Gapminder

Radon

Vi kan radon

Ta AFRY till hjälp för att förebygga, testa och minska din radonexponering.

Radon är en radioaktiv gas som  varken har färg eller doft. Strålning från radon och dess biprodukter innebär en allvarlig hälsorisk genom att den kan leda till lungcancer. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten är exponering på grund av radon det enskilt största strålningsproblemet och i Sverige beräknas radon orsaka cirka 500 lungcancerfall per år.

Sedan 1 juni 2018 har Sverige en nya strålskyddslag som är en anpassning av ett EU direktiv. I lagen betonas vikten av en minskad exponering av radon och genom föreskrifter förtydligas bland annat arbetsgivares och fastighetsägares ansvar i radonfrågan.

AFRY följer utveckling i frågan och har kompetensen och erfarenhet från bland annat:

  • Kartläggning och utredning av radonsituationer på arbetsplatser.
  • Markmätning av radongas och radiumhalt inför nybyggnation.
  • Förebyggande radonåtgärder.
  • Radoninspektioner av befintlig byggnader som tex flerbostadshus.
  • Radonåtgärder i befintliga byggnader.
  • Mätning och kontinuerlig bevakning av radonhalt och andra inomhusparametrar t.ex. i samband med byggnadscertifieringar som Breeam, Miljöbyggnad och Svanen.
  • Gammaindexmätning av byggnadsmaterial och fyllnadsmassa.
  • Utbildning och information inom strålning och exponering

Kontakt

Har du frågor om radon, vänligen kontakta 
Ulf Gustavsson, ulf.m.gustavsson@afry.com, 010-505 03 56.