AB Ludvig Svensson

Industri - AB Ludvig Svensson

Tygproducent energisamarbetar med AFRY

Genom ett energisamarbete med  AFRY har tygproducenten AB Ludvig Svensson hittills lyckats minska sin energianvändning med 21%, motsvarande 1,9 miljoner kr per år, samtidigt som produktionen har ökat med 33%.

Bakgrund

Textilproducenten AB Ludvig Svensson hade en relativt hög energianvändning och inget aktivt energiarbete. När de 2015 inledde ett så kallat energisamarbete med AFRY blev det en vändning, och starten på ett aktivt och långsiktigt arbete. Konceptet Energisamarbete som AFRY erbjuder innebär att energibesparingarna betalar för AFRYs tid och insatser, samtidigt som kundföretaget garanteras en viss del av besparingen. I detta fall var syftet att hjälpa företaget att minska driftskostnaderna, förbättra inomhusmiljön samt ge dem ett ”bollplank” med energiexpertis.

AFRYs roll

Energisamarbetet inleddes med en kartläggning, där AFRY fick lära känna verksamheten och identifiera lämpliga åtgärder. Därefter påbörjades ett långsiktigt arbete med  injusteringar, driftoptimering, avstängningsrutiner och vidare utredningar, för att hitta ytterligare förbättringspotential. AFRY har framförallt stöttat organisationen, som sedan genomfört mycket av förbättringsarbetet i egen regi. Projektorganisationen består från Svenssons sida av representanter från fastighet, miljö och produktion. 2017 gjorde AFRY ytterligare en energikartläggning, eftersom AB Ludvig Svensson omfattas av lagen om energikartläggning i stora företag (2014:266). Denna kartläggning utfördes som en naturlig del i energisamarbetet, för att ytterligare belysa vissa delar och presentera fler åtgärdsförslag. Hela tiden upprätthölls levande dokument med insatser av varierande storlek. Efter energikartläggningen har ett aktivt arbete bedrivits för att effektivisera lokaluppvärmning och byta till LED-belysning. Ångsystemet har också effektiviserats och tilläggsisolerats för bättre energieffektivitet. 

Inom ramen för energisamarbetet genomförde studenter från Chalmers tekniska högskola ett examensarbete, för att hitta vägar att förbättra energieffektiviteten i  färgningsprocessen. Detta resulterade i fördjupad kunskap som snabbt kommer att bidra till enklare driftoptimering, men på längre sikt även ge insikter kring större ombyggnader. 

Resultat

Mellan åren 2014 och 2018 har mängden köpt el och gas/olja reducerats med 570 MWh/år respektive 2 700 MWh/år vilket motsvarar en kostnadsbesparing om 1,9 miljoner kronor per år. Energibesparingen har även resulterat i lägre miljöpåverkan i form av minskade utsläpp med 640 ton koldioxid

 

Kund: AB Ludvig Svensson
Objekt: Textilfabrik, Kinna
Projekt: Energisamarbete
Period: 2015-2018
AFRYs roll: Stötta och genomföra energieffektiviseringsarbete, uppnådda besparingar finansierar AFRYs arbetsinsats.