hero 3

Samhällssäkerhet och Resiliens

Genom AFRYs expertis inom samhällsskydd och beredskap är vi med och bidrar till att bygga hållbara och resilienta samhällen. Det gör vi genom att öka förmågan hos våra kunder och samarbetspartner att hantera olika händelser – allt från kriser till vardagsrisker. Vi ökar förmågan hos dem att motstå svåra händelser, och snabbt kunna anpassa sig till ett nytt och förbättrat läge.

Att säkerställa en förmåga att förebygga, hantera och återhämta sig från allvarliga störningar är en viktig aspekt i alla former av verksamheter och system. Vi på AFRY tycker att det är en självklarhet när vi är med och bygger och utvecklar samhället. Vi vill skapa en resilient struktur som ger individen och samhället förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Tillsammans med våra kunder vill vi leda utvecklingen i att bygga in resiliens i samhällsplaneringen.  

För att göra detta utnyttjar vi AFRYs breda kompetens och tar tillvara på varandras kunskaper. Konsulter med mångårig erfarenhet av arbete med samhällsskydd och krisberedskap samt samhällsplanering på kommun, länsstyrelse och myndighet arbetar tillsammans över gränserna för att komma fram till de bästa lösningarna. Utöver detta har vi konsulter som är specialiserade på till exempel energi, vatten och klimat.  

Hållbara samhällen fokuserar ofta på att utforma för maximal effekt. Men effektiviteten tar inte alltid hänsyn till en viktig egenskap hos ett resilient system: redundans, vilket istället kan leda till att nya sårbarheter byggs in i våra samhällen. Att designa för resiliens kan vara mindre effektivt, men vid en störning fungerar systemet fortfarande.  

Det förutsätter att vi har med oss dessa perspektiv när vi utvecklar och planerar våra samhällen, men vi behöver även ta hänsyn till dessa aspekter vad gäller den befintliga infrastrukturen. För att lyckas möta starka och snabbt föränderliga utvecklingstrender och nya hotbilder måste vi agera innan tvingande lagstiftning finns på plats. Under de senaste årtiondena har fokus framförallt varit optimering, men händelser i närtid visar att nivån av sårbarhet delvis är ett val. 

Läs mer om våra tjänster

Hållbara och resilienta samhällen Arrow pointing right

Att säkerställa en förmåga att förebygga, hantera och återhämta sig från allvarliga störningar är en viktig aspekt i alla former av verksamheter och system. Vi på AFRY tycker att det är en självklarhet när vi är med och bygger och utvecklar samhället. Vi vill skapa en resilient struktur som ger individen och samhället förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Tillsammans med våra kunder vill vi leda utvecklingen i att bygga in resiliens i samhällsplaneringen. 

Overview of a city

För att göra detta utnyttjar vi AFRYs breda kompetens och tar tillvara på varandras kunskaper. Konsulter med mångårig erfarenhet av arbete med samhällsskydd och krisberedskap samt samhällsplanering på kommun, länsstyrelse och myndighet arbetar tillsammans över gränserna för att komma fram till de bästa lösningarna. Utöver detta har vi konsulter som är specialiserade på till exempel energi, vatten och klimat. 

Hållbara samhällen fokuserar ofta på att utforma för maximal effekt. Men effektiviteten tar inte alltid hänsyn till en viktig egenskap hos ett resilient system: redundans, vilket istället kan leda till att nya sårbarheter byggs in i våra samhällen. Att designa för resiliens kan vara mindre effektivt, men vid en störning fungerar systemet fortfarande. Det förutsätter att vi har med oss dessa perspektiv när vi utvecklar och planerar våra samhällen, men vi behöver även ta hänsyn till dessa aspekter vad gäller den befintliga infrastrukturen.

Exempel på AFRYs tjänster:
•    Risk- och sårbarhetsanalyser
•    Civilt försvar
•    Social konsekvensbeskrivning
•    Kontinuitetshantering
•    Regional planering och utveckling
•    Utvärdering av covid-19 arbete
•    Trendspaning framtid – hot och riskbilder
•    Skydd av samhällsviktig verksamhet och infrastruktur
•    Åtgärdssvalstudier
•    Trafiksäkerhet
•    Risk- och störningsanalyser
•    Klimatanpassning för ett hållbart och resilient samhälle
•    Beredskapsplanering drivmedelsförsörjning
•    Utformning ur ett trygghetsperspektiv

Produktblad

Beredskapshänsyn i samhällsplaneringen Arrow pointing right

Att bygga motståndskraft i ett samhälle är inget som en enskild aktör gör eller ansvarar för. Det är allas ansvar. Samhällen som klarar av att anpassa sig till nya förhållanden och snabba förändringar är samhällen som klarar sig, som skyddar sina medborgare och sina intressen, sina fri- och rättigheter. 

I dagens samhälle är riskbilden snabbt föränderlig och hotbilden mer diffus än tidigare. Mot denna bakgrund ska Sverige bygga totalförsvar igen. Samhället måste tillbaka till att bygga upp resiliens, anpassning och förmåga att hantera förändring. Robusthet - ett samhälle som tål påfrestningar väl. Vi måste värna civilbefolkningen, upprätthålla samhällsviktig verksamhet och bidra till försvarsmaktens förmåga.

AFRY kan med vår breda expertkompetens skydda det befintliga system som redan finns och att säkra att vi inte bygger in sårbarheter när vi bygger nytt. Vi beaktar de samhällsviktiga funktionernas kontinuitet, reservlösningar och förmåga att ställa om. 

- Stöd och hjälp med hur risk-och sårbarhetsanalyser kan utgöra ett viktigt stöd i den fysiska planeringen.
- Skydda och begränsa verkningar av stridshandlingar.
- Skapa förutsättningar att lösa friytor för alternativ användning, alternativa vägar etc.
- Förutsättningar för att kommunens ansvar för nödvatten, sanitet, evakuering, inkvartering, nödbespisning, omhändertagande av skadade.
- AFRY hjälper till att ge totalförsvaret plats i samhällsplaneringen.

Person standing at a bridge at night

Produktblad

Civilt försvar Arrow pointing right

Inom civilt försvar och totalförsvar har AFRY mångårig erfarenhet och gedigen kunskap från myndighet, kommun, länsstyrelse, Försvarsmakten samt privata bolag. Vi besitter en unik helhetsförståelse för området utifrån erfarenhet av att ha arbetat på olika nivåer i samhället och internationellt med uppdrag inom säkerhet, kris och beredskap samt resiliens.

City view (Stockholm), buildings in the background, rail bridge in the front

Vi har konsulter som är specialiserade inom kompetensområden såsom cybersäkerhet, kontinuitetshantering, risk och sårbarhetsanalys LEH 2015:544, riskanalyser och handlingsprogram enligt LSO 2003:778, skydd och kontinuitet i samhällsviktig verksamhet, beredskapshänsyn i samhällsplanering, säkerhetsskydd, civilt försvar, höjd beredskap, informationssäkerhet, utbildning övning, stabsmetodik, tele- och informationssystem. 

Genom AFRYs storlek och fokus på att arbeta i starka team sammanförs olika kunskapsområden inom bolaget som berör både det militära och civila försvaret. Vi har möjligheten att implementera de expertkompetenser som behövs för att erbjuda kunden de bästa heltäckande lösningarna inom området. AFRYs specialister utvecklar kontinuerligt lösningar inom energi, handel- och industri, hälso- och sjukvård, information och kommunikation, kommunalteknisk försörjning, livsmedel, skydd- och säkerhet och transporter.

Produktblad

Cybersäkerhet Arrow pointing right

Fältet cyber blir alltmer komplext när vi blir mer och mer beroende av IT-lösningar för att hantera pågående digitalisering. På AFRY bryter vi ny mark tillsammans med dig.

AFRYs systemtekniska strategi för cyber härstammar från vårt ursprung inom försvarssektorn. Vi använder processer, bästa praxis och sätt att tänka för att få kontroll över komplexiteten och öka projektets framgångsgrad. Cybersystem kräver ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt för att möjliggöra realisering av framgångsrika system.

På AFRY kombinerar vi vår erfarenhet från cybersäkerhet med anslutnings-, IT- och OT-system och branschkunskap för att tillhandahålla tjänster till kunder med högsta krav. 

AFRY tillhandahåller cyberresistenta system och lösningar inom följande sektorer:
•    Försvar
•    Energi och kritisk infrastruktur
•    Fordon
•    Industri

Man and woman looking at computer inside security vault

Produktblad

Säkerhetsskydd Arrow pointing right

Nutidens hybrida krigsföring och den sammankopplade gråzonens problem har tvingat stater att höja säkerhetsribban för att kunna skydda kritisk infrastruktur och andra nationella intressen. Detta påverkar inte bara myndigheter, utan även privata organisationer som är verksamhetsutövare inom kritisk infrastruktur. Säkerhetsskydd medför och kräver extra arbete, men vid hantering av arbetet på rätt sätt kan säkerhetsskyddet utgöra en konkurrensfördel. 

AFRY hjälper dig och din organisation med efterlevnad av de viktiga faserna inom säkerhetsskyddslagen. AFRY har mer än 50 års erfarenhet inom säkerhetsskydd genom sitt samarbete med Försvarsmakten, Försvarets Materielverk, MSB och andra myndigheter, men även privata organisationer som omfattas av säkerhetsskyddslagen. Vi hjälper verksamheter att optimera sitt arbete för att uppnå kravefterlevnad med vårt säkerhetsskyddsprogram, Protective Security Program (PSP).

Vår metod för säkerhetsskydd utgår ifrån den svenska säkerhetsskyddslagen och kan anpassas till motsvarande lagstiftning inom andra länder i verksamhetsområdet av skydd av kritisk infrastruktur och nationella intressen, och är på så sätt generisk. Input I metoden kommer ifrån andra myndigheter och dess ramverk samt vägledning inom säkerhetsskydd.

Metoden tar hänsyn till etablerade ramverk som ISO27000 och hur arbete genomförs inom militärverksamhet. AFRYs säkerhetsskyddsprogram är baserat på moduler och kan anpassas efter klientens erfarenhet inom verksamhetsområdet. Bland annat kan ett väletablerat IT-säkerhetsarbete minska arbetsmängden vid en insatsplan.

White room with figure in the distance

Produktblad

Minerva RSA-verktyg Arrow pointing right

Våra moderna städer och samhällen blir allt mer komplexa, och våra städer i hög grad beroende av kritiska processer. Behovet av att säkert och effektivt kunna se nya samband och bygga resilienta och motståndskraftiga samhällen har sällan varit så stort som nu. 

AFRY hjälper er effektivisera och förbättra utkomsten av er RSA i vårt RSA-verktyg Minerva. Minerva är framtaget för att underlätta för kommuner att aggregera data och ge ett effektiv och grundligt beslutstöd. Verktyget underlättar för kommunen att fatta beslut som ökar den kommunala förmågan att hantera och anpassa sig till olika typer av störningar och kriser.

Metoden är framtagen utifrån lagkraven i LEH 2006:544 kopplat till RSA samt utifrån MSB:s riktlinjer för skydd av samhällsviktig verksamhet och kontinuitetshantering. Med Minerva säkerställer ni att er RSA-data sparas och hanteras enligt gällande krav samt bibehåller kontinuitet i dokumentation.

Med hjälp av Minerva får ni ett informationssäkert digitaliserat verktyg och medföljande RSA-metod som hjälper er att:
•    Analysera vilka beroenden er verksamhet har och vilka reservlösningar som finns.
•    Dokumentera konsekvenser utifrån era mest kritiska åtaganden/processer.
•    Redan tidigt i analysen se vilka förbättringsåtgärder ni kan vidta för att snabbt öka er förmåga.
•    Utifrån aggregerade data simulera hur en händelse påverkar era mest samhällsviktiga åtaganden.
•    Generera information till er säkerhetsskyddsanalys, eller till era riskanalyser kopplat till LSO 2003:778.
•    Aggregera all er data till smarta diagram som hjälper att presentera resultatet för er ledningsgrupp och beslutsfattare.
•    En RSA som ni år för år kan bygga vidare på, och vart fjärde år skriva ut er färdig rapport utifrån en mall som lever upp till lagkrav och föreskrifter. 
•    Slå samman riskanalys och kontinuitetshantering, istället för att göra två separata analyser.

Two people looking at computer screen inside a security vault

AFRY Film Minerva: 

AFRY logo

Kontakta oss

Filip Enander

Section Manager Cyber

Jennie Ossmark Torstensson

Section Manager Safety

Jonas Nilsson

Group Manager BA Systems Management

Anders Norén

Market Area Manager Safety