Aerial view of Oslo city in the evening

Trafikplanering

AFRY’s services in traffic planning

En hållbar trafikplanering utgår från människor och människors behov av att röra sig mellan olika platser, oavsett hur de väljer att göra det.

Städer och samhällen förändras med tiden och det innebär att trafikplaneringen också måste göra det för att öka livskvaliteten och möta människors behov.

När lokaliseringen eller utformningen av en bytespunkt ska göras är resenärsperspektivet i fokus. Inför ett sådant arbete kan man behöva bygga ett team som kan svara på vad som är tekniskt genomförbart, vad olika lösningar kostar och vad som är samhällsekonomiskt mest lönsamt.

Processer som tar projektet från målformulering till lyckat slutförande innehåller både helhetssyn, dialog och stor lyhördhet för kundens behov. Åtgärdsvalsstudier kan ofta behöva utgå från fyrstegsprincipen.

I städer som blir allt folktätare är det viktigt att det offentliga utrymmet, som gator och torg, används på ett så bra sätt som möjligt. Cykelbanor, kollektivtrafik och parkeringsplatser behöver optimeras och förstärka varandras funktion samtidigt som de är trygga och tillgängliga.

Tillförlitliga analyser tar hänsyn till stadens alla behov och ger dig som kund ett bra beslutsunderlag som ökar både effektiviteten i transporterna och attraktiviteten i staden.

Exempel på tjänster:

  • utreda lokalisering och utformning av bytespunkter
  • simulera trafikflöden, när det gäller fotgängare såväl som fordonsrörelser, i verktyg som VISUM/SIMS, VISSIM och DYNAMEC
  • föreslå utformning av gaturum
  • analysera hur resenärsflöden påverkas av förändrat kollektivtrafikutbud och
  • säkerställa fungerande trafiklösningar i samband med komplexa ombyggnationer

Relaterade nyheter, events och artiklar