Mindre skred i slänten noterat vid platsbesök under inledande platsbesök

Stabilitetshöjande åtgärder Hedbo, Marks kommun.

På uppdrag av Marks kommun har AFRY tagit fram stabilitetshöjande åtgärder för slänt invid Viskan i Hedbo, södra Skene.

Uppdraget omfattar geotekniska undersökningar, fördjupad stabilitetsutredning, kontroll av rörelser i slänten före, under och efter byggtid samt framtagning av förfrågningsunderlag för samverkansentreprenad.

Vy över Viskan och aktuell slänt.
Vy över Viskan och aktuell slänt.

I arbetet ingick även framtagande av tillståndsansökan för vattenverksamhet med miljökonsekvensbeskrivning och flödesberäkningar i Viskan.

Stabiliteten för slänten uppfyller inte de rekommendationer som anges i Skredkommissionen anvisningar. Marks kommun planerar därför att utföra förstärkningsåtgärder för att tillse att stabiliteten inom området blir tillfredställande.

På norra sida av Viskan utförs en avschaktning av släntens övre del kombinerat med en tryckbank i släntens nedre del. På södra sidan om Viskan utförs en urgrävning i vattendraget för att kompensera den minskade strömningsarean som blir en följd av tryckbanken på norra sidan.

Kort fakta:

Beställare: Marks Kommun, Sverige

Typ av uppdrag: Stabilitetshöjande åtgärd

Omfattning: Geotekniska undersökningar, Geoteknisk utredning - Stabilitetsutredning, Bygghandling för samverkansentreprenad, Kontrollprogram mm

Projekteringskostnad: 3,5 MSEK

Genomförandetider: 2015-01 till 2021-10

 

För ytterligare information kontakta:

Lena Ekmark, Sektionschef Geoteknik Väst
+46 10-505 94 49 | lena.ekmark@afry.com

 

Mindre skred i slänten noterat vid platsbesök under inledande platsbesök
Mindre skred i slänten noterat vid platsbesök under inledande platsbesök