AFRY Brandskydd Kungälvs sjukhus

Sjukhus - Kungälvs sjukhus

Brandskydd i vårdbyggnader

I Kungälv ska sjukhuset få två nya vårdbyggnader. Våra brand- och riskexperter medverkar och har identifierat stora besparingsmöjligheter.

För att ersätta befintlig verksamhet och skapa nya vårdmöjligheter inom Kungälvs sjukhus byggs två nya vårdbyggnader om fem respektive sex våningsplan. Projektet innebär en mängd brandtekniska utmaningar. Större sjukhusbyggnader som dessa faller nämligen in under den brandtekniska kategorin ”Br0-byggnader”, vilket innebär att de vanliga byggreglerna inte kan tillämpas fullt ut när det gäller förenklad dimensionering. Istället måste man göra en samlad bedömning av det byggnadstekniska brandskyddet, vilket kräver specialistkompetens inom området.

AFRYs brand- och riskexperter har analyserat möjligheterna att skriva ner de brandtekniska kraven på bärighet. I annat fall skulle den aktuella stålkonstruktionen nämligen kräva en dyr och omfattande inklädnad av brandisolering. Vi har lyckats visa att en sådan nedskrivning är möjlig, och beskriver samtidigt vilka andra, mindre kostnadstunga, åtgärder som kan genomföras för att byggnaden ändå ska bibehålla samma höga brandtekniska skyddsnivå.

Genom kreativitet och affärstänkande har alltså brandkonsulter skapat möjlighet för kunden att välja kostnadseffektiva och innovativa lösningar, utan att ge avkall på brandsäkerheten. 

Fakta Kungälvs sjukhus

Kund: Västfastigheter

Tjänsteområde: Brandsäkerhet

Omfattning/yta: Hus 16 ca 11000 m2; Hus 17 ca 13000 m2

Projektperiod: 2015 – 2020.

 

Illustration: Sweco/Aart Architects