Sol och regn

Plan- & Landskapsarkitektur

Projekt Arrow pointing right

Våra projekt

Vi arbetar med hela spektrat inom plan- och landskapsarkitektur, från tidiga skeden till färdiga lösningar. Vi brinner för hållbar arkitektur som ska fungera under lång tid. Vi gestaltar de livsmiljöer som framtida generationer kommer att uppleva och använda. Ett urval av våra projekt finns här:

Ett framtida gatubild i Växjö


Design för bobarhet, regn och biologisk mångfald.

Med visionen att förbinda staden mellan sjöarna i Växjö, omfattar stadsutvecklingsprojektet Bäckaslöv 1200 nya bostäder, kontor, handel och skolor. Gatubilden designades i nära samarbete mellan landskapsarkitekter, dagvattenspecialister och trafikplanerare på AFRY och kommunen.

växjö
backaslöv

Arkitektoniskt förslag om att förvandla stadsdelen Umami i Hallonbergen, Stockholm

En smak av Umami

Arkitektföretaget Sandellsandberg en del av AFRY, hjälper till att återuppliva och stärka identiteten i Umami-distriktet i Stockholms förort Hallonbergen, Södertälje.

Future Cities - vår  kombinerade förmåga att anta utmaningar och skapa hållbara städer för framtiden. 

Vi formar den bobara staden

AFRY har byggt och utvecklat städer sedan 1895. Vår globala och långa erfarenhet har givit oss insikt i hur människocentrerad, funktionell och estetisk design kan tillämpas i stadsplanering. Men med dagens  innovationshastighet, nya möjligheter mot bakgrund av effekterna av klimatförändringar och politiska prioriteringar, betonar behovet av sektorsövergripande samarbete. Vi vill hitta de bästa lösningarna för att skapa framtidens städer: hållbara, trevliga, säkra, smarta, inkluderande, livliga och helt skapade ur invånarnas perspektiv och behov.

Future citites
Vårt erbjudande Arrow pointing right

Våra tjänster

Projekt handlar till stor del om människor som ska samverka mot ett gemensamt mål. Kommunikation och samverkan är helt avgörande för projektens framgång. Sammansättningen av organisationen för varje uppdrag vi tar oss an baseras därför lika mycket på förmågan till god kommunikation och samverkan som på erfarenhet och teknisk kompetens. Vi arbetar i idébaserade, öppna processer tillsammans med våra kollegor och beställare, med människans behov och beteende i fokus för att skapa ett hållbart samhälle och en väl gestaltad livsmiljö. 

Landskapsarkitekter på AFRY genomför projekt tillsammans med våra offentliga och privata beställare. Uppdragen varierar från den täta stadens nya miljöer till befintliga kulturhistoriska platser - från bostadsdörren hela vägen till arbetsplatsen, till skolan såväl som till arbetsplatsen. Vår erfarenhet är bred och spänner över alla delar i samhällsbyggandet - vi arbetar från tidiga skeden till detaljprojektering, i större skala såväl som i mindre. Vår portfölj innefattar stadens parker, torg, gaturum, skolor och förskolor, boendemiljöer, verksamhetsområden, infrastruktur med broar, vägar, järnvägar, tunnlar, flygplatser, kajer, hamnar, våtmarker, aktivitetsparker mm. I form av gestaltningsprogram, landskapsanalyser, konsekvensbedömningar, planbeskrivningar, detaljplaner, detaljprojektering och mycket mer. Vi har kompetens att föreslå rätt lösningar - tekniskt och estetiskt och kan erbjuda och samordna med flera andra teknikområden vid behov. Vi är lyhörda för kundens önskemål och styr projektet inom givna tids- och kostnadsramar.

 

Man riding a scooter in the city

Vi arbetar med våra kunders klimat och hållbarhetsutmaningar

Vi står inför stora utmaningar framöver sett till både klimat och biologisk mångfald. Vi gestaltar framtidens livsmiljöer i våra städer och landskap med utgångspunkt från platsens förutsättningar - med grund i social hållbarhet och fokus på människan i samklang med ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Våra ambitioner är höga och kopplade till de globala hållbarhetsmålen. Vi vet att tillgänglighet till kvalitativa natur- och utemiljöer spelar en avgörande roll för människan och våra framtida städer. Dels för vårt välbefinnande och för att utveckla förståelse för hur vi ser på naturen och vad den gör för vår fysiska och mentala hälsa, men också sett till alla de ekosystemtjänster som naturen bidrar med till vår livsmiljö. Vi stödjer våra kunder i hållbarhetsresan och tror på att vi kan tillsammans hand i hand lösa de utmaningarna.

 

Vi är innovativa och nyskapande

Vi medverkar löpande i flera interna och externa innovativa samverkansprojekt med aktörer inom kommuner, forskning och näringsliv vilket spiller över på våra övriga projekt. Våra plan- och landskapsarkitekter arbetar vant och återkommande i projekt med att aktivt driva hållbara lösningar för att utveckla och bibehålla ekosystemtjänster, med biotoper för ökad biodiversitet och artrikedom samt med omhändertagande av dagvatten och skyfall i klimatparker samt lokalt på skol- och bostadsgården. Vi ser gärna att klimatkalkyler är lika självklara i våra projekt som kostnadsbedömningar och en eftersträvan av massbalans. För våra anläggningsprojekt utformar vi aktiva kolsänkor genom att beräkna projektets koldioxidutsläpp och upptag, samt utgör rådgivare åt våra kunder för att gestalta och välja klimatsmarta beslut. Vi säkerställer tillgänglighet i våra projekt samt att krav på parkeringsnormer uppfylls. Vi samarbetar vant med experter och andra myndighetskontakter.

 

Stillastående cyklist i stadsmiljö
Kontakt Arrow pointing right

 

Kontakta oss!

Med kontor över hela Sverige är vi vana vid att samarbeta nationellt inom våra projekt och med våra angränsande teknikområden, men också inom det egna tekniknätverket för landskap. Tillsammans med våra internationella landskapsarkitektkollegor i Norge och Danmark är vi nästan 100 medarbetare inom plan- och landskapsarkitektur.  Att vår personal ständigt utvecklas är en förutsättning för vår verksamhet. AFRYs samlade kompetens av medarbetare i tätt samarbete ger stora möjligheter till erfarenhetsutbyten.

Hos oss är teamwork centralt och kunskap delas - inom projekten och utanför. Den lärande organisationen tillsammans med en tydlig arbetsprocess ger personal som alltid är uppdaterad och som kan axla nya roller i en snabb teknisk utveckling. Vi har etablerade strukturer för kunskapsöverföring mellan seniorer och juniorer (så kallade mentor-adept program) samt etablerad samordning mellan olika förekommande roller i våra projekt såsom uppdragsledning, teknikansvar, handläggare och medverkande. Våra interna tekniknätverk inom landskap, klimat, uppdragsledning och samhällsplanering bidrar löpande med seminarier, föreläsningar och inspirationsluncher samt arrangerar årliga studieresor. 

 

porträtt Simon Thellbro

Region Norr  

Simon Thellbro
Landskapsarkitekt LAR/MSA 

 

Simon.Thellbro@afry.com 

Region Öst

Sara Berrado
Arkitekt / Sektionchef Landskap & Plan 

Sara.Berrado@afry.com

Porträtt Sara Berrado
Porträtt

Region Mitt

Frida Johansson
Sektionschef, Landskapsarkitekt LAR/MSA 

frida.johansson@afry.com

Region Väst 

Frida Hallin
Gruppchef, Arkitekt SAR/MSA, Certifierad Tillgänglighet 

Frida.Hallin@afry.com

porträtt
Porträtt

Region Syd 

Emma Ekdahl 
Sektionschef, landskapsarkitekt LAR/MSA

Emma.Ekdahl@afry.com