transporter genomförs i detta stråk varje år. Långa restider och dålig kapacitet på järnväg gör dock att både människor och gods färdas med mindre hållbara färdmedel såsom bil, lastbil och flyg. För att nå Sveriges och regionens klimatmål krävs en överflyttning mot mer hållbara person- och godstransporter.

AFRY arbetar på uppdrag av Trafikverket Region väst i två projekt som handlar om att öka andelen hållbara transporter inom, samt till och från Värmland.

Det ena projektet har fokus på Värmlandsbanan som är en viktig länk i stråket Stockholm-Oslo. Idag tar en tågresa mellan de två huvudstäderna ungefär fem timmar, en sträcka som bara är lite drygt 40 mil. Målet är att restiden mellan Stockholm och Oslo ska vara under tre timmar, vilket ställer höga krav på den 20 mil långa Värmlandsbanan som sträcker sig mellan Laxå och Charlottenberg. Järnvägen är i dagsläget utpekad som ett av de största kapacitetsproblemen i det nationella järnvägsnätet och har stora framkomlighets- och punktlighetsproblem.

AFRY arbetar med en fördjupad utredning av Värmlandsbanan för att ta fram åtgärder som möjliggör en målstandard för persontåg på 250 km/h och en restid på 3 h mellan Stockholm-Oslo. För att föreslå lokaliserings- och linjealternativ för dubbelspårsutbyggnad och mötesspår har verktyget Geokalkyl använts. Verktyget Geokalkyl har tagits fram i samverkan mellan AFRY och Trafikverket och syftet med kalkylen är att tidigt hitta linjer utifrån kostnadseffektivitet och klimatpåverkan samt bra sträckningar ur ett helhetsperspektiv. Därmed kan tid och pengar sparas i planeringsprocessen och/eller byggskedet. Utredningarna ska resultera i förslag på kapacitetsförstärkande åtgärder och utbyggnadsstrategi, kostnadsbedömningar och samhällsekonomiska analyser.

Godståg i naturskön miljö

I det andra projektet arbetar AFRY med en åtgärdsvalsstudie för att flytta över godstransporter från väg till järnväg och sjöfart i Värmland. Värmland är en av landets mest industritäta regioner med tung industri inom bland annat stål, metall, papper och massa. Bland annat har Stora Enso, Tetra Pak, BillerudKorsnäs, Uddeholm och Valvets industrier i Värmland. Trots att det i länet finns tillgång till både sjöfart och ett flertal olika järnvägsförbindelser så sker ca 80 procent av transportarbetet på väg.

Målet med utredningarna är att de åtgärder som tas fram inom projekten utgör underlag inför nästa revidering av nationell plan för transportsystemet 2022-2033, samt i regional transportplan för Värmland och eventuella kommunala och privata budgetberedningar.

AFRY har bland annat genomfört ett 40-tal intervjuer med näringslivsrepresentanter, transportköpare, transportörer, branschföreningar, region, och kommuner för att få en god bild av nuläge, brister, problem och behov. Flertalet åtgärder har identifierats och presenteras i en rapport som under hösten 2020 var ute på remiss.

KORT FAKTA:

Projektnamn: Fördjupad utredning dubbelspår Värmlandsbanan, Kristinehamn-Kil (-Arvika-riksgränsen)

Kund: Trafikverket Region Väst

Start: Sep 2019

Slut: Pågående

 

Projektnamn: Åtgärdsvalsstudie Gods Värmland

Kund: Trafikverket Region Väst

Start: Sep 2019

Slut: Pågående

 

 

Vill du veta mer, kontakta:

Maria Håkansson
Marknadsområdeschef Samhällsutveckling
M: +46 70 221 97 20
maria.hakansson@afry.com