Referens-Älvsjödepån

Stationer och terminaler – Älvsjödepån

Utbyggnad och modernisering av pendeltågsdepå

Region Stockholm rustar upp Älvsjödepån för att anpassa anläggningen till dagens pendeltåg och säkerställa ett långsiktigt effektivt fordonsunderhåll.

AFRY medverkar både under utredning och genomförande av projektet. Den ombyggda depån ska stå klar 2025.

Uppgradering av byggnader och tekniska installationer

Älvsjödepån togs i bruk 1968 och har under lång tid utgjort ett nav i pendeltågstrafiken. Depån byggdes för underhåll av äldre pendeltågsmodeller som nu är avvecklade. Samtidigt har många av fastighetens konstruktioner och tekniska installationer nått sin tekniska livslängd varför det finns ett behov av en större upprustning.

Projektet startade 2017 med en utredningsstudie. Anläggningen är i drift under ombyggnaden, vilket är en utmaning som kräver noggrann planering och samarbete då ingen störning får uppstå i trafiken.

Samverkansentreprenad

AFRY har utrett och statusbedömt kraft, belysning, säkerhet, CCTV, fastighetsnät, brandlarm, växelvärme samt kanalisation. Vi har även fått förtroende att projektera bygg- och relationshandlingar för ovan nämnda discipliner. Projektet är upphandlat som en samverkansentreprenad där AFRY samarbetar med entreprenören under hela produktionstiden.

Redo för framtidens kollektivtrafik

Genom moderniseringen av Älvsjödepån förlängs livslängden på anläggningen. Kunden får bättre möjligheter att serva, tvätta, reparera och hantera sina nuvarande pendeltåg samt kommande generationer av fordon. På sikt ska detta bidra till förbättrade kommunikationsmöjligheter med minskad trängsel och färre förseningar i tågtrafiken.

Bättre arbetsmiljö och stora energibesparingar

Älvsjödepån kommer att uppgraderas till dagens standard inom el, tele, kommunikation och säkerhet. Arbetsmiljön förbättras genom verkstadsplatser och utrustning som är anpassade för aktuella fordon. Den gamla lysrörsbelysningen ersätts av LED-belysning, vilket medför stora energibesparingar. Energianvändningen effektiviseras även med hjälp av ett nytt fastighetsövervakningssystem.

Kontakt

För mer information om uppdraget och vår kompetens inom området vänligen kontakta Villiams Springis på villiams.springis@afry.com eller 010-505 82 34 alternativt marknadsområdeschef Daniel Hultman på daniel.hultman@afry.com eller 010-505 11 62.

Faktaruta

Kund: Trafikförvaltningen i Region Stockholm

Objekt: Älvsjödepån

Projekt: Utbyggnad och ombyggnation

Period: 2017-2025

AFRYs roll: Utredning, statusbedömning, bygghandlingar, relationshandlingar

Referens-Älvsjödepån