vita sand

Infrastrukturlösning kring dagvattenhantering i centrala Åsa

Infrastrukturlösning kring dagvattenhantering i centrala Åsa Vita Sand

Längs stråket finns upplevelsevärden för platsens besökare.

AFRY har tagit sig an uppgiften att i samband med exploateringen av Åsa centrum fördröja dagvattenavrinningen så att översvämningsrisken vid skyfall minskar. Syftet är också att försöka rena dagvattnet så att belastningen på recipienten Vändelsöarkipelagen förblir oförändrad eller eventuellt minskar. Dagvattenhanteringen föreslås utformas till största del som ett trögt, öppet (ytligt) system där dagvattenhanteringen ses som ett helhetskoncept och mindre som ett separerat tekniskt system.

trafik längs dagvattenhanteringen
Trafik längs dagvattenhanteringen
skiss av vyn från bryggan i åsa vita sand
Skiss av vyn från bryggan

Mer än bara dagvattenhantering

Tillsammans med gång- och cykelbroar och annat omgivande vägnät blir området för dagvattenhantering något att uppleva för platsens besökare – med mötesplatser, siktstråk över tillfälliga vattenspeglar och växtlighet kring vägarna. Utöver att pryda platsen är växterna en del av reningsprocessen av vattnet som sakta rinner fram här. Vattnet i sin tur är en del i vad som gör att det finns en mångfald av habitat och möjligheter för biologisk mångfald på platsen. Med den öppna dagvattenhanteringen som föreslås kan människor följa vad som annars är dolt under marken i rör och på så sätt ökas medvetenheten kring vikten av det lokala omhändertagandet av dagvatten.

plan åsa vita sand
Plan Åsa Vita Sand

Fakta

Typ av projekt: Dagvattenhantering

Kund: Kungsbacka kommun

År: 2021-2022

AFRY: Landskap, va, väg

Skeden: Systemhandling, detaljprojektering till ffu

trafik kring dagvatten skiss
Trafik kring dagvattenhanteringen