Folk som går i en park. Ett barn som leker med en flygande drake.

Parken med årsringar - fördjupad gestaltning & projektering

Stångby stadsdelspark är ortens nya stora sammanhängande park och naturområde.

Parken är lösningen för de kommande bostadsområdenas dagvatten genom att parken tar emot stora mängder vatten och fördröjer det innan det släpps vidare i befintliga system. Men framför allt en ny park för Stångbyborna; Här ges möjlighet till rekreation ur ett brett perspektiv, från intensiv lek och idrottande till vilsam rekreation i naturliknande miljöer.  

illustration över Stångby stadsdelpark

Fördjupning

Parken är uppdelad i tre olika områden med olika karaktär: den centrala parken, dagvattenstråket och våtmarken. Dessa delar har sedan underordnats en gestaltningsidé som bygger på en modern engelsk park där siktlinjer, öppna och slutna rum och promenadslingor kompletteras med dagens aktiviteter och funktioner. Detta ger en karaktär som bjuder in mot Stockholmsstilen men som sådan är anpassad till det skånska landskapets element och parkens stora funktion som dagvattenmagasin.

illustration över en kulle i stångby stadsdelspark

De naturlika planteringarna utvecklas mot Alnarpsmodellen där växtligheten kommer att ge parken starka platser med olika karaktärer. Olika arter skapar delar och helheter på ett modernt sätt. Det naturliga är här i högsta grad skapat. Mångfald och monokulturer i växtvalet speglas mot varandra.  

Arbetet har gjorts med utgångs-punkt i gestaltningsprogram framtaget av Sydväst Arkitekter i samband med detaljplanearbetet.

illustration över våtmark i stångby stadsdelspark

Projektfakta:

Kund: Lunds kommun
Plats: Stångby
År: 2018- Pågående byggnation, klart våren 2024
AFRYs kompetenser: Landskap, VA, Mark, Konstruktion, Belysning
Skeden: Fördjupad gestaltning och detaljprojektering