Over ten billion alkaline batteries are produced worldwide each year.

Mer kraft i jorden

Bättre skördar med hjälp av använda batterier? Det kan låta som science fiction, men det finska startupföretaget Tracegrow har gjort det möjligt. Deras nya återvinningsprocess innefattar ett nytt sätt att återanvända metaller i våra kasserade batterier genom att skapa ett helt återvunnet gödselmedel som återför viktiga näringsämnen till jorden. AFRY har samarbetat med Tracegrow för att omstrukturera deras nuvarande produktionsanläggning och hitta nya sätt att rena och återanvända farligt avfall.

- Innan jag gick med i det här projektet skulle jag aldrig ha trott att man kunde göra gödselmedel av sådana batterier som jag använder till min ficklampa, säger Tuukka Sormunen, projektledare på AFRY.

Att återanvända produkter som framställts i ett syfte för något helt annat är en av de fantastiska möjligheter som den växande cirkulära ekonomin ger. Begränsade resurser tvingar oss att bli innovativa och omforma våra processer för att begränsa avfallet. Ett sådant exempel är det finska cleantech-bolaget Tracegrow. De identifierade problemet med farligt batteriavfall och visste att något måste göras.

En cirkulär lösning på farligt avfall

Över tio miljarder alkaliska batterier tillverkas i världen varje år. Även om de är viktiga för att driva mindre enheter som exempelvis ficklampor och fjärrkontroller kan engångsbatterier endast användas en gång, i upp till 100 timmar, innan de kasseras. Samma sak gäller de värdefulla metallerna inuti batterierna. På grund av bristen på effektiv återvinning slänger man i vissa länder, som exempelvis USA, engångsbatterier i hushållsavfallet istället för att återvinna dem. Inom EU returneras 44 procent av alla sålda batterier till återvinning. Även om de uttjänta batterierna samlas in är det många av spårmetallerna som aldrig återvinns. När batterierna krossas separeras stålhöljena magnetiskt, men blandningen av spårmetaller inuti batteriet, den så kallade ”svarta massan”, smälts.

Denna process kräver mycket energi och det är endast zink som tas tillvara, medan mangan blir kvar i slagget.

- Vi visste att den nuvarande återvinningsprocessen var ineffektiv och ville utveckla en ny produkt av den svarta massan, men vi visste inte vad det skulle vara. Vi fick nya ägare 2015 och i och med att de hade en bakgrund inom jordbruket insåg de att zink och mangan som återfinns i den svarta massan är ämnen som det vanligtvis är brist på i jorden. Så vi la ihop ett och ett och bestämde oss för att göra ett gödselmedel, säger Mikko Joensuu, VD på Tracegrow.

Zink och mangan är viktiga ämnen som hjälper grödorna att växa bättre och är nödvändiga för de grundläggande biologiska funktionerna både hos djur och människor. I dag tillsätts zink och mangan i grödorna via traditionella gödselmedel.

Med Tracegrow kan gödselmedlen ersättas med en likvärdig produkt som återanvänder zink och mangan från batterier och ger samma frodiga grödor. Tracegrows första produktionsanläggning öppnades i Kärsämäki 2018, och idag levererar anläggningen flytande gödselmedel till åtta länder i Europa.

AFRY har samarbetat med Tracegrow i arbetet med att utveckla och expandera anläggningen i Kärsämäki liksom i att genomföra en teknisk förstudie för den nya anläggningen som är under uppbyggnad.

”Before joining this project I would have never thought that you could make fertilisers out of the batteries that are powering my flashlight,” says Tuukka Sormunen, project director at AFRY.

Rening största utmaningen

Precis som med de flesta sekundära råvaror är återställandet och reningen av avfall till användbart material utmanande.

Eftersom metallerna i den svarta massan cirkuleras tillbaka direkt till grödorna är reningsprocessen inför framställningen av Tracegrows gödselmedel ytterst viktig. Lagstiftningen rörande gödselmedel är mycket strikt både i Norden och i övriga Europa, för att se till att koncentrationen av skadliga metaller hålls tillräckligt låg. Det har därför varit viktigt att fortlöpande utveckla processen och hitta nya metoder för att skapa en renare produkt, vilket är något som AFRY har varit en del av.

- Den tekniska utmaningen är att se till att den svarta massan är ren och inte innehåller några skadliga metaller som nickel och kadmium. Det kräver mer omfattande separationsprocesser som innebär att vi kan vara mer precisa och endast utvinna zink och mangan ur de krossade batterierna. Men i slutändan är belöningen ett gödselmedel som är så rent att det kan användas inom ekologiskt jordbruk, säger Sormunen.

Det finns utmaningar även med andra typer att farligt avfall. Många andra avfallsmaterial skulle kunna återanvändas i nya produkter. Tracegrow, med stöd av AFRY, tittar på nya potentiella koncept inom ramen för övergången till den cirkulära ekonomin genom användning av sekundära råmaterial.

- Med den nuvarande anläggningen kan man även enkelt producera andra flytande gödselmedel, vilket skulle kunna vara relevant om man hittar rätt spårämnen i andra avfallsmaterial. I framtiden kommer vi förmodligen att ha mellan fem och tio gödselmedel i vår produktfamilj, säger Mikko Joensuu.