Efterklang Gothenburg ports

Stena Line Götborgs hamn

Stena Line

Sedan 2003 skall hamnverksamheter för större fartyg tillståndsprövas enligt miljöbalken. Prövningen omfattar bland annat verksamhetens buller till omgivningen.

Stena Line bedriver verksamhet vid två tillståndspliktiga hamnar i Göteborg, benämnda Masthugget – och Majnabbeterminalerna. I deras miljötillstånd finns villkorsgivna nivåer för högsta bullersspridning samt krav på uppföljning av buller.

ÅF Ljud & Vibrationers uppdrag har omfattat framtagning av kontrollprogram, utförande av löpande bullerkontroller samt att göra prognoser och uppföljningar av buller vid förändringar i fartygstrafikering. Då hamnarna är omgärdade av trafikleder och placerade centralt i Göteborg, har bullerspridning till omgivningen inte kunnat klarläggas med endast mätningar. För att bedöma spridning till omgivningen har istället en avancerad spridningsmodell använts där inverkan av enskilda utrustningar på fartyg och på kaj kunnat studeras.

Genom mångårig erfarenhet av samarbete med Stena Line, och andra hamnoperatörer, besitter ÅF Ljud & Vibrationer en mycket god bild av bullersituationen i och kring hamnar och från fartyg.

Projekt: Stena Lines terminaler
Kund: Stena Line
Ort: Göteborg
Status: Pågående

ÅF Sound & Vibration blev Efterklang part of AFRY 2019

Efterklang Gothenburg Ports Case image

Stena Line