illustration av tinghuset i huddinge

Kvarteret Tingshuset – utveckling av parkmark och gata i centrala Huddinge

Inför ny detaljplan för kvarteret Tingshuset i centrala Huddinge arbetade AFRY med att ta fram en helhetslösning för områdets gatu- och parkmark.

Uppdraget bestod av en förprojektering, kalkyl och ett gestaltningsförslag.  

Utformningen utgick ifrån principen att stärka och framhäva platsens befintliga kvaliteter. Målet var att i samband med exploatering av bostäder förbättra tillgängligheten och tryggheten för fotgängare och cyklister och samtidigt bevara och värna om områdets höga natur- och rekreationsvärden.

illustration över en del av den nya kvarteret i tingshuset

En viktig aspekt var att öka tillgängligheten runt om den befintliga dammen och förtydliga entréer in till parkområdet. För att stärka kopplingar till och från området lades fokus på upprustning av befintliga gång- och cykelstråk och dess anslutning till viktiga stråk. I förslaget inkluderades en effektivisering av befintlig infartsparkering med utrymme för generösa växt- och regnbäddar för att säkerställa ett bättre omhändertagande av dagvatten.  

illustration över kvartert i tingshuset Huddinge

Den övergripande gestaltningens utgångspunkt var att skapa en helhet och ett gemensamt formspråk för de delar som låg på kommunens mark. Inom konceptet fanns tre underordnade delområden; Delområde 1. Regionalt cykelstråk & infartsparkering, Delområde 2. Promenadstråket & bryggorna och Delområde 3. Det gröna cykelstråket.  

illustrationsplan med delområden över tingshuset

Utöver det gestaltade förslaget inkluderade uppdraget en inventering av befintlig vegetation, översiktlig analys av platsens förutsättningar samt en övergripande kostnadskalkyl.  

 

Kund: Huddinge kommun Plats: Huddinge Stationsväg
År: 2019-2020
AFRYs kompetenser: Landskap & Plan
Skeden: Förprojektering, detaljplan