norra delen karlshamn

Strukturplan Stockholmsledet

Strukturplan Stockholmsledet, Karlshamn

Karlshamn kommun har för avsikt att ta fram en ny detaljplan för området vid Stockholmsledet för att möjliggöra utbyggnad av en ny stadsdel för småhusbebyggelse och förskola.

Projektområdet är beläget cirka 2 kilometer öster om Karlshamns innerstad. Området är omkring 84 hektar stort och sträcker sig såväl norr som söder om Ronnebyvägen.

AFRY fick i uppdrag att ta fram en strukturplan för detta område som visar två alternativ/scenarion som skiljer sig åt gällande bebyggelsetäthet. Båda alternativen utgår från de specifika förutsättningarna som finns på den aktuella platsen och stor vikt har lagts på att ta tillvara och utveckla platsens kvaliteter.

Strukturplanens huvuddrag

Strukturplanen omfattar ca 500–700 bostäder i olika former från flerfamiljshus till villatomter. Planen redovisar hur bostäder, förskolor och allmänna platser kan placeras i den nya stadsdelen samt hur nya kopplingar/anslutningar kan skapas till befintlig infrastruktur. Strukturplanen redovisar även naturområden, rekreationsstråk och andra förutsättningar för en attraktiv boendemiljö.

Förslag till strukturplan grundar sig på fyra huvudprinciper vilka utgår från platsens förutsättningar och karaktär, dessa är att:

  • skapa förutsättningar för hållbart boende på landet
  • utgå från landskapets form
  • skapa trygga gaturum
  • integrera blandade boendeformer
illustrationsplan av karlshamn
södra delen av karlshamn

Den föreslagna strukturplanen kan delas in i tre viktiga komponenter, dessa är:

Bebyggelsestruktur

Huvudprincipen är att det skapas tätare och mer stadsmässig struktur vid områdenas entréer och längs med centralgatorna. Skalan och tätheten kommer minskas gradvis mot bebyggelseområdenas ytterområden och i gränsen mot naturmark.

Gatustruktur

Gatustrukturen i området planeras utifrån en hierarki med en centralgata som kompletteras med angöring via gårdsgator och sidogator. För ökad framkomlighet finns ytterligare möjligheter genom stigar samt gång- och cykelkopplingar.

Friluftsliv & grönstruktur

Utöver att bevara och förädla de natur- och rekreationsvärden som finns inom och i anslutning till området tillskapas även nya platsen för rekreation och lek i olika skala inom bostadsområdena.

norra delen av karlshamn
karlshamn illustration

Arbetsprocessen i projektet

Arbetet startades med ett platsbesök och en nulägesanalys av området för att kunna anpassa föreslagen struktur till platsen. Nulägesanalysen gjordes med hjälp av GIS-analyser där värden och risker kartlades för att lättare kunna göra avvägningar mellan att bevara värden, hantera risker och möjliggöra en lönsam exploatering.

Arbetsgruppen på AFRY bestod av en uppdragsledande planarkitekt som var drivande i processen och ansvarade för planeringen och framdriften av skissarbetet samt den interna och externa förankringen. Ytterligare resurser var handläggande landskapsarkitekt, arkitekt och GIS-ingenjör vilka framför allt tog fram GIS-analyser, skisser till bebyggelse- och gatustruktur samt 3D-modellering med tillhörande illustrationer och beskrivningar.

Förslag till strukturplanen togs fram i en löpande dialog med kommunen och förankrades genom flera delavstämningar.

Projektfakta

Ansvarig chef AFRY: Frida Hallin

Uppdragsledare AFRY: Maryam Sepehr

AFRY: Plan, Landskap, Arkitektur, GIS

Uppdragsgivare: Karlshamns kommun

Datum: jan-maj 2022

Typ av projekt: Strukturplan

Skede: Tidigt skede/Förstudie

Omfattning: Bostäder (ca 500-700 st), förskola (6 avd.)