hero 3

Samhällssäkerhet och resiliens

Vi ökar förmågan hos våra kunder och samarbetspartners att hantera olika händelser – allt från olyckor till samhällsstörningar och höjd beredskap

Genom AFRYs expertis inom samhällssäkerhet och resiliens bidrar vi till att bygga hållbara och robusta samhällen.

Det gör vi genom att öka förmågan hos våra kunder och samarbetspartners att hantera olika typer av incidenter och händelser - allt från lokala olyckshändelser till större samhällsstörningar. Med den ökade förmågan höjs motståndskraften och möjligheten för snabb återhämtning som kan anpassas efter det förändrade omvärldsläget. Vi accelererar omställningen till ett hållbart samhälle.

Att säkerställa resiliens, dvs. förmåga att förebygga, förbereda sig inför, hantera och återhämta sig från samhällsstörningar, är en avgörande aspekt i alla former av verksamheter och system. Vi på AFRY ser det som en självklarhet att utgå ifrån denna grundförutsättning när vi bygger och utvecklar vårt samhälle. Tillsammans med våra kunder vill vi leda utvecklingen av en robust och resilient samhällsutveckling.

AFRYs breda kompetens och förmåga att ta tillvara på den samlade kunskapen innebär goda förutsättningar för detta arbete. Våra konsulter har mångårig erfarenhet av arbete med samhällsskydd och beredskap samt samhällsplanering på kommun, länsstyrelse och andra myndigheter. De arbetar tillsammans över gränserna för att komma fram till de bästa lösningarna. Som förstärkning inom detta område har vi även konsulter som är specialiserade på till exempel energi, vatten och klimat.

Läs mer om våra tjänster

Krisberedskap Arrow pointing right

För att kunna hantera händelser som inträffar i samhället, från lokala olyckshändelser till större samhällsstörningar, behöver det arbetas med krisberedskap. Händelser kan exempelvis handla om naturolyckor som orsakar översvämningar, slår ut elförsörjningen eller andra samhällsviktiga funktioner. Det kan också handla om pandemier som orsakar personalbrist, överbelastad vård och ett behov av samverkan mellan många samhällsaktörer.

AFRY kan med sin expertis inom samhällsskydd och beredskap hjälpa samhällets aktörer att säkerställa funktionalitet även under samhällsstörningar. En viktig del i krisberedskapen är det som kallas kontinuitetshantering. Det arbete som säkerställer att det finns redundans inom en verksamhet och att den kan fortsätta fungera även under inträffad händelse. Vi hjälper till med att identifiera vilka system som behöver redundans och hur denna redundans kan uppnås.

Overview of a city

AFRY arbetar med krisberedskap på olika samhällsnivåer och tillsammans med många olika samhällsaktörer. Exempelvis arbetar vi med dessa frågor i form av stöd vid arbete med

 • storskalig evakuering
 • planering av reservkraftslösningar
 • utredningar av krishantering i samband med och efter samhällsstörningar
 • risk- och sårbarhetsanalyser
 • kontinuitetshantering för samhällsviktiga verksamheter
 • beredskapsplanering för drivmedelsförsörjning
 • utformning av trygghetspunkter
 • beredskapshänsyn i samhällsplaneringen
 • cybersäkerhet
 • säkerhetsskydd och informationssäkerhet
 • utbildning och övning inför olika typer av samhällsstörningar.
Beredskapshänsyn i samhällsplaneringen Arrow pointing right

Krisberedskap och utvecklingen av ett agilt, robust och resilitent civilt försvar är avgörande för att det svenska totalförsvaret ska kunna möta den komplexa hotbild samhället står inför idag. Detta kräver ett omfattande arbete och samarbete mellan många, både offentliga och privata aktörer, för att vi tillsammans ska kunna accelerera utvecklingen mot en hållbarare framtid och ett mer hållbart samhälle.

Beredskapshänsyn i samhällsplaneringen är nödvändigt för att skapa goda förutsättningar dels för totalförsvaret och krisberedskapen, dels för förebyggandet av mindre olyckshändelser. Genom att ta hänsyn till hotbilden och skyddsbehovet av kritiska samhällsfunktioner i samhällsplaneringen är det möjligt att tidigt i planeringsprocessen reducera uppkomsten av sårbarheter och i förlängningen minska samhällets totala kostnader för att ta tillvara totalförsvarets intressen.

AFRY kan med vår breda expertkompetens skydda befintliga system och säkra att sårbarheter inte byggs in i nya system. AFRY arbetar med detta på flera olika sätt, bland annat i form av att

 • omvärldsbevaka och hjälpa våra kunder att identifiera nya risker och behov som behöver beaktas
 • inkludera totalförsvar och krisberedskap som en naturlig del i samhällsplaneringen
 • genom vårt breda arbetsområde se till helheten och ta hänsyn till hur samhällsviktiga verksamheters behov av kontinuitet, reservlösningar och anpassningsförmåga kan tas tillvara i den fysiska planeringen
 • utreda förutsättningar för kommuners ansvar för nödvatten, sanitet, evakuering, inkvartering, nödbespisning, omhändertagande av skadade etc.
 • säkerställa att militära mål inte är placerade i anslutning till områden som vid stridshandlingar kan utsättas för stora indirekta skador
Person standing at a bridge at night
Civilt försvar Arrow pointing right

Uppbyggnaden av det nya svenska totalförsvaret är ett faktum, ett av målen är att skapa ett starkt civilt försvar för att bättre kunna upprätthålla samhällets funktionalitet under krig. Det civila försvaret syftar bland annat till att värna civilbefolkningen, kunna säkerställa drift och tillgänglighet av kritiska samhällsfunktioner och upprätthålla nödvändig försörjning.

AFRY har konsulter med mångårig erfarenhet av arbete med samhällsskydd och beredskap. Vi besitter en unik helhetsförståelse utifrån vår erfarenhet av att ha arbetat inom detta område på olika nivåer i samhället. Med AFRYs storlek och fokus på att arbeta i starka team sammanförs olika kunskapsområden inom bolaget som berör både det militära och civila försvaret. Vi har möjlighet att implementera de expertkompetenser som behövs för att erbjuda våra kunder de bästa heltäckande lösningarna inom området.

City view (Stockholm), buildings in the background, rail bridge in the front

AFRY arbetar med frågor kopplade till det civila förvaret på flera olika sätt, bland annat kan vi ge stöd i arbete med

 • storskalig evakuering
 • planering av reservkraftslösningar
 • kontinuitetshantering för samhällsviktiga verksamheter
 • beredskapsplanering för drivmedelsförsörjning
 • utformning av trygghetspunkter
 • beredskapshänsyn i samhällsplaneringen
 • organisatorisk beredskapsplanering
 • cybersäkerhet
 • säkerhetsskydd och informationssäkerhet
 • utbildning och övning för gråzonsproblematik och höjd beredskap.
Cybersäkerhet Arrow pointing right

Komplexiteten inom cybersäkerhet ökar. Vi blir allt mer beroende av IT-lösningar för att hantera den fortsatta digitaliseringen. Vi på AFRY bryter gärna ny mark med dig. Vi kombinerar vår expertis inom cybersäkerhet med en djup teknisk förståelse för just er verksamhet. Det är en förutsättning för att kunna förebygga och hantera cyberhot.

AFRY hjälper dig att kartlägga, utforma och upphandla säkra IT-system. Vi arbetar med beprövade processer som säkerställer att alla behov och krav identifieras, för systemets hela livscykel. Vårt systematiska arbetssätt ger full spårbarhet till implementerad och verifierad lösning.

AFRY erbjuder:

 • Kravhantering
 • IT-säkerhetsarkitektur
 • Proces- och metodstöd
 • Helhetssyn
 • Systematiskt arbetssätt
 • Säkerhetstestning
 • Ackreditering it-säkerhet

Med en helhetsbild och beprövade processer, standarder och metoder bidrar vi gärna tidigt i dina förändringsarbeten och din systemutveckling.

Vi stöttar dig genom att:

 • Se till att överliggande behov och krav inom IT- och informationssäkerhet bryts ner och allokeras på tillämpliga delar.
 • Utforma en säker IT-arkitektur och designa säkra informationssystem.
 • Utföra säkerhetstestning och kartläggning av era system.
 • Stödja vid upphandling och uppföljning av leverantör, exempelvis avseende process, tekniska lösningar och kravuppfyllnad.
Säkerhetsskydd Arrow pointing right

Nutidens hybrida krigsföring och den sammankopplade gråzonens problem har tvingat stater att höja säkerhetsribban för att kunna skydda kritisk infrastruktur och andra nationella intressen. Detta påverkar inte bara myndigheter, utan även privata organisationer som är verksamhetsutövare inom kritisk infrastruktur. Säkerhetsskydd medför och kräver extra arbete, men vid hantering av arbetet på rätt sätt kan säkerhetsskyddet utgöra en konkurrensfördel.

AFRY hjälper dig och din organisation med efterlevnad av de viktiga faserna inom säkerhetsskyddslagen. Vi har många års erfarenhet inom säkerhetsskydd genom vårt samarbete med Försvarsmakten, Försvarets Materielverk, MSB och andra myndigheter, men också privata organisationer som omfattas av säkerhetsskyddslagen. Vi hjälper verksamheter att utforma sitt arbete för att uppnå kravefterlevnad med vårt säkerhetsskyddsprogram, Protective Security Program (PSP).

Vår metod för säkerhetsskydd utgår ifrån den svenska säkerhetsskyddslagen och kan anpassas till motsvarande lagstiftning för andra länder inom verksamhetsområdet skydd av kritisk infrastruktur och nationella intressen, och är på så sätt generisk. Input till metoden kommer ifrån andra myndigheter och dess ramverk samt vägledning inom säkerhetsskydd. Metoden tar hänsyn till etablerade ramverk som ISO27000 och hur arbete genomförs inom militär verksamhet. AFRYs säkerhetsskyddsprogram är modulbaserat och kan anpassas efter varje klients erfarenhet inom verksamhetsområdet. Bland annat kan ett väletablerat IT-säkerhetsarbete minska arbetsmängden vid en insatsplan.

AFRY kan bistå med stöd i arbete relaterat till säkerhetsskydd och bidra med att

 • skapa en tydlig bild av organisationens risker och förmågor inom cybersäkerhet och säkerhetsskydd
 • stödja organisationen med att förstå hur, var, och varför den bör investera i hanteringen av dessa risker
 • tillämpa cybersäkerhet och säkerhetsskydd på ett sätt som stöder en strukturerad beslutsfattning
 • genom utbildning hjälpa till att skapa en organisationskultur med hög riskmedvetenhet
 • säkerställa lagefterlevnad inom säkerhetsskydd och stödja affärsmöjligheter för att leverera produkter och tjänster för kritisk infrastruktur
White room with figure in the distance

Kontakta oss

Filip Enander - Business Unit Manager Cyber Security

Filip Enander

Business Unit Manager Cyber Security

Kontakta Filip Enander

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
Jennie Ossmark Torstensson - Expert riskhantering

Jennie Ossmark Torstensson

Expert riskhantering

Kontakta Jennie Ossmark Torstensson

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
Anders Norén - Market Area Manager Safety, Malmö

Anders Norén

Marknadsområdeschef Safety, Malmö

Kontakta Anders Norén

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.