People cycling in a park

Plan- & landskapsarkitektur

Vi arbetar med hela spektrat inom plan- och landskapsarkitektur, från tidiga skeden till färdiga lösningar.

Vi brinner för hållbar arkitektur som ska fungera under lång tid. Vi gestaltar de livsmiljöer som framtida generationer kommer att uppleva och använda.

Våra tjänster

Projekt handlar till stor del om människor som ska samverka mot ett gemensamt mål. Kommunikation och samverkan är helt avgörande för projektens framgång. Sammansättningen av organisationen för varje uppdrag vi tar oss an baseras därför lika mycket på förmågan till god kommunikation och samverkan som på erfarenhet och teknisk kompetens. Vi arbetar i idébaserade, öppna processer tillsammans med våra kollegor och beställare, med människans behov och beteende i fokus för att skapa ett hållbart samhälle och en väl gestaltad livsmiljö.

Landskapsarkitekter på AFRY genomför projekt tillsammans med våra offentliga och privata beställare. Uppdragen varierar från den täta stadens nya miljöer till befintliga kulturhistoriska platser - från bostadsdörren hela vägen till arbetsplatsen, till skolan såväl som till arbetsplatsen. Vår erfarenhet är bred och spänner över alla delar i samhällsbyggandet - vi arbetar från tidiga skeden till detaljprojektering, i större skala såväl som i mindre. Vår portfölj innefattar stadens parker, torg, gaturum, skolor och förskolor, boendemiljöer, verksamhetsområden, infrastruktur med broar, vägar, järnvägar, tunnlar, flygplatser, kajer, hamnar, våtmarker, aktivitetsparker mm. I form av gestaltningsprogram, landskapsanalyser, konsekvensbedömningar, planbeskrivningar, detaljplaner, detaljprojektering och mycket mer. Vi har kompetens att föreslå rätt lösningar - tekniskt och estetiskt och kan erbjuda och samordna med flera andra teknikområden vid behov. Vi är lyhörda för kundens önskemål och styr projektet inom givna tids- och kostnadsramar.

Vi arbetar med våra kunders klimat och hållbarhetsutmaningar

Vi står inför stora utmaningar framöver sett till både klimat och biologisk mångfald. Vi gestaltar framtidens livsmiljöer i våra städer och landskap med utgångspunkt från platsens förutsättningar - med grund i social hållbarhet och fokus på människan i samklang med ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Våra ambitioner är höga och kopplade till de globala hållbarhetsmålen. Vi vet att tillgänglighet till kvalitativa natur- och utemiljöer spelar en avgörande roll för människan och våra framtida städer. Dels för vårt välbefinnande och för att utveckla förståelse för hur vi ser på naturen och vad den gör för vår fysiska och mentala hälsa, men också sett till alla de ekosystemtjänster som naturen bidrar med till vår livsmiljö. Vi stödjer våra kunder i hållbarhetsresan och tror på att vi kan tillsammans hand i hand lösa de utmaningarna.

Man riding a scooter in the city
Stillastående cyklist i stadsmiljö

Vi är innovativa och nyskapande

Vi medverkar löpande i flera interna och externa innovativa samverkansprojekt med aktörer inom kommuner, forskning och näringsliv vilket spiller över på våra övriga projekt. Våra plan- och landskapsarkitekter arbetar vant och återkommande i projekt med att aktivt driva hållbara lösningar för att utveckla och bibehålla ekosystemtjänster, med biotoper för ökad biodiversitet och artrikedom samt med omhändertagande av dagvatten och skyfall i klimatparker samt lokalt på skol- och bostadsgården. Vi ser gärna att klimatkalkyler är lika självklara i våra projekt som kostnadsbedömningar och en eftersträvan av massbalans. För våra anläggningsprojekt utformar vi aktiva kolsänkor genom att beräkna projektets koldioxidutsläpp och upptag, samt utgör rådgivare åt våra kunder för att gestalta och välja klimatsmarta beslut. Vi säkerställer tillgänglighet i våra projekt samt att krav på parkeringsnormer uppfylls. Vi samarbetar vant med experter och andra myndighetskontakter.

Internationella team med lokal expertis

Med kontor över hela Sverige är vi vana vid att samarbeta nationellt inom våra projekt och med våra angränsande teknikområden, men också inom det egna tekniknätverket för landskap. Tillsammans med våra internationella landskapsarkitektkollegor i Norge och Danmark är vi nästan 100 medarbetare inom plan- och landskapsarkitektur.  Att vår personal ständigt utvecklas är en förutsättning för vår verksamhet. AFRYs samlade kompetens av medarbetare i tätt samarbete ger stora möjligheter till erfarenhetsutbyten.

Hos oss är teamwork centralt och kunskap delas - inom projekten och utanför. Den lärande organisationen tillsammans med en tydlig arbetsprocess ger personal som alltid är uppdaterad och som kan axla nya roller i en snabb teknisk utveckling. Vi har etablerade strukturer för kunskapsöverföring mellan seniorer och juniorer (så kallade mentor-adept program) samt etablerad samordning mellan olika förekommande roller i våra projekt såsom uppdragsledning, teknikansvar, handläggare och medverkande. Våra interna tekniknätverk inom landskap, klimat, uppdragsledning och samhällsplanering bidrar löpande med seminarier, föreläsningar och inspirationsluncher samt arrangerar årliga studieresor.

Kontakta oss

Simon Thellbro - Landskapsarkitekt LAR/MSA

Simon Thellbro

Landskapsarkitekt LAR/MSA

Region Norr

Kontakta Simon Thellbro

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
Sara Berrado - Section Manager

Sara Berrado

Arkitekt / Sektionchef Landskap & Plan

Region Öst

Kontakta Sara Berrado

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
Helene Eriksson - Sektionschef Urban Planning and Design

Helene Eriksson

Sektionschef Urban Planning and Design

Kontakta Helene Eriksson

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
Jeanette Nilsson - Sektionschef Landskap & Plan, Malmö Region Syd

Jeanette Nilsson

Sektionschef Landskap & Plan, Malmö Region Syd

Kontakta Jeanette Nilsson

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
Frida Johansson - Sektionschef, Landskapsarkitekt LAR/MSA

Frida Johansson

Sektionschef, Landskapsarkitekt LAR/MSA

Region Mitt

Kontakta Frida Johansson

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
Bike with future cities pin

Webbinarieserie om framtidens städer

Genom webbinarierna vill vi dela med oss av kunskap och perspektiv - och hoppas att vi alla lämnar webbinarierna något klokare.