Aerial view of Oslo city in the evening

Trafikplanering

AFRYs tjänster inom trafikplanering

En hållbar trafikplanering utgår från människor och människors behov av att röra sig mellan olika platser och hanterar samtidigt samhällets behov av goda sociala, ekonomiska och ekologiska villkor

Städer och samhällen förändras med tiden och det innebär att trafikplaneringen också måste göra det för att öka livskvaliteten och möta människors behov.

När lokaliseringen eller utformningen av en bytespunkt ska göras är resenärsperspektivet i fokus. Inför ett sådant arbete kan man behöva bygga ett team som kan svara på vad som är tekniskt genomförbart, vad olika lösningar kostar och vad som är samhällsekonomiskt mest lönsamt.

Processer som tar projektet från målformulering till lyckat slutförande innehåller både helhetssyn, dialog och stor lyhördhet för kundens behov. Åtgärdsvalsstudier kan ofta behöva utgå från fyrstegsprincipen (se faktarutan nedan).

I städer som blir allt folktätare är det viktigt att det offentliga utrymmet, som gator och torg, används på ett så bra sätt som möjligt. Cykelbanor, kollektivtrafik och parkeringsplatser behöver optimeras och förstärka varandras funktion samtidigt som de är trygga och tillgängliga.

Tillförlitliga analyser tar hänsyn till stadens alla behov och ger dig som kund ett bra beslutsunderlag som ökar både effektiviteten i transporterna och attraktiviteten i staden.

Exempel på tjänster:

  • utreda lokalisering och utformning av bytespunkter
  • simulera trafikflöden, när det gäller fotgängare såväl som fordonsrörelser, i verktyg som VISUM/SIMS, VISSIM och DYNAMEC
  • föreslå utformning av gaturum
  • analysera hur resenärsflöden påverkas av förändrat kollektivtrafikutbud och
  • säkerställa fungerande trafiklösningar i samband med komplexa ombyggnationer

FAKTA FYRSTEGSPRINCIPEN

Fyrstegsprincipen tillämpas för att säkerställa en hållbar samhällsutveckling och för att optimera resurshushållningen. Den används inom trafikplanering för uppnå effektiva och hållbara lösningar. Varje steg i fyrstegsprincipen adresserar olika aspekter och faser i utvecklingen av transporter och infrastruktur.

 

Steg 1: Överväg alternativ

Det första steget innebär att överväga åtgärder som kan påverka transportbehoven och val av transportsätt.

 

Steg 2: Optimera resurserna

Det andra steget handlar om att implementera åtgärder som möjliggör en effektivare användning av befintlig infrastruktur.

 

Steg 3: Ombyggnad

Om önskad effekt inte uppnås genom steg ett eller två, genomförs det tredje steget, vilket innebär begränsade ombyggnader i befintlig infrastruktur.

 

Steg 4: Nybyggnad

Det fjärde steget genomförs om behoven inte kan tillgodoses genom de tidigare tre stegen. Det innebär investeringar i ny infrastruktur och/eller omfattande ombyggnadsprojekt.

 

Vill du veta mer om hur vi jobbar med Trafikplanering?

Folke Sandberg  - Head of Business Area Planning & Design

Folke Sandberg

Affärsområdeschef Samhällsbyggnad

Kontakta Folke Sandberg

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.

Relaterade nyheter, events och artiklar