Sky and building

Luktlaboratorium

Tjänster för kartläggning och hantering av luktutsläpp

AFRY arbetar sedan 25 år tillbaka med sensoriska bedömningar av lukt i Sveriges enda ackrediterade luktlaboratorium.

Industriverksamhet, energiproduktion och andra verksamheter ger upphov till utsläpp av lukt som kan leda till störningar i omgivningen. Vi levererar heltäckande och kostnadseffektiva lösningar för mätning, kartläggning och expertrådgivning för att minimera luktutsläpp.

Group of people

Luktprovtagning samt luktutvädering

På kontoret i Göteborg finns ett luktlaboratorium där samtliga sensoriska analyser utförs. Provtagning, analys samt utvärdering följer den svenska och europeiska standarden SS-EN 13725 ”Luftkvalitet – Bestämning av luktkoncentrationen med dynamisk olfaktometri” för denna typ av mätningar. AFRY är ackrediterade av Swedac för luktprovtagning och luktanalys sedan 2011.

Med erfarenhet inom olika provtagningsmetoder och lagstiftning hjälper vi till i valet av den lämpligaste metoden för det specifika projektet eller kundens unika behov. Vi kan driva projekt från en inledande mätning och kartläggning till förslag på åtgärder, pilotstudier och utvärderingar.

Luktkartläggning

Luktmätning och analys

Att mäta utsläpp av lukt innebär dels att identifiera vilka luktkällor som finns i verksamheten, dels värdera dessa källors bidrag till den totala luktupplevelsen kring anläggningen. När utsläpp av lukt från en verksamhet utreds inleds arbetet med en luktmätning och analys vid laboratoriet i Göteborg.

Spridningsberäkningar

Genom att mäta lukten kan vi bestämma utsläppet (emissionen) från en anläggning. Resultatet från mätningen används sedan i metrologiska spridningsberäkningar där lukt i omgivningen illustreras i en kartbild. Beräkningarna tar hänsyn till faktorer som topografi, vindar, temperaturer och så vidare

Bedömning

Resultatet av beräkningarna visar en lukthalt i omgivningen som sedan används för att bedöma om det rekommenderas att implementera luktminskande åtgärder. Utifrån resultatet görs en bedömning mot relevanta riktvärden och gränsvärden.

Spridningsberäkning
Exempel på resultat från spridningsberäkningar. Bakgrundskarta © OpenStreetMap och dess bidragsgivare, OpenStreetMap.

Vanliga frågor

Varför görs en luktutredning? Arrow pointing right

En luktutredning görs framför allt vid två scenarion, antingen när ett utsläpp av lukt orsakar störning i omgivningen, eller för att bedöma risken för störning i samband med exempelvis samhällsplanering eller andra etableringar. Målet är att hitta lösningar som minimerar störningar i omgivningen samtidigt som verksamheter ska kunna bedriva sin verksamhet. Det finns även exempel på anläggningar som har krav på sig att övervaka sina utsläpp och därför mäter lukt kontinuerligt.

Hur mäter man lukt? Arrow pointing right

Lukt mäts genom att man samlar in prover vid utsläppskällan. Olika källor kräver olika angreppssätt. Den uttagna luften tas sedan med till laboratoriet där analysen utförs med hjälp av ett spädningsinstrument där provet testas på en tränad panel.

Vad är målet med en luktutredning? Arrow pointing right

Målet med utredningen är att bidra till en omgivningsmiljö som inte påverkar människor negativt. Genom utredningen söks hållbara lösningar som gynnar alla parter på lång sikt. Lukt är en viktig aspekt vid långsiktig planering och utgör en av många miljöfaktorer som behöver tas hänsyn till för en hållbar samhällsutveckling.

Sofie Eckerman - Environmental Consultant
Sofie Eckerman
Environmental Consultant

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Sofie Eckerman

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.