Referens Retail - Nya Sturekvarteret

Retail - Nya Sturekvarteret

Effektiv energianvändning och låg klimatpåverkan i fokus när populära kvarter i Stockholm förnyas

AFRYs arbete har resulterat i att Sturegallerian AB har de underlag och styrmedel som behövs för att de ska kunna utveckla och säkra Sturekvarterets roll som ett modernt och hållbart centrum för det framtida Stockholm.

Större och mer energieffektiva ytor

Sturekvarteret är en central plats i stockholmslivet för arbete, shopping och umgänge. Fastigheten Sture som ägs av Sturegallerian AB, består av elva sammanhängande byggnader av olika ålder och karaktär där även köpcentrumet Sturegallerian med detaljhandel, restauranger, kontor, garage och bostäder ingår.

Nu vill ägarna stärka Sturekvarterets roll som ett modernt och hållbart centrum för det centrala och framtida Stockholm.

Efter avslutat projekt förväntas fastigheternas bruttoareal öka med drygt 10% och den totala kommersiella ytan med 20%. Fastigheterna är alla energieffektiva och har en låg påverkan på klimatet.

Förstudie, programhandling, underlag och utredningar

AFRY har genomfört förstudier, programhandling, kalkylunderlag och miljö- och energieffektiviseringsutredningar inom VVS, energi och el- och telesystem för om- och tillbyggnad av Sturekvarteret. För att kunna öka den kommersiella ytan har AFRY även gjort en djupare analys av ett extra våningsplan.

Styrmedel

Arbetet har resulterat i att Sturegallerian AB har de styrmedel de behöver för att utveckla och framtidssäkra Sturekvarterets roll som ett modernt och hållbart centrum för det framtida Stockholm. En roll som också ger förutsättningen för en positiv utveckling av fastigheternas marknadsvärde.

När vi redan i förstudier och programarbete gör energiberäkningar får fastighetsägaren fördelar och styrmedel för att sedan kunna miljöcertifiera byggnaderna. Genom att identifiera energibesparande åtgärder skapas också styrmedel för beslut om effektiva energisystem för en låg energianvändning i kvarteret. Kalkyler och utredningar ger underlag som möjliggör en kvalitativ totalkalkyl, minimerar riskerna och skapar trygghet i projektet.

Kontakt

För mer information om uppdraget och vår kompetens inom området vänligen kontakta uppdragsledare Lennart Edeus på lennart.edeus@afry.com eller 010-505 04 24.

Faktaruta

Kund: TAMGROUP för Sturegallerian AB/ADIA

Objekt: Kv. Sturegallerian

Projekt: STUR, 100.000 kvm

Period: 2016-pågående

AFRYs roll: Förstudier, programhandling, kalkylunderlag och utredningar av installationssystem

Referens Retail - Nya Sturekvarteret