Beräkning av en byggnads klimatpåverkan

Klimatdeklaration

Beräkning av en byggnads klimatpåverkan

AFRYs hållbarhetsexperter hjälper till att genomföra klimatdeklarationer – lagkravet på klimatdeklaration för all nybyggnad börjar gälla 1 januari 2022. Vi bistår också vid miljöcertifiering, klimatberäkning och annat arbete som bidrar till att minska byggnadens klimatpåverkan.

De största utsläppen av växthusgaser från en byggnad ur ett livscykelperspektiv orsakas av materialet som används i byggproduktionen och från driftenergin under drift- och förvaltningsfasen.

Genom att beräkna byggnadens klimatpåverkan i tidigt skede, skapar man ett bra underlag för att kunna ta beslut om klimatreducerande åtgärder för projektet. Med bättre kunskap går det att reducera mängden material och avfall, vilket också minskar projektets kostnader.

Nytt krav på klimatdeklaration

Enligt lagen ska alla nybyggnadsprojekt som söker bygglov från och med 1 januari 2022 genomföra en klimatdeklaration. Syftet är att minska en byggnads klimatpåverkan under byggproduktionen. Lagen är ett nytt steg i arbetet med att minska klimatpåverkan från byggandet i Sverige.

Klimatdeklarationen hjälper till att ge fördjupad kunskap om en byggnads olika resursflöden och dess klimatpåverkan.

Kraven kommer att öka

Hur ser det ut framåt? Boverket har föreslagit att kraven på klimatdeklaration ska skärpas successivt fram till år 2045. Det finns förslag på att den första skärpningen ska införas år 2027, då med krav på att redovisa klimatpåverkan under drift- och förvaltningsfasen. Enligt förslaget ska redovisningen även omfatta installationer, ytskikt och fast inredning.

1. AFRY ger stöd vid klimatdeklaration

Vi på AFRY hjälper till att genomföra klimatdeklarationer – från sammanställning av indata, via klimatberäkning till godkänd deklaration. Vi har tagit fram ett verktyg som gör det möjligt att redan under ett tidigt skede utvärdera och optimera en byggnadsvolym utifrån klimat- och energiprestanda.

Vi kan också göra en bedömning av hur din byggnad står sig klimatmässigt jämfört med andra byggnader.

2. Stöd vid miljöcertifiering och klimatberäkning

Det finns flera branschinitiativ och miljöcertifieringssystem för byggnader med olika nivåer av kravställningar på byggnadens klimatpåverkan.

På AFRY har vi beräkningsexperter och certifierade miljösamordnare inom samtliga miljöcertifieringssystem och kan hjälpa till med både miljöcertifiering och klimatberäkning.

3. Klimatsamordning för klimatneutralt byggande

Om man har ambitionen att bygga klimatneutralt, hur gör man då? Eller om man vill sätta upp projektspecifika gränsvärden för klimatpåverkan? Då rekommenderar vi att du anlitar en av våra klimatsamordnare. De har kompetens att samordna alla frågor kopplat till klimatpåverkan – från tidigt skede fram till att byggnaden står färdig och det är dags för uppföljning.

Vad är en klimatdeklaration?

Vad är en klimatdeklaration?

En klimatdeklaration är en redovisning av den beräknade klimatpåverkan som en byggnad orsakar.

- Syfte i steg 1:
Att öka kunskapen och medvetenheten kring en byggnads klimatutsläpp.

- Syfte i steg 2:
Att kunna införa gränsvärden för högsta tillåtna klimatpåverkan.

- Lagkravet på klimatdeklaration för nybyggnation införs 1 januari 2022.

Vad redovisas i en klimatdeklaration?

- Klimatdeklarationen ska redovisa klimatpåverkan från byggskedet – det vill säga från byggprodukttillverkningen, transporter under byggproduktionsskedet och bygg- och installationsprocessen.

- Klimatdeklarationen omfattar byggnadens samtliga bärande konstruktionsdelar, hela byggnadens klimatskärm och icke-bärande innerväggar.

Vad redovisas i en klimatdeklaration?

Så gör man en klimatdeklaration

För att kunna genomföra en klimatberäkning behöver man kunna hantera olika kriterier och metoder praktiskt. Den som gör det måste ha ett digitalt verktyg skapat för att underlätta klimatberäkningen. Det finns olika verktyg, varav många kan kopplas mot BIM och olika kostnadskalkylprogram.

- Indata: Beräkningen kräver en sammanställning av mängder inbyggt material, transporter, spill och energikrävande processer under byggprocessen.

- Inför slutbesked från kommunen: Byggherren är ansvarig för att klimatdeklarationen görs och att den registreras digitalt hos Boverket. Den slutliga klimatdeklarationen ska baseras på faktiska byggnadsuppgifter.

- Ju tidigare desto bättre: Genom att göra klimatberäkningen i tidigt skede ökar möjligheten att påverka och föreslå klimatförbättringar– till exempel genom konstruktionslösningar och materialval.

Läs mer om Hållbart byggande >

Kontakt

Har du frågor om klimatdeklaration eller vill du komma i kontakt med oss kring vårt bygg- och fastighetserbjudande? Välkommen att kontakta någon av våra experter eller ansvariga inom området. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor eller lediga jobb.

Ulf Gustavsson - CDO Affärsområde Buildings Sverige

Ulf Gustavsson

CDO Affärsområde Buildings Sverige

Kontakta Ulf Gustavsson

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
Sara Jernelius - Sustainable Building, Stockholm

Sara Jernelius

Hållbart byggande, Stockholm

Kontakta Sara Jernelius

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
Jesper Åberg - Sustainable Building, Gothenburg

Jesper Åberg

Hållbart byggande, Göteborg

Kontakta Jesper Åberg

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.

Klimatdeklaration - dokumentation

AFRYs hållbarhetsexperter hjälper till att genomföra klimatdeklarationer. Läs mer om hur vi kan hjälpa dig att beräkna och deklarera din byggnads klimatpåverkan.