Malmberget miljözon

Miljözoner Malmberget

När LKAB:s gruvdrift i Malmberget växer ska merparten av samhället avvecklas. I stort sett hela Malmbergets samhällsfunktioner och bostäder kommer vara flyttade till Gällivare, 5 km bort, inom de kommande åren.

I takt med att befintlig bebyggelse rivs så upprättas så kallade miljözoner som en buffert mellan befintlig kvarvarande bebyggelse och de områden där bebyggelsen rivits. Miljözonerna har till uppgift att skapa en mjukare övergång mellan industriområdet och det kvarvarande samhället samt skapa en positiv och informativ upplevelse för närboende och långväga besökare. AFRY hjälper LKAB med att upprätta gestaltningsprogram och förfrågningsunderlag för dessa miljözoner.

För delar av Malmbergets centrum kommer en miljözon av mer permanent karaktär att anläggas. Denna kommer att vara tillgänglig för allmänheten och fungera som park, besöksmål och aktivitetsyta under en längre tid.

Malmberget skyltar
Befintliga tidstypiska skyltar bevaras, renoveras och ges nya funktioner och placeringar.
Malmberget aktivitetsbana
Exempel på hur de asfalterade gatorna kommer att få nya funktioner – här i form av målade aktivitetsbanor.

Vad ska dessa miljözoner innehålla?
Olika typer av nya platser föreslås i form av t ex sittytor, grillplatser, utegym, aktivitetsbana, stiliserad damm, planteringar och plats för att skåda norrsken.

Samtidigt ska strukturen efterlikna tidigare platser och funktioner som varit betydelsefulla landmärken och samhällsfunktioner i Malmberget som tex sporthallen och kyrkan. Dessa landmärken markeras visuellt på olika sätt. Befintliga tidstypiska skyltar från 60-talet bevaras, renoveras och får nya placeringar.

Bevarande av befintliga träd och buskar i privata trädgårdar och offentliga platser ska ske i så stor utsträckning som möjligt och kompletteras med nya träd och ängsgräs för att gynna den biologiska mångfalden. Stort fokus läggs på ljussättningen i området.

Fakta

Kund: LKAB
År: 2020-pågående
Delar av AFRY: Landskapsarkitekter, Mark, El/Belysning, Konstruktion, Uppdragsledning
Skeden: Gestaltningsprogram/Förfrågningsunderlag

Kontakt:
Helene Wahlberg
Landskapsarkitekt
Telefon: +46 70 885 84 56
E-post: helene.wahlberg@afry.com

 

 

Malmberget gammal bild
Exempel på fotoinstallation från Gruvstadsparken i Kiruna, som ska uppföras på olika platser i Malmberget.