DE_Hochwasser

Översvämningsskydd i Breese, Tyskland

Under de senaste två decennierna har extrema regnhändelser och långa snösmältningsperioder i lägre bergsområden i Tyskland och övriga Europa orsakat förödande återkommande översvämningar. De värst drabbade samhällena är belägna längs floden Elbe, exempelvis Breese, en ort i Prignitz kommun, nordväst om Berlin som drabbades hårt under de senaste kraftiga översvämningarna i Centraleuropa under 2013.

Breese ligger 3 km från floden Elbe, i avrinningsområdet till floden Stepenitz som är en mindre biflod till Elbe.

På grund av tidigare extrema översvämningar och brist på lämpliga fördämning för att skydda samhällen mot höga vattennivåer fanns ett stort förbättringsbehov av befintliga vallar. I samband med förbättringen planerades att använda 1,2 km av den 3,5 m höga vallen som förbifartsled runt Breese.

AFRY planerade och dimensionerade vallförbättringen och utvidgningen av bifloden Stepenitz som utformades som en sjö för valla in vatten vid höga vattenstånd och översvämningar. Dimensioneringen inkluderade även alla hydrauliska och hydrologiska beräkningar. Eftersom AFRYs specialister var involverade i det tidiga planeringsskedet av förbifarten och naturskydd fanns stora möjligheter optimering av synergieffekter. Den sista byggfasen kommer snart att genomföras och efter mer än 10 års planering och genomförande kommer uppdraget att slutföras 2021.