Pharma eksperter

Utbildning och lärande

Utbildning som räknas

Kunskap och lärande utgör nyckelelement som säkerställer att vi får ut det fulla värdet i allt vi gör. När du investerar i kurser och kompetensutveckling vill vi säkerställa att du får optimal utdelning.

Digitaliseringen flyttar det vardagliga arbetet till nya plattformar och erbjuder en oändlig mängd funktioner. Utvecklingen tänjer kontinuerligt på gränserna för vad som är möjligt. Det innebär bland annat att halveringstiden på kunskap drastiskt minskat de senaste åren. Antal timmar som behöver läggas på fortbildning har mångdubblats. Även formatet på utbildningar genomgår en snabb utveckling. Tekniker som VR och AI i kombination med ständig digital tillgänglighet ökar möjligheterna för ”e-learning”, ”gamification” och ”just in time learning”.  

AFRY erbjuder ett brett utbud av kurser och utbildning inom områdena kvalitet och regelverksefterlevnad, miljö, arbetsmiljö hälsa och säkerhet. Vi tillhandahåller utbildnings- och inlärningstjänster i form av klassrumskurser, webbinarier, seminarier samt kompletta paket med skräddarsydda e-learnings och rådgivning, analys och strategi.

Laughing woman in office

Utbildningstjänster & rådgivning

 • Analys av behov och strategier för lärande och kompetensutveckling.
 • Utbildningsplaner och optimerade produktionsprocesser
 • Instruktionsdesign
 • Plattformsexpertis (LMS, CMS, etc)
 • Specifik och skräddarsydd utbildningsproduktion (Lärarledda kurser, e-learning och blended learning)
A man and woman reading technical drawings at a desk

Vår erfarenhet för din kunskap

Vårt mål är att säkerställa att du som kund får högsta möjliga avkastning på din utbildning. Vi har samlat expertis som sträcker sig från strategisk rådgivning och planering, daglig produktion av utbildning till standardkurser och anpassade utbildningspaket. Med bred kompetensbas blir det lättare för oss att förstå våra kunders behov.

Varje dag hanterar vi intressanta utmaningar gällande olika regelverk inom de flesta branscher, hos små och stora företag. Genom att samla expertis och erfarenhet utvecklar vi kurser- och utbildningsprogram som passar alla kunskapsnivåer.

SCM Advisory woman speaking to group of people

Lärarledda kurser, seminarier och webbinarier

Våra pedagogiska konsulter är specialister inom en mängd olika ämnen. Våra mest populära kurser är inom områdena Kvalitet och efterlevnad, nationella och internationella standarder och föreskrifter, Hälsa & Säkerhet såsom CE-märkning, maskindirektiv, ISO 9001 och ISO 14001.

Kursutbudet av klassrumsutbildning erbjuds på engelska och svenska. De flesta väljer att förlägga den i egna lokaler men kan naturligtvis erbjudas på något av AFRYs kontor eller annan lämplig lokal. Vi erbjuder dem även anpassade till digitala sittningar i Teams eller Zoom.

Kursutbud ett urval

ISO 9001:2015 Arrow pointing right

Kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001:2015 – Grundkurs

Utbildningen beskriver vilka krav standarden innehåller och vad det betyder i praktiken.
Du får till exempel lära dig alla nödvändiga begrepp, vikten av ständiga förbättringar och hur man skapar och följer upp mål. Kursen består av teori varvad med övningar och diskussioner kring vardagliga dilemman som du möter på jobbet.

1107_gettyimages-621706966_2_m Group of people in conference room office working together team

Innehållet är uppbyggt runt de olika blocken i ISO 9001:2015

Tidsåtgång: 1,5 dagar

Mål: Efter genomgången utbildning känner du till begreppen och innehållet i ISO 9001 Kvalitetsledningssystem samt kan börja applicera dem i din dagliga verksamhet.

Målgrupp: För dig som är intresserad av att börja jobba med kvalitetsledningssystem eller behöver fräscha upp dina kunskaper.

Språk: Kursen kan ges på engelska eller svenska

Förkunskaper: krävs ej

ISO 14001:2015 Arrow pointing right

Miljöledningssystem enligt ISO 14001:2015 – Grundkurs

Denna kurs ger dig grundläggande kunskaper i ISO standarden om miljöledningssystem. Utbildningen beskriver vilka krav standarden innehåller och vad det betyder i praktiken. Kursen är ett bra komplement till grundkursen "Kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001:2015"

1339_gettyimages-171154745 sustainability

Kursen är uppbyggd runt de olika blocken i ISO 14001:2015

Du får till exempel lära dig:

 • Centrala begrepp som t.ex. betydande miljöaspekter, livscykelperspektiv och bindande krav,
 • sambandet mellan termerna, samt
 • hur man skapar och följer upp mål.

Tidsåtgång: 1,5 dagar

Mål: Efter genomgången utbildning känner du till begreppen och innehållet i ISO 14001:2015 Miljöledningssystem samt kan börja applicera dem i din dagliga verksamhet. Du har förståelse för termerna och förstår sambandet mellan de olika delarna samt har kännedom om och kunskap för att undvika de vanligaste fallgroparna.

Målgrupp: För dig som är intresserad av att börja jobba med miljöledningssystem eller behöver fräscha upp dina kunskaper.

Språk: Kursen kan ges på engelska eller svenska

Förkunskaper: krävs ej

Revisionsteknik för ledningssystem Arrow pointing right

Revisionsteknik för ledningssystem

Du kommer få ta del av våra bästa tips och exempel som garanterat underlättar för dig när du ska göra en revision på ledningssystem. Du kommer ha nytta av kunskaperna oavsett om du ska utföra "leverantörs audit" eller internrevision. Kursen tar inte upp innehållet i någon specifik standard eller andra regulatoriska krav men är applicerbar på vilket ledningssystem som helst.

Kursen är uppbyggd runt Revisionsprocessens 6 steg

 1. Revisionsprogram
 2. Initiering och förberedelse
 3. Genomförande och besök
 4. Rapport och kommunikation
 5. Slutförande
 6. Uppföljning
Revisionsprocess i 6 steg Revisionsprogram, Initiering & förberedelse, Genomförande, Rapport & kommunikation, Slutförande, Uppföljning

Tidsåtgång: 1 heldag

Mål: När du gått kursen förstår du de viktigaste begreppen, grunderna i revisionsprocessen och har fått en samling värdefulla tips.

Målgrupp: Kursen riktar sig till dig som ska utföra en revision. Det spelar ingen roll om du ska göra intern eller extern revision eller vilken bransch du är verksam inom.

Språk: Kursen kan ges på engelska eller svenska

Förkunskaper: Du behöver veta vad ett ledningssystem är och troligen jobbar du i en organisation med kvalitetsledningssystem av något slag.

Woman typing on a laptop

Du kan nu välja e-learning som standardformat

Vi strävar vi efter ett så komplett och heltäckande erbjudande som möjligt.
För att tillgodose behovet hos våra kunder kompletterar vi lärarledda kurser med digitala webbutbildningar, det vill säga e-learning.

Är du nyfiken på våra e-learnings?
Vill du påverka kursutbudet som vi bygger upp?
Vill du rent av delta i testpanelen?

Kontakta oss!

Sara Kvarnängen - Segment Manager, Technical Communication

Sara Kvarnängen

Segment Manager, Technical Communication

Kontakta Sara Kvarnängen

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
Flere kolleger

Kombinerad kompetens för helheten

Vi kombinerar expertis och applicerar tvärfunktionella arbetssätt genom hela produktlivscykeln. Utbildning och lärande är tillämpade områden där vi vi drar fördel av vår kombination av spetskompetenser.

Certifiera dig som pannoperatör - Ett samarbete mellan AFRY och Trainor

I och med kraven på personcertifiering i AFS 2017:3 så har behovet av utbildning för pannoperatörer ökat. Därför går nu Trainor och AFRY ihop i en gemensam satsning och erbjuder utbildningar inför certifieringen.

Som läget är nu råder det brist på certifierade pannoperatörer vilket innebär att panncentraler i vissa fall kan komma att stå still när regelverket börjar gälla. Eller ännu värre, drift och underhåll utförs av obehörig personal vilket kan innebära en ökad risk för personskador och produktionsbortfall. Om inte regelverket följs kan arbetsgivaren bli tvungen att betala sanktionsavgifter.

Läs mer och hitta kontaktuppgifter på AFS 2017:3