geoteknik

Geoteknik

Ett geotekniskt erbjudande i framkant

Högkvalitativa geotekniska undersökningar och analyser med lokal kännedom och internationell expertis.

Jordens komplexa egenskaper ställer höga krav på vilka processer som kommer krävas och åtgärder som måste vidtas. Med tillförlitliga markundersökningar kan vi ta fram kunskap om de geotekniska förutsättningar som möjliggör att vägar, broar, järnvägar och hus kan projekteras på ett säkert sätt och brukas i många generationer.

AFRY har bred kompetens inom jord, berg och vatten. Vi erbjuder tjänster för alla behov inom geoteknik. När städer växer och infrastruktur byggs ut är kunskap om markförhållandena avgörande för att projektet ska bli lyckat. Markförutsättningarna påverkar både design, kalkyl och konstruktion. Genom kvalitativa undersökningar blir överraskningarna färre och kalkylen säkrare.  

Våra medarbetare finns över hela Sverige och stor fältgeoteknisk kompetens med egna borrvagnar på många orter. Med en rikstäckande organisation och lokal närvaro i hela landet erbjuder vi våra kunder både lokalkännedom och erfarenhet från uppdrag över hela Sverige. Vi driver både små och stora projekt.  

För våra större projekt samarbetar vi med våra kollegor från andra teknikområden och skapar skräddarsydda helhetslösningar för era behov.

Mark-undersökningar Arrow pointing right
geoteknisk_undersokning

Geotekniska markundersökningar

För att bestämma jord-, berg- och grundvattenförhållanden behöver man göra geotekniska markundersökningar. AFRY har ett stort antal borrbandvagnar med tillhörande specialutrustning samt fältgeotekniker med bred erfarenhet i alla konventionella fältundersökningsmetoder.

Vi kan även utvärdera tester i egna laboratorier samt utföra noggranna grundvattenmätningar.

Geofysiska undersökningar Arrow pointing right
geoteknik

Geofysiska markundersökningar

Geofysiska undersökningar är ett sätt att få en överblick över ett större område med känsliga markförhållanden, till exempel områden med fornlämningar. Geofysik kan ge information om djup till berggrunden, lagerföljder, ledningar och grundvattennivån.

Vid geofysiska undersökningar används instrument som inte har någon påverkan på naturen. Användningen av geofysiska undersökningar sker oftast i dem tidiga skeden i kombination med sonderingsmetoder.

Radonmätningar Arrow pointing right
radon

Radonmätningar

Radon är en radioaktiv gas som varken har färg eller doft. Strålning från radon och dess sönderfallsprodukter innebär en allvarlig hälsorisk genom att den kan leda till lungcancer. AFRY har god kompetens och erfarenhet av bland annat:

  • Kartläggning och utredning av radonsituationer på arbetsplatser.
  • Markmätning av radongas och radiumhalt inför nybyggnation.
  • Förebyggande radonåtgärder.
  • Radoninspektioner av befintliga byggnader som tex flerbostadshus.
  • Radonåtgärder i befintliga byggnader.
Miljötekniska undersökningar Arrow pointing right
miljogeoteknik

Miljötekniska markundersökningar

Vid misstanke om föroreningar i mark eller grundvatten kan de geotekniska undersökningarna kombineras med miljöprovtagning. Då utförs först en miljöhistorisk inventering för att fastställa vilka typer av föroreningar som historiskt använts inom området. Efter det utförs provtagning med lämpliga analyspaket.

Utredning & projektering Arrow pointing right
geoteknisk_utredning_och_projektering

Geoteknisk utredning och projektering  

Tolkning av geoteknisk fält- och labbdata görs av AFRYs skickliga geotekniker. Dessa redovisas i en markteknisk undersökningsrapport (MUR).

Rekommendationer för geotekniska åtgärder redovisas sedan i ett geotekniskt PM.  

Geotekniska strukturer Arrow pointing right
geotekniska_strukturer

Design av tillfälliga och permanenta geotekniska strukturer

AFRYs geotekniker har breda kunskaper och mycket erfarenhet i att skapa avancerade geotekniska konstruktioner samt lösa komplicerade geotekniska utmaningar. AFRY har god kompetensen och erfarenhet av bland annat:  

  • Jordarmering
  • Påldäck och bankpålning
  • Sponter
  • Stödmur, gabionmur
Uthyrning Arrow pointing right
uthyrning

Uthyrning och installation av mätutrustning

AFRY erbjuder uthyrning och installation av övervaknings- och mätutrustning för schaktgropar och geotekniska konstruktioner. Vi hjälper även till med hantering och analys av övervakningsdata.

AFRY utför även provbelastning av till exempel sponter.

Riskanalys Arrow pointing right
riskanalys

Riskanalys och stabilitetsutredningar

Det är viktigt att göra kontroller och besiktningar i det tidiga byggskedet. Skador som härstammar från marken märks oftast av efter lång tid och då kan kostnaderna bli mycket stora.

På AFRY kontrollerar vi bland annat schaktbottnar, sättningar, skred, glidytor och grundvattennivåer.

Kontakt

Lena Ekmark - Sektionschef Geoteknik region Sydväst

Lena Ekmark

Sektionschef Geoteknik region Sydväst

Kontakta Lena Ekmark

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
Fredrik Thellbro - Sektionschef Geoteknik region Nord

Fredrik Thellbro

Sektionschef Geoteknik region Nord

Kontakta Fredrik Thellbro

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
Eleonora karlsson - Sektionschef Geoteknik Region Öst

Eleonora karlsson

Sektionschef Geoteknik Region Öst

Kontakta Eleonora karlsson

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.