Infra-Buildings, electrical engineering, security, communication

Robust kommunikation: Skapa driftsäkerhet

Hur robust är din infrastruktur?

AFRY hjälper dig att bryta ner myndighetskrav och vägledningar till konkreta åtgärdsplaner för att säkra robusthet och uppfyllnad av myndigheternas förväntningar.

För att förhindra och hantera störning i kommunikationsnät eller kommunikationstjänst har Post och telestyrelsen (PTS) utarbetat föreskrift PTSFS 2022:11 om driftsäkerhet. Föreskriften anger tekniska och organisatoriska åtgärder som ska vidtas av den som tillhandahåller allmänna kommunikationsnät eller allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster.

AFRY har erfarenhet av att bryta ner myndighetskrav och vägledningar till konkreta åtgärdsplaner för att säkra robusthet och uppfyllnad av myndigheternas förväntningar. Genom inventering och besiktning av befintlig infrastruktur, fysiskt skydd och dokumentation identifieras eventuella brister och en handlingsplan för åtgärder tas fram.

Med en underbyggd utredning säkerställer AFRY att er investering i robusthetshöjande åtgärder sker kostnadseffektivt, genom korrekta förutsättningar och förebyggande arbete. Detta bidrar till en ökad säkerhet och robusthet i nät och kommunikationsinfrastruktur.

Vi erbjuder

AFRY kan erbjuda dig teknisk expertis för att uppnå en robust kommunikationsinfrastruktur oavsett hur ert verksamhetsbehov ser ut. Vi har en unik bredd med spetskompetenser inom såväl aktiva och passiv nätinfrastruktur som spetskompetenser vad gäller infrastruktur av underliggande försörjningssystem såsom el, VVS, brandskydd och fortifikatorisk design.

Teknik

 • Utformning av ny datahall
  • Anläggningsutformning
  • Passiv och aktiv infrastruktur
  • Installation av server/tjänste-utrustning
  • Byggledning
  • Brandskydd
  • EMC-skydd
  • Kraftförsörjning, reservkraft
  • Dokumentation
 • Inventering, ombyggnation och besiktning av befintliga anläggningar
 • Tekniska specifikationer och checklistor från AFRY
 • Metoder och rutiner för användning av anläggning
 • Anpassade handböcker för drift och underhåll
 • AFRY använder bl a MSB:s vägledningar
  • Vägledning för fysisk informationssäkerhet i it-utrymmen
  • Vägledning för hantering av reservkraftprocessen
  • Robust fiber, https://robustfiber.se/

Organisation

 • Metoder och rutiner för löpande driftuppföljning, hänsyn till normal drift och extraordinära händelser
 • Utformning av processer och planer t ex hantering av störning och avbrott
 • Skapa metoder för risk- och konsekvensanalyser t ex enligt ISO 31000
 • Informationshantering, struktur och sekretesshantering i stödsystem

AFRY har i uppdrag åt operatörer och nätägare genomfört följande uppdrag:

 • Omsättning av PTS driftsäkerhetskrav, PTSFS 2022:11 till tekniska och organisatoriska krav
 • Inventering av nodutrymmen, för att bedöma status enligt framtagna tekniska krav
 • Inventering av möjlighet till högre skydd av befintliga underjords-anläggningar. Uppdraget omfattade att ge förslag till tekniska och fortifikatoriska åtgärder samt kostnadskalkyl.
 • Skapa konstruktionsunderlag för ombyggnation av omslutningsytor till teknikutrymmen
 • Brandskyddsinventering av teknikutrymme
 • Riskanalys samt konstruktionsförslag av vapenskydd för underjordsanläggning
 • Byggledning vid förstärkningsåtgärder av teknikutrymmen
Johan Tenstam - Section Manager, Cyber & Communication Systems
Johan Tenstam
Section Manager, Cyber & Communication Systems

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Johan Tenstam

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.