Biking

Inventering och behovsanalys för cykelparkeringar

Ökad cykling är positivt – både för staden och individen. Cyklister skapar liv och rörelse i stadslivet, och cykeln erbjuder ett snabbt och miljövänligt sätt att förflytta sig. Göteborgs stad har en vision om att Göteborg ska vara en cykelstad – målet är att antalet resor med cykel ska tredubblas från 2020 till 2030. Arbetet för en bättre cykelmiljö består av en mängd olika områden, och AFRY har i detta uppdrag fokuserat på ett av dessa: parkeringar.

Cykelparkeringar utgör en viktig del av den grundläggande infrastrukturen, som ska göra det både enkelt och säkert att välja cykeln framför andra trafikslag. AFRY fick i uppdrag att genomföra en inventering och en behovsanalys, för att kunna identifiera brister och behov – underlag som ska ligga till grund för stadens investeringar i nya cykelparkeringar.

- Att inventera cykelparkeringar och cykelbanor gör allt fler kommuner. Det nya är att vi ger kommunerna analyser med GIS-verktyg för att få ett faktabaserat underlag för var de faktiska behoven finns – vi sitter inte och gissar. Detta är ett led i att professionalisera analyser för cykeltrafik, säger Joakim Bjerhem, en av AFRYs konsulter som medverkade i projektet.

Bike
Photo: Jonas Pettersson
Genomförande av inventering och behovsanalys

AFRY genomförde en inventering av cykelparkering i stadsdelarna Lundby, Backa, Örgryte-Härlanda, Östra Göteborg och Angered, och fastställde både var cykelparkeringar var belägna och var spontant parkerade cyklar förekom. Därtill undersöktes typ av cykelställ, antalet platser, beläggning, eventuella skador och om det fanns belysning eller inte.

Genom behovsanalys bedömdes vilka platser som är prioriterade för cykelparkering. Utifrån GIS-baserade stadsbyggnadsanalyser i hela centrala staden lyftes platser och stråk med hög teoretisk tillgänglighet för cykelresor fram. Därefter viktades platser och stråk mot koncentrationer av målpunkter, arbetsställen och befolkningsunderlag för att fastställa var behovet av att stanna med sin cykel borde uppstå.

Rekommendationer för framtida investeringar

Uppdraget resulterade i ett antal rekommendationer kring vilka platser som bör prioriteras och vad framtida investeringar ska bidra till. Rekommendationerna innefattar bland annat att förbättra tillgängligheten till cykelparkering, byta ut framhjulsställ till mer säkra sorters parkeringar och att kontinuerligt utvärdera stadens cykelparkeringar. För att kommunerna ska nå sina mål om ökat cyklande krävs såväl strategisk placering av cykelställ utifrån människors behov som korrekt utformade ställ som passar alla cykeltyper – från små barncyklar till stora lastcyklar.

- En vanlig anledning att människor slutar cykla är att deras cykel blir stulen. Därför måste cykelparkeringar finnas där vi vet att behoven finns – inte där vi tror att de finns, avslutar Joakim Bjerhem.

Folke Sandberg  - Head of Business Area Planning & Design
Folke Sandberg
Affärsområdeschef Samhällsbyggnad

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Folke Sandberg

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.