Thermal power plant at dusk

Energy Asset Management

Framgångsrik utveckling av våra energianläggningar är nyckeln till tillväxt

AFRYs Asset Management-metodikguide inkluderar att identifiera risker, minimera risker, ha verktygen och medlen för att optimera driften och tillhandahålla tekniska lösningar för att öka och göra produktionen mer flexibel, vilket hjälper dig att uppnå optimal produktion.

Operational excellence och ständiga förbättringar

I många branscher uppnås konkurrensfördelar genom effektiv produktion.

AFRYs Asset Management-metodikguide inkluderar att identifiera risker, minimera risker, ha verktygen och medlen för att optimera driften och tillhandahålla tekniska lösningar för att öka och göra produktionen mer flexibel, vilket hjälper dig att uppnå optimal produktion.

AFRYs Asset Management erbjuder ett holistiskt koncept för att hantera och kontinuerligt förbättra dina energianläggningar. Den kopplar samman prestanda med relevanta nyckeltal, vilket ger dig verktygen för att effektivt koncentrera dig på nyckelfrågorna. Asset Management-konceptet koncentrerar sig på teknisk prestanda och tillgänglighetsaspekter. Technical Performance hänvisar till den tekniska prestandan för energianläggningarnas livslängd, verkningsgrad, etc., medan Asset Performance tar hänsyn till risker, livscykelkostnader etc.

AFRYs Asset Management-koncept gör det möjligt för dig att förbättra produktionen på ett holistiskt sätt, genom att förkorta beslutsvägar och att minska gapet mellan optimal drift och utfall. De tillämpade metoderna identifierar kritiska komponenter och risker, definierar vilken information som ska samlas in och varför, analyserar de mest genomförbara förbättringsalternativen och hur man kan förbättra underhåll och öka den tekniska prestandan, verkningsgraden och flexibiliteten.

Steam boiler in industrial plant

Asset Management Portfölj

Översikt Arrow pointing right

AFRYs Asset Management-tjänster tillhandahåller en portfölj av tjänster för att frigöra din organisations dolda förmågor och för att förbättra driften ur olika aspekter. Tjänsterna och lösningarna fokuserar på att förbättra och optimera tillgångarna holistiskt.

Vår portfölj är indelad i följande kategorier, vilket gör det möjligt för oss att ta hänsyn till livscykel- och riskhantering redan från början av projektutvecklingen. Att kunna förbättra tekniska prestanda och tillgänglighetsprestanda bidrar dessutom till att göra verksamheten mer konkurrenskraftig.

Test and Measurements

AFRY erbjuder ett brett utbud av test- och mättjänster för processer inom energiproduktion och industri för kunder som behöver verifiera sina energianläggningars prestanda ur ett regulatoriskt eller affärsmässigt perspektiv. Exempel kan vara prestandaprov på ny- eller ombyggd turbin eller miljömätningar till luft från kraftvärmepannor.

Processreglering

AFRYs processreglerenhet erbjuder toppmodern teknologi och omfattande optimering av drift och underhåll till kraftgenererande anläggningar och processindustri.

Reliability Management

AFRYs lösningar och tjänster för Reliability Management stödjer dig genom att öka processeffektiviteten, minska anläggningens livscykelkostnader ochriskhantering.

Operational Performance Management (OPM)

AFRYs OPM-experter analyserar förbättringspotential och tillhandahåller praktiska metoder för att använda dina tillgångar mer effektivt och optimera underhållsinsatserna.

Young businesswoman white helmet googles industrial environment
Hur det fungerar Arrow pointing right

Industry 4.0 är tillämpningen av teknik för att digitalt transformera hur industriföretag fungerar. Det drivs av ett behov av att öka effektiviteten, bli mer flexibel som svar på marknadens oförutsägbarhet, förbättra kvaliteten och möjliggöra nya affärsmodeller.

Med utvecklingen av Internet of Things (IoT), Big Data och Advance Analytics samt med andra digitala lösningar, kan företag optimerasina tillgångar . Industry 4.0 öppnar nya möjligheter till: kostnadsbesparingar, lägre koldioxidavtryck, minskad stilleståndstid och ökad avkastning på gjorda investeringar för att nämna några.

Det är naturligt att företag ständigt måste arbeta med att förbättra och optimera sina tillgångar.

Industry 4.0 utmaningar

Industry 4.0 är inte bara en engångsåtgärd, utan en kontinuerlig process för att börja använda data effektivt. Utmaningen är att se helheten för strategiska mål och nyckelområden. Men att göra något är bättre än att göra ingenting.

Då många företag saknar en mogen strategi avseende Asset Management står de inför många utmaningar:

 • Företagets strategi och andra discipliner kanske inte är korrekt kopplade till Asset Management-metoder.
 • Det finns ett stort behov av kulturell och organisatorisk förändring.
 • De uppgifter som krävs för denna ändring är inte tillgängliga.

Dessutom:

 • Man har inte ett verktyg, eller synkroniserade verktyg, som kan hantera olika typer av tillgångar;
 • Nuvarande Asset Management-verktyg är inte kompatibla med nuvarande teknologier som big data och maskininlärningstekniker; och
 • Verktyg har utvecklats av IT och inte primärt avseeda för konstruktion och optimering av energianläggningar.

Den stora frågan är hur man använder digital teknik för att på bästa sätt öka förädlingsvärdet och optimera värdekedjorna.

Vad bör man tänka på när man planerar att förbättra nuvarande Asset Management?

Frågorna vi bör ställa oss själva för att klara dessa utmaningar är:

 • Vet vi verkligen var vi befinner oss på digitaliseringsresan?
 • Använder vi våra resurser effektivt?
 • Vilken typ av risker är vi utsatta för och hur hanterar vi dem?
 • Har vi en tydlig idé och förståelse för de bästa alternativen?
 • Hur ska man vara beredd på ändrade förutsättningar i framtiden?
 • Hur övervakar man prestanda effektivt, hur definierar man rätt KPI:er?
 • Vad är kritiskt i verksamheten och varför?
 • Hur ska man hantera den ökande mängden data?

Några fler nyckelområden för många företag är bland annathur man kan behålla kunskap i organisationen, vad som är det bästa sättet att hantera återstående livslängd på anläggningarna och hur man får rätt och tillförlitlig information för beslutsfattande.

Anläggningens tillförlitlighet och tillgänglighet

 • Designad tillförlitlighet kontra nuvarande tillförlitlighet
 • Ökadtillgänglighet
 • Visualisering av tänkbara felkällor för bättre planering

Bevara kunskap och kompetens

 • Arbetskraft som går i pension
 • Brist på erfarenhet av att hantera oplanerade felfall
 • Oförmåga att överföra kunskap över hela företaget

Driftskostnadshantering

 • Åldrande system
 • Energiförbrukning, slöseri, reparationstid, oplanerade driftstopp och högre OPEX

Beslutsstöd

 • Flera silosystem med informationsöverbelastning
 • Brist på tydlig information om hur man bäst styr verksamheten

Riskhantering

För att fatta rätt beslut, både strategiska och operativa, behövs tillräcklig information. En del av att fatta välgrundade beslut är att förstå vilka risker företaget och verksamheten är utsatt för. Tyvärr ger många riskhanteringsmetoder ett fokus på enbart konsekvenser, snarare än analys av riskernas egentliga grundorsaker. Rätt fokusger en tydlig plan för hur man ska reagera på dem när de har realiserats. Våra verktyg för detta gör analysen effektiv med fokus på riskernas grundorsaker över anläggningarnas livscykel.

Test och mätningar Arrow pointing right

AFRY erbjuder ett brett utbud av test- och mättjänster för processer inom energiproduktion och industri. Vi har erbjudit mångsidiga mättjänster i över 50 år, vilket är anledningen till att vi anses som en pålitlig partnerglobalt.

Energy_Wind_Renewables

Vi garanterar tillförlitliga resultat.

Prestandamätningar och -prov

 • Garantitest
 • Tillståndstestning och analys
 • PV-testning

Miljömätningar

 • Rökgasutsläpp
 • Bullermätningar
 • Experttjänster

Vindmätningar

 • Webbplatskartläggning
 • Meteorologiska torn
 • Referens- och prestandatestning
Processreglering Arrow pointing right

AFRYs processreglerenhet erbjuder den senaste tekniken till kraftgenererande anläggningar och processindustri. Unika och sofistikerade lösningar skapas för alla typer av kraftvärmepannor, ångnät, fjärrvärmenät, anläggningsbalans, turbiner etc. Processreglerenhetstjänster omfattar Balance+-teknologi, konstruktionsgranskningar, driftanalys, personalutbildning och konsultation om drift och driftoptimering.

Man in work wear overlooking industrial scene

AFRY Balance+

 • Analys av potential för prestanda- och verkningsgradsförbättring
 • Avancerat processregleringskoncept
 • Verksamhetsanalys

Performance Design Review

 • Prestandaanalys

Vi tillför decennier av erfarenhet från en mängd olika reglerkoncept från kraftverks- och processindustrifrån de fler än 50 projekt som vi genomför runt om i världen årligen.

Tillförlitlighetshantering Arrow pointing right

Plötsliga komponentfel, processtörningar och ineffektivitet orsakar oplanerade stillestånd, vilket leder till miljarder euro i förluster i processindustrier, årligen. I en snabbt föränderlig miljö tvingas våra kunder i allt högre grad att söka sätt att öka sina intäkter och marginaler, vilket leder till att man letar efter ny teknik och applikationer för att hantera risker, öka effektivitet och verkningsgrad, förbättra tillgängligheten och minska kostnaderna.

AFRYs lösningar och tjänster för Reliability Management stödjer dig genom att öka processeffektiviteten, minska systemets livscykelkostnader och hantera risker. Vi utvecklar och tillämpar avancerade analysmetoder för tillförlitlighet, tillgänglighet, underhåll och säkerhet (RAMS), de senaste riskbedömningsteknikerna och effektiva modellerings- och simuleringsverktyg. Vi hjälper dig att koncentrera dig där det är viktigast. Vårt yttersta mål är att säkerställa din optimala produktionskapacitet med en acceptabel risknivå på ett kostnadseffektivt sätt under hela livscykeln.

Vårt produktsortiment inkluderar:

Med Reliability Management är frågan om vi vill bedöma risker relaterade till systemets tillgänglighet, säkerhet och livscykelkostnader och åstadkomma en acceptabel nivå i förväg, eller om vi väljer att reagera på dem efter att de har blivit verklighet?

OPM Arrow pointing right

Effektiv produktion, som är nyckeln för ett framgångsrikt företag, uppnås genom att optimera inte enbart komponentnivå, utan genom att ta hänsyn till hela systemet/anläggningen/anläggningarna ur ett holistisktlivscykelperspektiv.

AFRYs Asset Management-koncept har ett systematiskt sätt att analysera förbättringspotentialen. Konceptet innehåller metoder för hur man kan förbättra tekniska prestandan och verkningsgraden, optimera underhållet och hantera big data för att kunna kombinera dem allaoch kontinuerligt förbättra produktionen och få bättre och relevant data för ständiga förbättringar.

Konceptet Integrated Operations (IO) kombinerar TP och AP för att optimera produktionen. Det är ett starkt rekommenderat tillvägagångssätt för både ombyggnads- respektive nybyggnadsprojekt som säkerställer att projektmålen uppfylls, särskilt ur en livscykelkostnad(LCC).

OPM-konceptet kombinerar livscykelkostnadsoptimering med processförbättringar. Där IO ger ramverk för förbättringar, ger OPM de praktiska sätten att använda dina anläggningar mer effektivt genom processtekniska och automatiserade förbättringar genom optimerat underhåll.

Diagram of Integrated Operations and Operational Performance Management
Diagram över integrerad verksamhet och operativ prestationshantering
Produkter Arrow pointing right

AFRY har följande produkter och tjänster tillgängliga för att förbättra produktionen:

AFRY Reliability Tools

Den avancerade modelleringen och analysen hjälper dig att uppnå förståelse för komplexa och dynamiska relationer mellan komponentfel och system/process med tillhörande nyckeltal(KPI).

Balance+

Avancerad processreglering möjliggör en effektivare, flexibel och pålitlig produktion och minskade utsläpp.

KRTI 4.0

Modellbaserad – Datadriven lösning för förebyggandeunderhåll. En plattform för att hantera dina digitaliseringsbehov genom att kombinera datahantering med normal drift.

Performance Analysis

Energianläggningens aktuella status baserad på testning och expertanalys för problemlösning och förbättrings-/investeringsalternativ för att förbättra nuvarande prestanda.

Reliability, Availability, and Maintainability Services (RAMS)

Optimera livscykelkostnader, avslöja kritiska komponenter och risker, definiera krav på datainsamling.

SPM – Smart Plant Monitoring

Genom en kontinuerlig översikt av anläggningsdata tillhandahåller vår Smart Plant Monitoring-tjänst områden för förbättringar för den termiska processen baserat på grundlig analys och kalibrerad processdata.

Kontakta Robert Kronblad

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.